Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skolor – EU:s agenda för att förbättra kompetens och lärande för 2000-talet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Skolor – EU:s agenda för att förbättra kompetens och lärande för 2000-talet

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande (KOM(2008) 425 slutlig) – Förbättrad kompetens för framtiden: En agenda för europeiskt samarbete om skolor

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

 • Det syftar till att hjälpa till att reformera skolsystemen så att varje ung person kan utveckla sin fulla potential.
 • I meddelandet identifieras var det behövs förändring om skolor i Europeiska unionen (EU) fullständigt ska kunna rusta unga för framtiden.

VIKTIGA PUNKTER

Meddelandet bygger på svaren till Europeiska kommissionen vid 2007 års offentliga samråd, arbete av experter från EU-länderna samt internationell forskning, för att föreslå en agenda för att stärka samarbetet om skolor. I meddelandet identifieras utmaningar på tre områden och det föreslås områden att utveckla:

 • 1.

  Nyckelkompetenser

Människor behöver rustas med ”ny kompetens för nya arbetstillfällen” och höja sin övergripande kompetensnivå. De behöver hantera sitt eget lärande genom att

 • arbeta självständigt och tillsammans med andra,
 • söka information och stöd när så krävs,
 • använda alla möjligheter som den nya tekniken kan erbjuda.

En skolmiljö där innovation och kreativitet uppmuntras ökar tillägnandet av kompetenser som företagande och språk. Kommissionens agenda är inriktad på

 • att utveckla läskunnighet och räkneförmåga, särskilt lärandekompetens,
 • att stärka ämnesövergripande och ämnesbaserade kompetenser,
 • att anta en övergripande metod för kompetenser, som omfattar
  • läroplaner,
  • undervisningsmaterial,
  • lärarutbildning,
  • individualiserat lärande,
  • bedömningsteknik.
 • 2.

  Lärande av hög kvalitet för alla studerande

Inget skolsystem ger exakt samma utbildningsmöjligheter för alla elever, men det ska inte finnas någon kvalitetsklyfta mellan skolor. De politiska beslutsfattarna ska minska skillnaderna och förbättra andelen deltagare genom att målinrikta undervisningen mot personer med låg kvalifikationsnivå. Kommissionens agenda är inriktad på

 • bättre tillgång till förskoleklasser av hög kvalitet,
 • att mäta och förbättra den verkan skolornas utbildningssystem har när det gäller lika tillgång för alla och att minska kvalitetsskillnaderna mellan skolor,
 • att säkerställa att skolsystemen underlättar framgångsrik övergång mellan olika skoltyper och skolnivåer,
 • att minska antalet elever som lämnar skolan i förtid,
 • att ge bättre stöd och individuellt lärande inom den allmänna utbildningen för elever med särskilda behov.
 • 3.

  Lärare och skolpersonal

Kvaliteten på lärarnas arbete är den viktigaste faktorn inom skolan som påverkar elevernas resultat. Det är nödvändigt att de anställda har kvalifikationer, så de kan ge varje elev möjlighet att förvärva de nödvändiga kompetenserna. Lärare bör få tillräckligt många incitament under sin karriär för att vara motiverade att se över sina lärandebehov och förvärva ny kunskap, nya kvalifikationer och ny kompetens, även i språk. Kommissionens agenda är inriktad på

 • att se till att lärarnas grundutbildning, yrkesintroduktion och löpande professionella utveckling samordnas, är sammanhängande, har tillräckliga resurser och säkras kvalitetsmässigt, samt att utbudet av, kvaliteten på och uppföljningen av intern lärarfortbildning förbättras,
 • att se över lärarrekryteringen för att dra till sig de lämpligaste kandidaterna, välja ut de bästa sökandena och placera goda lärare på skolor med utmaningar,
 • att förbättra rekryteringen av skolledare och ge dem förmåga att inrikta sig på bättre lärande för eleverna och på utveckling av skolpersonalen.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Förbättrad kompetens för framtiden: En agenda för europeiskt samarbete om skolor (KOM(2008) 425 slutlig, 3.7.2008).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets slutsatser om höjning av nivån på de grundläggande färdigheterna inom ramen för det europeiska samarbetet om en skola för 2000-talet (EUT C 323, 30.11.2010, s. 11–14).

Slutsatser från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 21 november 2008 – Att förbereda unga inför 2000-talet: ett program för europeiskt samarbete på utbildningsområdet (EUT C 319, 13.12.2008, s. 20–22).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – En ny syn på utbildning: att investera i färdigheter för att uppnå bättre socioekonomiska resultat (COM(2012) 669 final, 20.11.2012).

Senast ändrat 08.11.2016

Top