Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Krav på euroländernas budgetar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Krav på euroländernas budgetar

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2011/85/EU – krav på euroländernas budgetar

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs detaljerade regler för de nationella budgetarna. Dessa är nödvändiga för att säkerställa att EU-ländernas regeringar följer kraven i den ekonomiska och monetära unionen och inte får alltför stora offentliga underskott.

VIKTIGA PUNKTER

EU-ländernas regeringar måste

ha offentliga räkenskapssystem som heltäckande innefattar alla områden av inkomster och utgifter; dessa offentliga räkenskapssystem ska vara föremål för interna kontroller och oberoende revision,

göra uppgifter om de offentliga finanserna tillgängliga för allmänheten; uppgifter per sektor för staten, delstatsregeringar och socialförsäkringarna måste offentliggöras månatligen, och de för den kommunala sektorn kvartalsvis,

se till att deras finanspolitiska planering grundar sig på realistiska makroekonomiska prognoser och budgetprognoser, baserade på de mest aktuella uppgifterna; dessa innefattar de senaste prognoserna från kommissionen och, i förekommande fall, de från oberoende organisationer,

använda särskilda skatteregler för att säkerställa att den totala statsbudgeten är förenlig med EU:s regler; syftet är att undvika alltför stora offentliga underskott eller statsskuld, och oberoende organisationer övervakar noga att reglerna efterlevs,

inrätta ett trovärdigt, effektivt budgetramverk på medellång sikt, som innefattar en finanspolitisk planeringshorisont på tre år; detta innefattar fleråriga budgetmål, prognoser för större utgifts- och inkomstposter och en bedömning av de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet,

se till att alla redovisningsregler och redovisningsförfaranden inom alla områden av statlig verksamhet är konsekventa.

I sin rapport från 2014 om kvaliteten på de nationella finanspolitiska uppgifterna konstaterade kommissionen att EU-ländernas regeringar var mycket bra på att hålla tidsfristerna för rapportering, men att rapporteringstabellerna för alltför stora underskott kunde vara fullständigare.

BAKGRUND

Direktivet är en av sex lagstiftningsåtgärder (som benämns sexpacken) som trädde i kraft den 13 december 2011 för att stärka EU:s finanspolitiska och ekonomiska styrning.

Sexpacken följdes upp av tvåpacken, som ytterligare förbättrar budgetövervakningen i euroområdet. Under den europeiska planeringsterminen måste alla länder som använder euron lämna in sina budgetförslag till kommissionen i mitten av oktober. Om kommissionen anser att ett förslag inte uppfyller reglerna för den gemensamma valutan kan den begära att förslaget ses över.

BAKGRUND

En kortfattad vägledning till EU:s nya finanspolitiska styrning

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på medlemsstaternas budgetramverk

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2011/85/EU

13.12.2011

31.12.2013

EUT L 306, 23.11.2011, s. 41–47

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Mot ett införande av harmoniserade redovisningsstandarder för den offentliga sektorn i medlemsstaterna – Hur väl lämpar sig IPSAS för medlemsstaterna? (COM(2013) 114 final, 6.3.2013)

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om kvaliteten på de budgetuppgifter som medlemsstaterna rapporterat under 2013 (COM(2014) 122 final, 7.3.2014)

Senast ändrat 13.10.2015

Top