Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Västra Balkan: ökade utsikter till EU-medlemskap

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Västra Balkan: ökade utsikter till EU-medlemskap

I sitt meddelande från 2008 med titeln Västra Balkan: ökade utsikter till EU-medlemskap upprepar kommissionen Europeiska unionens (EU:s) engagemang i västra Balkan. Framför allt uttrycker man sitt stöd för att de flesta av länderna i området gradvis ska kunna uppnå status som kandidatländer.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Västra Balkan: ökade utsikter till EU-medlemskap (KOM(2008) 127 - ej offentliggjort i EUT).

SAMMANFATTNING

I meddelandet föreslås ett ramverk med åtgärder som ska stärka EU:s engagemang i västra Balkan, nämligen Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien samt Kosovo (enligt den status som Kosovo har enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1244).

Målet är att föra dessa länder närmare EU och göra deras utsikter till medlemskap mer konkreta.

FÖRBÄTTRAT REGIONALT SAMARBETE

För att lättare kunna föra de här länderna närmare EU, föreslås i meddelandet ett antal åtgärder som är utformade för att förbättra

 • det regionala samarbetet
 • grannförbindelserna mellan länderna på västra Balkan
 • samarbete med den Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (Icty)
 • uppnåendet av de prioriteringar som beskrivs i anslutningspartnerskapen
 • slutförandet och genomförandet av stabiliserings- och associeringsavtalen med vart och ett av de berörda länderna.

ARBETE FÖR FÖRSONING OCH SAMARBETE MELLAN FOLKEN

Den strategi som föreslås i meddelandet har också som syfte att främja mellanfolkliga kontakterbekanta med EU mellan befolkningsgrupperna i området och arbeta för försoning mellan folken. Ett ytterligare mål är att göra de berörda länderna merbekanta med EU genom att uppmuntra till bättre kunskap om unionen.

Samarbetet mellan länderna i området och EU omfattar ett antal områden, däribland vetenskap, forskning, kultur, utbildning, ungdom och media. Det finns åtgärder utformade för att länderna på Balkan ska kunna delta i vissa av gemenskapens program och organ, däribland studentutbytesprogram som Erasmus.

Dessutom finns de viseringsfria resorna, som ingår i förberedelserna för medlemskap och deltagande i Schengenområdet, och som syftar till att underlätta rörligheten. Tillsammans med avtalen om återtagande är avtalen om förenklade viseringsförfaranden det första steget mot fullständig liberalisering av viseringsbestämmelserna.

EKONOMISK UTVECKLING OCH BISTÅND FRÅN EU

Regionen står inför olika utmaningar när det gäller ekonomisk och social utveckling. Det rör sig om konkurrenskraft, att minska arbetslösheten, delaktighet på arbetsmarknaden, infrastruktur samt mänsklig utveckling och social sammanhållning, med vederbörlig hänsyn till hållbar utveckling. Samarbetet är inriktat på tre områden: mikroföretag och små och medelstora företag, infrastruktur och energieffektivitet.

Regionen åtnjuter också direkt ekonomiskt stöd från EU genom instrumentet för stöd inför anslutningen. Det är ett program som hjälper stödmottagarna att anta och införa de reformer som behövs för att anpassa sig till EU:s värderingar och progressivt införliva EU-lagstiftningen, med sikte på medlemskap. Europeiska investeringsbanken (EIB) ger också lån på olika områden (transport, energi, små och medelstora företag, miljö, kommunal infrastruktur, utbildning och hälsa).

Instrumentet för stöd inför anslutningen ger även stöd till gränsöverskridande samarbete.

GODA STYRELSEFORMER OCH CIVILSAMHÄLLE

EU stöder civilsamhällets utveckling på lokal nivå i syfte att stärka dess roll och göra att det kan delta fullt ut i reformprocessen.

Goda styrelseformer är en huvudaspekt i att föra länderna på västra Balkan närmare EU.

Att göra framsteg på området rättvisa, frihet och säkerhet är av allra högsta betydelse, och gäller i synnerhet

 • kampen mot organiserad brottslighet, korruption och terrorism, och reformer av rätts- och polisväsendet,
 • gränsförvaltning,
 • regionalt och gränsöverskridande samarbete (Frontex),
 • åtgärder på området asyl, migration och viseringspolitik,
 • samarbete med Europol,

Bakgrund

Efter Jugoslaviens sönderfall införde EU stabilitetspakten för sydöstra Europa, i en insats för att uppmuntra ekonomiska och politiska reformer i synnerhet på västra Balkan. Vid Europeiska rådets möten i Feira 2000 och Thessaloniki i juni 2003 ansågs samtliga länder på västra Balkan som potentiella framtida medlemmar i EU. Sedan dess har länderna kommit olika långt när det gäller att närma sig integration i EU.

Mer information: Steg mot medlemskap.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (EUT L 210, 31.7.2006, s. 82).

27.11.2014

Top