Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Unga volontärer – rörlighet inom EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Unga volontärer – rörlighet inom EU

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rekommendation – rörlighet för unga volontärer i hela EU

VILKET SYFTE HAR REKOMMENDATIONEN?

 • Den syftar till att uppmuntra länderna i Europeiska unionen (EU) att främja den internationella rörligheten för unga volontärer.
 • Genom rekommendationen tillhandahålls ett system för mer intensivt samarbete mellan EU-länderna, som kan fungera som grund för att skapa nya möjligheter till rörlighet.

VIKTIGA PUNKTER

 • Genom denna rekommendation upprättas ett samarbetssystem för EU-länder, utformat för att uppmuntra till gränsöverskridande volontärverksamhet för unga*. Detta görs med tillbörlig respekt för mångfalden i EU-ländernas egna nationella system för volontärarbete.
 • Volontäraktiviteter ger unga erfarenhet av icke-formell utbildning* och informellt lärande*. Detta bidrar till att utveckla deras yrkesmässiga och sociala färdigheter, och därmed öka deras chanser att få jobb och bli aktiva medborgare och även främja deras sociala inkludering. Volontärarbete ger unga en känsla av syfte och ansvar, och ger dem struktur i tillvaron.
 • I rekommendationen uppmanas EU-länderna att stärka samarbetet mellan volontärorganisationer och offentliga myndigheter som sysslar med att anordna volontäraktiviteter, för att främja rörligheten för unga volontärer runtom i Europa. Det rekommenderas att EU-länderna vidtar åtgärder exempelvis för att
  • göra mer information tillgänglig om nationella volontäraktiviteter,
  • förbättra tillgången till information om gränsöverskridande volontäraktiviteter för alla inblandade,
  • göra det lättare för unga volontärer att få tillgång till gränsöverskridande volontärverksamhet, i synnerhet genom att förenkla rutinerna,
  • ta frammöjligheter till sådan verksamhet genom ett flexibelt arbetssätt, med hänsyn till sådana aspekter som
   • kapacitet att ta emot,
   • etablering av kontakter mellan volontärer,
   • användning av europeiska rörlighetsmekanismer (t.ex. Europeiska ungdomskortet),
   • rörlighet för unga arbetstagare*,
   • utbildning av dem som är aktiva inom ungdomsarbete,
  • främja utveckling av interkulturella förmågor och språkinlärning för att göra det lättare att röra sig över gränserna,
  • ge stöd till utvecklingen av självbedömningsverktyg så att volontärorganisationer kan försäkra sig om kvaliteten på sin gränsöverskridande verksamhet,
  • utbyta information och samarbete för att säkerställa socialt och rättsligt skydd för volontärer,
  • främja erkännande av volontärers inlärningserfarenhet genom att använda kvalificeringsinstrument på nationell och europeisk nivå, såsom Europass, Youthpass och den europeiska referensramen för kvalifikationer,
  • främja delaktighet i gränsöverskridande volontärverksamhet för unga med färre möjligheter.
 • I rekommendationen tillstyrks Europeiska kommissionens stöd till EU-ländernas åtgärder gällande ovanstående. Detta stöd sker genom ramarna för EU-samarbetet på ungdomsområdet, den öppna samordningsmetoden samt Europeisk volontärtjänst som finansieras av programmet Erasmus+. Slutligen finns en EU-portal för unga volontärer som sprider information till alla intressenter.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Gränsöverskridande volontärverksamhet: verksamheter öppna för alla unga, frivilliga och av allmänt intresse, som pågår under en längre tid i ett tydligt system, i ett annat land än bosättningslandet, obetald eller med symbolisk ersättning och/eller med ersättning för utgifter.

Icke-formell utbildning: organiserad utbildning under ledning av en kvalificerad lärare eller ledare. Den leder inte till någon formell behörighet. Den bidrar till att bygga upp en persons kompetens och kapacitet, t.ex. fortbildningskurser för vuxna och scouter för barn.

Informellt lärande: ingen läroplan och inga kvalifikationer inhämtas. Läraren är helt enkelt någon som är mer kvalificerad än eleven, t.ex. en barnvakt som hjälper att barn att lära sig läsa.

Ungdomsarbetare: personer som vägleder och stöder unga i deras personliga, sociala och utbildningsmässiga utveckling.

HUVUDDOKUMENT

Rådets rekommendation av den 20 november 2008 om unga volontärers rörlighet i Europeiska unionen (EUT C 319, 13.12.2008, s. 8–10).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets slutsatser om språkkunskaper för ökad rörlighet (EUT C 372, 20.12.2011, s. 27–30).

Rådets slutsatser om ett riktmärke för rörlighet i utbildningssyfte (EUT C 372, 20.12.2011, s. 31–35).

Senast ändrat 17.01.2017

Top