Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen

Den finansiella kris som drabbade den globala ekonomin i slutet av 2008 krävde inrättandet av en europeisk finansiell stabiliseringsmekanism (EFSM) för att hjälpa EU-länder i svårigheter och därigenom bevara Europeiska unionens (EU) finansiella stabilitet.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EU) nr 407/2010 av den 11 maj 2010 om inrättandet av en europeisk finansiell stabiliseringsmekanism

SAMMANFATTNING

Den finansiella kris som drabbade den globala ekonomin i slutet av 2008 krävde inrättandet av en europeisk finansiell stabiliseringsmekanism (EFSM) för att hjälpa EU-länder i svårigheter och därigenom bevara Europeiska unionens (EU) finansiella stabilitet.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Förordningen fastställer villkoren och förfarandena för beviljande av ekonomiskt bistånd från EU till ett EU-land som, på grund av händelser utanför dess kontroll, utsätts för allvarliga ekonomiska eller finansiella störningar eller hot.

VIKTIGA PUNKTER

Ekonomiskt bistånd

Stöd beviljas i form av ett lån eller en kreditlinje till det berörda EU-landet. För detta ändamål kan kommissionen på uppdrag av EU ta lån på kapitalmarknaderna eller hos finansinstitut, i linje med ett beslut som fattats av Europeiska unionens råd med kvalificerad majoritet.

Förfarande

Tillsammans med kommissionen, och i samarbete med Europeiska centralbanken (ECB), ska det EU-land som ansöker om ekonomiskt bistånd bedöma sina finansiella behov. Det lägger sedan fram ett utkast till ekonomiskt och finansiellt saneringsprogram till kommissionen.

Beslutet om att bevilja en kreditlinje ska innehålla följande information:

  • Villkoren för det ekonomiska biståndet.
  • Allmänna ekonomipolitiska villkor som är kopplade till unionens ekonomiska bistånd (t.ex. finanspolitiska konsolideringsåtgärder för att minska den offentliga skulden).
  • Ett godkännande av det saneringsprogram som har utarbetats av mottagarlandet.

Kommissionen granskar med jämna mellanrum huruvida mottagarlandets ekonomiska politik överensstämmer med dess saneringsprogram och med de villkor som fastställts av rådet för att fortsätta att ta emot ekonomiskt bistånd, som beviljas i omgångar.

Förenlighet med andra finansiella stödmekanismer

Den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen är förenlig med det medelfristiga systemet för ekonomiskt stöd till betalningsbalanser. Dessutom utgör det inget hinder för användningen av medel från länder utanför EU, t.ex. från Internationella valutafonden.

EFSM:s budget

EFSM finansieras av EU:s budget. Kommissionen får ta lån till totalt 60 miljarder euro på finansmarknaderna å EU:s vägnar. Lånen garanteras av EU:s budget.

EFSM togs i anspråk till förmån för Irland och Portugal till ett totalt belopp på 46,8 miljarder euro (22,5 miljarder euro för Irland och 24,3 miljarder euro för Portugal), som betalades ut under tre år (2011-2014).

I juli 2015 användes EFSM för att ge kortsiktigt bistånd (överbryggningslån) på 7,16 miljarder euro till Grekland.

Det finns särskilda arrangemang beträffande exponering av länder utanför euroområdet.

BAKGRUND

Den europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) konsoliderar och slår samman EFSM och den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF), de två instrument som införts tillfälligt som en följd av statsskuldkrisen och med vilka den idag samexisterar.

Med tiden kommer ESM att bli den viktigaste stödmekanismen för euroländer med tillfälliga svårigheter att låna pengar på finansmarknaderna på grund av sina skuldnivåer. Den inledande maximala utlåningsvolymen i ESM var 500 miljarder euro grundat på ett kapital på 704,8 miljarder euro. ESM finansieras av EU-länderna enligt ECB:s fördelningsnyckel.

Lånen finansieras av ESM:s upplåning på finansmarknaderna och garanteras av aktieägarna (euroländerna). Lånen ges på grundval av strikta villkor, däribland att de offentliga finanserna återgår till hållbara nivåer.

SEDAN NÄR GÄLLER FÖRORDNINGEN?

Från den 13 maj 2010.

Mer information:

VIKTIGA BEGREPP

Kreditlinje: Ett godkännande som ges av rådet, på grundval av kommissionens förslag, att upp till ett angivet tak och för en given tidsperiod använda medel från EFSM till ett EU-land.

ECB:s fördelningsnyckel: Denna nyckel beräknas för att spegla respektive lands andel av EU:s totala befolkning och bruttonationalprodukt. Dessa två bestämningsfaktorer har lika stor vikt.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 407/2010

13.5.2010

-

EUT L 118, 12.5.2010, s. 1-4

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 2015/1360

8.8.2015

-

EUT L 210, 7.8.2015, s. 1-2

Senast ändrat 14.09.2015

Top