Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reform av finanssystemet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Reform av finanssystemet

Kommissionen lägger i detta meddelande fram de reformer som Europeiska unionen avser genomföra i finanssektorn. Reformerna har som mål att förbättra öppenheten, övervakningen och stabiliteten på finansmarknaderna. De syftar också till att ge ett ökat skydd till investerarna och konsumenterna. Reformerna kommer också att komplettera de reformer som redan påbörjats som följd av finanskrisen 2008.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Europeiska centralbanken av den 2 juni 2010 med titeln ”Reglering av finansiella tjänster för en hållbar tillväxt” [KOM(2010) 301 – Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

De reformer som Europeiska unionen (EU) företagit i finanssektorn syftar till att göra finanssystemet säkrare och mer ansvarsfullt för att främja utvecklingen av en hållbar ekonomisk tillväxt.

De förslag som läggs fram i detta meddelade kompletterar de reformer som redan påbörjats som följd av finanskrisen 2008 och som följd av G20-toppmötena. Förslagen eftersträvar fyra grundläggande mål:

  • förstärka öppenheten hos finansmarknaderna,
  • inrätta en effektiv övervakning och effektiv tillsyn i finanssektorn,
  • förbättrad återhämtningsförmåga och stabilitiet inom finanssektorn,
  • ökat ansvarstagande hos de finansiella aktörerna och förbättrat konsumentskydd.

Ökad öppenhet

Kommissionen konstaterar att bristen på öppenhet inom finanssektorn bidrog starkt till finanskrisen 2008. Den avser därför förbättra öppenheten när det gäller transaktioner, produkter och aktörer på finansmarknaderna.

Övervakningsmyndigheterna, investerarna och konsumenterna kommer sålunda att ha tillgång till mer pålitliga uppgifter om marknaderna.

Kommissionen räknar också med att förbättra trovärdigheten och kvaliteten hos kreditvärderingar. Kreditvärderingar utförs av kreditvärderingsinstitut som har till uppgift att tillhandahålla en riskbedömning av den finansiella kreditvärdigheten. En första förordning om kreditvärderingsinstitut antogs för övrigt efter krisen 2008.

Inrätta effektiv övervakning och effektiv tillsyn

Kommissionen föreskriver inrättandet av flera organ för finansiell övervakning:

  • ett europeiskt systemriskråd, som ska upptäcka makroekonomiska risker som kan leda till krissituationer,
  • en tillsynsmyndighet för banksektorn,
  • en tillsynsmyndighet för försäkringssektorn,
  • en tillsynsmyndighet för värdepappersmarknaden.

Kommissionen har också för avsikt att bekämpa överdrivna och oansvariga spekulationer genom ett effektivt påföljdssystem. Den räknar särskilt med att harmonisera praxis hos de nationella värdepappersmyndigheterna för att gör dem mer effektiva.

Ökad återhämtningsförmåga och stabilitiet inom finanssektorn

Kommissionen har för avsikt att reglera bankernas egna medel mer effektivt. De egna medlen utgör bankernas kapital och säkerställer deras solvens vid svårigheter. Det är nödvändigt att ge bankerna impulser att öka sina egna medel vid högkonjunktur för att de ska kunna möta krissituationer.

Kommissionen ska också lägga fram en handlingsplan för krishantering. Denna plan ska utmynna i en serie förslag om inrättandet av verktyg för att förebygga och lösa bankkriser.

Ökat ansvarstagande hos de finansiella aktörerna och förbättrat konsumentskydd

Reformerna har som mål att återställa investerarnas och konsumenternas förtroende för finansmarknaderna.

För detta ändamål föreslog kommissionen i juli 2010 en översyn av regelverket om systemet med garantiinsättningar, för att kunna ge ett effektivt skydd åt spararna i hela EU. De ska också utarbeta förslag för att förbättra ersättningen till investerarna och till försäkringstagare för att skydda dem vid försäkringsbolagskonkurs.

Senast ändrat den 10.09.2010

Top