Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Utgivning av euromynt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Utgivning av euromynt

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGARNA?

 • I förordning (EU) nr 651/2012 definieras de olika typerna av euromynt och man fastställer de villkor som ska respekteras vid utgivning av mynten.
 • I förordning (EU) nr 729/2014 fastställs de tekniska kraven för euromynten och man anger allmänna regler för deras utformning, inklusive godkännande av utformningen.

VIKTIGA PUNKTER

 • I förordning (EU) nr 651/2012 anges att
  • regeringarna i länderna i euroområdet (länder som har euron som valuta) får ge ut mynt i omlopp* och samlar*mynt,
  • mynt i omlopp ges ut till nominellt värde, förutom en liten andel på högst 5 % som kan sättas i omlopp till ett högre pris på grund av sin särskilda kvalitet eller förpackning,
  • nationella minnesmynt*
   • får endast ges ut två gånger om året (förutom då utformningen är gemensam för alla länder i euroområdet),
   • det totala antalet minnesmynt som ges ut får inte överstiga en av två gränser, beroende på vilken som är högst i procent av det totala antalet 2-euromynt i omlopp,
  • samlarmynt
   • är lagligt betalningsmedel* bara i det utgivande landet i euroområdet,
   • ska vara lätta att skilja från mynt i omlopp i fråga om nominellt värde, avbildningar och gällande två av följande egenskaper: färg, diameter och vikt,
  • euroländernas regeringar måste samråda med varandra innan de förstör skadade euromynt,
  • kommissionen gör en konsekvensbedömning som beaktar de faktiska produktionskostnaderna för 1- och 2-centsmynt i jämförelse med deras värde och den nytta de för med sig.
 • I förordning (EU) nr 729/2014 anges att
  • det finns åtta euromynt (1, 2, 5, 10, 20 och 50 cent samt 1 och 2 euro),
  • varje mynt har en särskiljande nationell och en gemensam europeisk sida,
  • de nationella sidorna ska
   • ha det nationella motivet helt och hållet omgivet av en cirkel bestående av tolv stjärnor,
   • vara oförändrade under 15 år om inte landets statschef byts ut,
   • inte visa myntets valör om man inte använder ett avvikande alfabet,
   • fullt ut efterleva denna förordning senaste den 20 juni 2062,
  • minnesmynt ska
   • endast ha ett nominellt värde uppgående till 2 euro,
   • ha ett annorlunda nationellt motiv än det som finns på de ordinarie* 2-euromynten,
   • endast uppmärksamma ämnen av stor nationell eller europeisk betydelse,
   • uppmärksamma ämnen av allra största europeiska betydelse om de ges ut gemensamt i hela euroområdet,
  • länderna i euroområdet ska informera varandra och kommissionen om eventuella föreslagna ändringar av den nationella utformningen och överlämna dessa till ett godkännandeförfarande. Detta tillåter motsättningar från
   • ett medlemsland som tror att utformningen skulle kunna väcka negativa reaktioner bland medborgarna i det landet,
   • kommissionen, om den anser att utformningen inte respekterar de tekniska kraven.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGARNA FÖR?

 • Förordning (EU) nr 651/2012 har gällt sedan den 16 augusti 2012.
 • Förordning (EU) nr 729/2014 konsoliderar tidigare regler angående mynt som fastställdes när euron infördes år 2002 i förordning (EG) nr 975/98 och dess fortlöpande ändringar. Den har gällt sedan den 22 juli 2014.
 • I båda förordningarna har man införlivat aspekterna i kommissionens rekommendation 2009/23/EG om gemensamma riktlinjer för de nationella sidorna och utgivning av euromynt avsedda att vara i omlopp.

BAKGRUND

 • Euromynten togs i allmän användning år 2002. De åtta olika mynten varierar i storlek, färg och tjocklek beroende på deras valör och är utformade för att göra eventuell olaglig kopiering extremt svår.
 • Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Mynt i omlopp: mynt för allmän användning som är lagligt betalningsmedel i alla länder i euroområdet.

Samlarmynt: mynt som är avsedda att sättas i omlopp, som enbart är lagligt betalningsmedel i det land i euroområdet där de ges ut.

Minnesmynt: 2-euromynt i omlopp avsedda att uppmärksamma ett specifikt ämne av nationell eller europeisk betydelse.

Lagligt betalningsmedel: mynt eller sedlar som accepteras i ett land när de erbjuds som betalning av en skuld.

Ordinarie mynt: mynt i omlopp med undantag för minnesmynt.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 651/2012 av den 4 juli 2012 om utgivning av euromynt (EUT L 201, 27.7.2012, s. 135–137).

Rådets förordning (EU) nr 729/2014 av den 24 juni 2014 om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som skall sättas i omlopp (omarbetning), EUT L 194, 2.7.2014, s. 1–7).

Senast ändrat 04.04.2017

Top