Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Införande av euron

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Införande av euron

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 974/98 om införande av euron

Artikel 140 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN OCH ARTIKEL 140 I EUF-FÖRDRAGET?

 • I förordningen beskrivs de rättsliga monetära krav som de länder i Europeiska unionen som infört euron måste tillämpa. I förordningen fastställs de olika steg som leder fram till införandet av euron.
 • I artikel 140 i EUF-fördraget fastställs kriterierna för medlemskap i den ekonomiska och monetära unionen och för införandet av euron. I den föreskrivs regelbunden övervakning av de framsteg som länder utanför eurosamarbetet gör i arbetet med att uppfylla dessa krav.

VIKTIGA PUNKTER

 • I förordningen om införande av euron
  • finns detaljer om datum för den gemensamma valutan i varje land som inför euron, för övergången till kontanta medel i euro och för utfasningen av den nationella valutan,
  • bekräftas att den gemensamma valutan är euron, som delas upp i 100 cent och ersätter de deltagande ländernas nationella valuta till den överenskomna omräkningskursen,
  • ges Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i de länder som deltar i eurosamarbetet exklusiv behörighet att sätta eurosedlar i omlopp,
  • tillåts att nationella sedlar och mynt fortsätter att vara lagligt betalningsmedel från och med dagen innan införandet av euron,
  • fastställs villkoren för en eventuell utfasningsperiod för nationella valutor, en möjlighet som ingen euromedlem utnyttjade,
  • anges att nationella sedlar och mynt fortsätter att vara lagligt betalningsmedel i sina respektive länder under sex månader efter de respektive datumen för övergången till kontanta medel i euro,
  • konstateras att eurosedlar och mynt är det enda lagliga betalningsmedlet i länderna i euroområdet efter de respektive övergångsdatumen,
  • ges euroländerna behörighet att tillämpa lämpliga påföljder för all förfalskning av sedlar och mynt.
 • För att införa euron måste länderna uppfylla följande fyra ekonomiska och finansiella villkor, så kallade konvergenskriterier, som fastställs i artikel 140 i EUF-fördraget och i protokoll nr 13 i EUF-fördraget:
  • Prisstabilitet: ha en inflationstakt under ett år som inte är högre än 1,5 % av takten i de tre länderna i euroområdet med lägst inflationstakt.
  • Finanser i den offentliga sektorn: säkerställa att dessa är sunda och hållbara genom att begränsa det nationella underskottet och statsskulden till som mest 3 % respektive 60 % av den nationella bruttonationalprodukten.
  • Växelkursstabilitet: undvika överdrivna valutafluktuationer under minst två år genom att delta i växelkursmekanismen som reglerar kurserna mellan medlemmar och icke-medlemmar i eurosamarbetet.
  • Konvergens i räntesatserna: ha en långfristig räntenivå som inte överstiger nivån i de tre länder i euroområdet som har bäst resultat med mer än två procentenheter.
 • Europeiska kommissionen hjälpte till att förbereda för eurons ankomst med en bred informationskampanj. Den var inriktad på
  • företag som skulle använda euron i transaktioner från och med den 1 januari 2002,
  • allmänheten, som skulle behöva anpassa sig till de nya mynten och sedlarna och de priser och värden de uttrycker,
  • grupper med särskilda behov, så som socialt eller ekonomiskt isolerade grupper, personer med fysiska funktionsnedsättningar eller som inte kan läsa och skriva,
  • skolbarn som skulle växa upp med den nya valutan och kunde hjälpa sina föräldrar och andra vuxna att bekanta sig med den.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 januari 1999.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införande av euron (EGT L 139, 11.5.1998, s. 1–5).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 974/98 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Konsoliderad version av fördraget om europeiska unionens funktionssätt, tredje delen, unionens politik och inre åtgärder, avdelning VIII, ekonomisk och monetär politik, kapitel 5, övergångsbestämmelser, artikel 140 (f.d. artiklarna 121.1, 122.2 andra meningen och 123.5 FEG) (EUT C 202, 7.6.2016, s. 108–110).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Protokoll (nr 13) om konvergenskriterier (EUT C 202, 7.6.2016, s. 281).

Senast ändrat 03.04.2017

Top