Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-strategi för ungdomar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

EU-strategi för ungdomar

Det här meddelandet föreslår en ny strategi för den europeiska ungdomspolitiken. Den antar en sektoröverskridande politisk inställning till ungdomsfrågor och stärker samarbetet vad gäller beslutsfattande på alla nivåer.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 27 april 2009 – En EU-strategi för ungdomar: Satsa på ungdomarnas egna möjligheter – en förnyad öppen samordning för ungdomsfrågor [KOM(2009) 200 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Meddelandet drar upp en strategi för framtida ungdomspolitik. Syftet är att sträva efter att upprätta en sektoröverskridande strategi för att rusta ungdomar i Europa inför en rad aktuella utmaningar, i synnerhet vad gäller utbildning, sysselsättning, social integration och hälsa. Ungdomarna måste få rätt resurser och möjligheter att bli självständiga.

Den tidigare ramen för samarbete, som löpte ut år 2009, presenterade ungdomars syn inom andra politikområden och bidrog till att påverka den nationella beslutsprocessen. Ramen behöver dock utvecklas ännu mer, både vad gäller samordning och inverkan på andra politikområden. Ramen måste dessutom breddas i omfattning för att nå ut till ungdomar med färre möjligheter.

EU:s vision för ungdomar grundas på två tillvägagångssätt: satsa på ungdomar och ge egenmakt åt ungdomar. Den nya strategin som föreslagits fäster särskild vikt vid ungdomar med färre möjligheter. Såväl samverkan mellan ungdomspolitik och andra politikområden som samverkan inom beslutsprocessen ska förbättras genom den nya, öppna samordningsmetoden. På det här området ska ungdomar även få möjlighet att komma till tals i en strukturerad dialog.

Den nya, långfristiga, strategin omfattar tre övergripande, med varandra förbundna, mål som anknyter till målen för den förnyade sociala agendan med flera föreslagna handlingsområden inom varje mål. Varje handlingsområde omfattar ett kortfristigt mål och särskilda åtgärder som medlemsstaterna och kommissionen kan vidta utifrån respektive kompetensområde. Dessa ska bedömas vart tredje år.

Inom målet för att skapa fler utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter för ungdomar föreslås följande handlingsområden:

  • Utbildning: integrationen av den icke-formella utbildningen som ett komplement till den formella utbildningen bör förbättras, dess kvalitet utvecklas och dess resultat erkännas;
  • Sysselsättning: för att underlätta ungdomarnas övergång från utbildning, overksamhet eller arbetslöshet till arbete bör de sysselsättningspolitiska åtgärderna, nationellt och på EU-nivå, ta hänsyn till flexicurityns principer. Dessutom bör utbildningen ha som mål att tillhandahålla de färdigheter som arbetsmarknaden efterfrågar;
  • Kreativitet och företagande: utvecklingen av talanger, kreativa färdigheter, företagaranda och kulturella uttryck bör uppmuntras hos alla ungdomar.

Följande handlingsområden föreslås inom målet för att förbättra tillgången och delaktigheten för alla ungdomar i samhället:

  • Hälsa och sport: förebygga och behandla övervikt, skador, beroende och drogmissbruk, uppmuntra till en hälsosam livsstil bland ungdomar och främja samarbete mellan ungdomsledare, vårdpersonal och idrottsorganisationer.
  • Delaktighet: öka ungdomars delaktighet i lokalsamhället och i den representativa demokratin, stödja ungdomsorganisationer, uppmuntra ungdomar utanför organisationer att bli delaktiga och tillhandahålla bättre informationstjänster för ungdomar.

Målet med att främja ömsesidig solidaritet mellan ungdomarna och samhället innefattar följande handlingsområden:

  • Social integration: förebygga social utslagning av ungdomar, mobilisera verksamma aktörer såsom föräldrar, lärare, socialarbetare och ungdomsledare.
  • Volontärverksamhet: stödja ungdomars volontärverksamhet, ta fram fler möjligheter, även gränsöverskridande sådana, underlätta för ungdomarna och i större utsträckning uppmärksamma värdet av icke-formell utbildning.
  • Ungdomar i världen: befintliga ungdomsnätverk och verktyg bör användas för att inkludera ungdomar i det globala beslutsfattandet.

Ungdomsarbete kan bidra till bekämpandet av arbetslöshet, misslyckande i skolan och social utslagning. Mer stöd och uppmärksamhet bör därför ägnas åt ungdomsarbete, vilket även bör professionaliseras. För att uppnå detta uppmanas medlemsstaterna och kommissionen att främja finansiering och kvalitetssäkring av ungdomsarbete samt kompetensen och rörligheten hos ungdomsarbetarna. Kommissionen kommer att fortsätta undersöka ungdomsarbetets ekonomiska och sociala bidrag.

Ett sektoröverskridande tillvägagångssätt måste utarbetas på alla nivåer inom den nya, integrerade samarbetsramen på ungdomsområdet. För att bevaka tillämpningen bör permanenta och regelbundna dialoger bör upprättas på EU-nivå och mellan medlemsstater och ungdomar. I syfte att förbättra beslutsfattandet, föreslås övningar i ömsesidigt lärande i form av högnivåseminarier för politiskt samarbete och kluster för teknisk sakkunskap, vilket även skulle involvera berörda intressenter. Beslutsfattandet bör även ha solida grunder. För detta ändamål bör de befintliga verktygen för tillgodogörande av kunskap om ungdomsområdet användas och vidareutvecklas. Kommissionen föreslår även vidareutveckling av andra beslutsgrundande instrument såsom studier och Eurobarometerundersökningar. Vidare bör befintliga EU-program och -medel, i synnerhet programmet Aktiv ungdom, användas för att stödja ungdomspolitiken och tillhandahålla möjligheter för ungdomar, och åtgärder bör vidtas för att säkerställa bred tillgång på information angående dessa möjligheter.

Senast ändrat den 09.10.2009

Top