Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Utbildning för barn med invandrarbakgrund

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Utbildning för barn med invandrarbakgrund

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets slutsatser – utbildning för barn med invandrarbakgrund

VILKET SYFTE HAR SLUTSATSERNA?

 • I dokumentet fastställs de problem som finns när det gäller utbildning för barn med invandrarbakgrund*. Det är viktigt för att forma ett sammanhängande samhälle och för att enskilda personer ska bli aktiva och framgångsrika medborgare och utveckla sin fulla potential.
 • I slutsatserna uppmanas EU-länderna och Europeiska kommissionen att följa en serie åtgärder för att uppnå dessa mål.

VIKTIGA PUNKTER

 • Utbildning är viktigt för integrationen av invandrare i samhället i EU. På alla nivåer behövs riktade åtgärder och större flexibilitet för att tillgodose elever med invandrarbakgrund, så att de får stöd och möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.
 • Utbildningssystem som lägger stark tonvikt vid både rättvisa och kvalitet, och gynnar inkluderande strategier på alla nivåer, har visat sig vara de mest ändamålsenliga för att bemöta behovet hos elever med invandrarbakgrund.
 • Kulturell mångfald bör välkomnas som en källa till vitalitet och en berikande faktor. Att främja interkulturell utbildning och samtidigt respektera värdlandets identitet, utbyta kunskap och fördjupa förståelsen om varandras kulturer, samt bygga upp en ömsesidig respekt och bekämpa fördomar, ger bestående förmåner för alla.

EU-ländernas ansvar

Varje EU-land bör vidta åtgärder på lokala, regionala eller nationella nivåer, däribland

 • utforma en integrerad politik för att nå dessa mål,
 • inrätta eller förstärka mekanismer för att motverka diskriminering i syfte att främja social integration och aktivt medborgarskap,
 • göra utbildning mer tillgängligt genom att undanröja hinder inom skolsystemen,
 • förbättra utbildningskvaliteten, däribland genom insatser för att locka till sig och behålla de bästa lärarna och stärka ledarskapet i skolor med dåliga resultat,
 • öka tillgången till högkvalitativ förskola och barnomsorg,
 • erbjuda mer individanpassad inlärning och individuellt stöd, i synnerhet för barn till invandrare som har låga utbildningsresultat,
 • ge skolledare, lärare och administrativ personal specialutbildning i interkulturell kompetens och hantering av språklig och kulturell mångfald,
 • utarbeta strategier för att lära ut värdlandets språk och överväga möjligheter för elever med invandrarbakgrund att bibehålla och utveckla sitt modersmål,
 • säkerställa läroplaner av hög kvalitet som är relevanta för alla elever oavsett ursprung, och ta hänsyn till behoven hos barn med invandrarbakgrund i undervisningsmetoder och material,
 • bygga upp partnerskap med invandrargrupper och trappa upp de insatser som syftar till att förbättra kommunikationen med föräldrar med invandrarbakgrund,
 • ge riktat stöd till elever med invandrarbakgrund som dessutom har särskilda behov,
 • samla in och analysera uppgifter till grund för informerade politiska beslut,
 • utbyta god praxis på lämplig nivå för att förbättra politik och åtgärder,
 • utnyttja programmet för livslångt lärande, Europeiska socialfonden och andra resurser såsom Asyl-, migrations- och integrationsfonden, för att stödja interkulturella utbildningsprojekt och utbildning av elever med invandrarbakgrund.

Europeiska kommissionens ansvar

Kommissionen bör för sin del

 • stödja samarbetet mellan EU-länderna i de frågor som tas upp i dessa slutsatser, däribland genom att utbyta erfarenheter och god praxis och utnyttja befintliga EU-program,
 • överväga hur målen i direktivet om utbildning för barn med invandrarbakgrund bäst kan uppnås i den migrationskontext som hela tiden utvecklas,
 • följa skillnaderna i resultat mellan infödda elever och elever med invandrarbakgrund, med hjälp av befintliga uppgifter och indikatorer,
 • ha ett nära samarbete med andra internationella organisationer i frågor som gäller utbildning och migration, till exempel Europarådet, Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD),
 • säkerställa att migrationsrelaterade frågor tas upp på adekvat sätt i relevanta EU-program och andra utbildningsinitiativ, däribland för högre utbildning,
 • säkerställa att frågor som gäller utbildning av barn med invandrarbakgrund tas upp i processen för socialt skydd och social integration.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

med invandrarbakgrund barn till alla personer som bor i ett EU-land där de inte är födda, oavsett om de är medborgare i ett land utanför EU, medborgare i en annan EU-medlemsstat eller senare har blivit medborgare i värdlandet.

HUVUDDOKUMENT

Rådets slutsatser av den 26 november 2009 om utbildning för barn med invandrarbakgrund (EUT C 301, 11.12.2009, s. 5).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets direktiv 77/486/EEG av den 25 juli 1977 om undervisning av barn till migrerande arbetstagare (EGT L 199, 6.8.1977, s. 32).

Grönbok – Migration & rörlighet: utmaningar och möjligheter för EU:s utbildningssystem (KOM(2008) 423 slutlig, 3.7.2008).

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Grönbok –Migration & rörlighet: utmaningar och möjligheter för EU:s utbildningssystem (EUT C 218, 11.9.2009, s. 85).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Handlingsplan för underåriga utan medföljande vuxen (2010–2014) (KOM(2010) 213 slutlig, 6.5.2010).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Att skydda migrerande barn (COM(2017) 211 final, 12.4.2017).

Senast ändrat 14.11.2017

Top