Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Anslutning till euron (konvergenskriterierna)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Anslutning till euron (konvergenskriterierna)

 

SAMMANFATTNING

VAD ÄR SYFTET MED PROTOKOLLET (NR 13) OM KONVERGENSKRITERIERNA?

I protokollet fastställs fyra ekonomiska och finansiella villkor, de s.k. konvergenskriterierna, som de EU-länder som inte använder euro ska uppfylla innan de kan anta den gemensamma valutan. Även förfarandet för godkännande av medlemskap fastställs i protokollet.

VIKTIGA PUNKTER

De fyra villkor en framtida euromedlem måste uppfylla är följande:

Prisstabilitet: Landet ska under ett år ha en inflation som inte är mer än 1,5 procentenheter högre än inflationen i de tre euroländer som har lägst inflation. Detta visar på att inflationen är under kontroll.

Offentliga finanser: Landet ska säkerställa att de offentliga finanserna är sunda och hållbara genom att begränsa utlåning och statsskuld och undvika ett alltför stort underskott. Underskottet får inte vara större än 3 procent av BNP och skulden inte mer än 60 procent.

Växelkursstabilitet: Landet ska i minst två år undvika alltför stora variationer i valutakursen genom att delta i systemet med växelkurser mellan euroländer och länder utanför euroområdet (den s.k. ”växelkursmekanismen”). Det är särskilt viktigt att valutan inte har devalverats under perioden.

Konvergens i räntesatserna: Landet ska ha en långfristig räntenivå som inte är mer än två procentenheter högre än den i de tre euroländer som uppnått de bästa resultaten.

Andra viktiga punkter:

Europeiska kommissionen och Europeiska centralbanken ska vartannat år, eller på begäran av ett land utanför euroområdet, utvärdera de framsteg som länderna som vill anta den gemensamma valutan har gjort för att möta konvergenskriterierna. Utvärderingarna offentliggörs i konvergensrapporter.

EU:s regeringar beslutar på förslag från kommissionen om ett land är redo att anta euron som valuta. Beslutet fattas efter samråd med Europaparlamentet och på grundval av en rekommendation som röstats fram med kvalificerad majoritet av länder som redan använder den gemensamma valutan.

BAKGRUND

Den rättsliga grunden för konvergenskriterierna är artikel 140 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och kriterierna omfattas av protokoll nr 13 som är bilaga till EU-fördragen.

Senast ändrat 02.12.2015

Top