Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dialog mellan det civila samhället i Europeiska unionen och det i kandidatländerna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Dialog mellan det civila samhället i Europeiska unionen och det i kandidatländerna

I detta meddelande fastställs en strategisk ram för utvecklingen av en dialog mellan det civila samhället i Europeiska unionen och det i kandidatländerna. Syftet är att bättre informera allmänheten i medlemsstaterna om effekterna av anslutningen och allmänheten i kandidatländerna om EU:s historia, verksamhet och värderingar. Dialogen kommer att fortskrida och utvecklas parallellt med anslutningsförhandlingarna och dess inriktning kan därför behöva ändras

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén av den 29 juni 2005 - Dialog mellan det civila samhället i EU och det i kandidatländerna [KOM(2005) 290 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]

SAMMANFATTNING

Kommissionen vill råda bot på den brist på information och förberedelse som medborgarna uppvisade vid förra utvidgningen. Den avser att genom en dialog med det civila samhället i Turkiet och det i Kroatien stärka kontakterna och öka utbytet av erfarenheter samt fördjupa kunskapen om och förståelsen för varandra.

Kommissionen använder den bredast möjliga definitionen av begreppet "civila samhället" *. Kommuner och andra lokala organ uppmuntras också att delta i dialogen.

Dialogen utformas på olika sätt för Kroatien och för Turkiet. Kommissionen lägger särskild tonvikt vid förbindelserna med Turkiet. Den föreslår att de nuvarande verksamheterna skall byggas ut och kompletteras med nya verksamheter.

Utbyggnad av pågående verksamheter

Kroatien

Unionen samarbetar med det civila samhället i Kroatien inom ramen för stabiliserings- och associeringsprocessen (stabiliserings- och associeringsavtalet med Kroatien trädde ikraft den 1 februari 2005). Dialogen förstärks av Kroatiens deltagande i olika gemenskapsprogram, t.ex. sjätte ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling och Tempusprogrammet.

Turkiet

Nationella och europeiska institutioner har redan utvecklat bilaterala verksamheter med Turkiet som faller inom ramen för dialogen mellan de civila samhällena.

EU finansierar redan flera verksamheter som syftar till följande:

 • Utveckla det civila samhället med hjälp av ett program som stärker de icke-statliga organisationernas utveckling i landet, det europeiska initiativet för demokrati och mänskliga rättigheter samt programmet för finansiellt stöd inför anslutningen.
 • Stärka upprättandet av nära förbindelser med arbetsmarknadens parter och det civila samhällets organisationer på områden som social dialog, sysselsättning och sociala frågor, särskilt när det gäller arbetsrätt, jämställdhet och bekämpning av diskriminering.
 • Uppmuntra Turkiets deltagande i gemenskapens utbildningsprogram, särskilt. Socrates, Ungdom och Leonardo da Vinci. Det finns planer på att frigöra ytterligare medel avsedda för stöd inför anslutningen för att komplettera de föreslagna stipendierna. På det akademiska området står Jean Monnet-stipendieprogrammet öppet för turkiska studenter som vill fördjupa sina kunskaper om europeisk integration. Kommissionen vill öka budgetanslaget för detta program och överväger andra initiativ, t.ex. förslaget att utvidga programmet till att omfatta studenter från unionen som vill studera i Turkiet.
 • Främja Marie Curie-åtgärderna, som är en uppsättning strukturerade åtgärder för forskares rörlighet. Åtgärderna är inriktade på att utveckla och överföra forskningskompetens, konsolidera och utöka forskarnas karriärmöjligheter och främja spetsforskningen inom den europeiska forskningsverksamheten.

Nya verksamheter

Utvecklingen av dialogen mellan de civila samhällena är en långsiktig process som bör ske på grundval av de behov som de civila samhällena uttrycker. Kommissionen väntar sig att det civila samhällets aktörer skall spela en aktiv roll i den fortsatta dialogen.

Kroatien

Dialogen med det civila samhället i Kroatien kommer att utvecklas mot bakgrund av hur förbindelserna mellan EU och Kroatien, det regionala samarbetet och försoningen i regionen utvecklas. Kommissionen skulle önska att dialogen med det civila samhället i Kroatien kunde inriktas på sådana områden som är mer direkt relaterade till de praktiska konsekvenserna av EU-anslutningsprocessen och föreslår att man främjar kontakter mellan arbetsmarknadens parter, medierna, icke-statliga organisationer och religiösa samfund i EU och Kroatien.

Turkiet

Kommissionen föreslår en uppsättning verksamheter som syftar till att stärka förbindelserna mellan EU och Turkiet på följande områden:

 • Långsiktiga partnerskap mellan organisationer. Upprättande av ett bidragsprogram i syfte att ge det civila samhällets organisationer i Turkiet möjlighet till samfinansiering av bilaterala utbytesprojekt med organisationer i EU. Programmet är särskilt inriktat på yrkesorganisationer och arbetsmarknadens parter. Projekt som främjar varaktiga förbindelser mellan organisationerna kommer att prioriteras.
 • Jämställdhet. EU vill stärka kvinnans ställning i det turkiska samhället och ta itu med andra frågor som har med detta att göra, t.ex. våld i hemmet. Kommissionen kommer att sträva efter att integrera jämställdhet och lika möjligheter i alla verksamheter.
 • Handelsförbindelser. Upprättande av ett näringslivsråd EU-Turkiet för de viktigaste EU-företag som är verksamma i Turkiet och deras turkiska motparter i syfte att skapa en förbindelselänk mellan europeiska institutioner och lokala företagssammanslutningar samt bidra till en ökning av handel och investeringar.
 • Samarbete mellan lokala organ. Kommissionen önskar stödja vänortsverksamheten mellan städer i Turkiet och EU och integrera lokala organ i isolerade och missgynnade regioner i de åtgärder som genomförs inom ramen för dialogen. Turkiet skulle kunna delta i programmet "Medborgare för Europa" som föreslagits för 2007-2013 och syftar till att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap.
 • Ungdoms- och universitetsutbyten och utbyten för unga yrkesverksamma människor. Kommissionen kommer att utvärdera effektiviteten hos de mekanismer som upprättats på detta område och utforska nya projekt. Den har för avsikt att uppmuntra ett närmare institutionellt samarbete mellan universiteten i EU och Turkiet i syfte att upprätta oberoende akademiska institutioner som står öppna för studenter från båda parter samt gemensam forskning och gemensamma publikationer.
 • Kultur och media. Kommissionen kommer att göra sitt yttersta för att främja öppna offentliga diskussioner. Den planerar att för detta ändamål upprätta Internetplattformar och en webbplats. Kommissionen kommer i samarbete med medlemsstaternas kulturella institutioner att stödja projekt för språkinlärning och för tolkning och översättning från och till turkiska. Den kommer att delta i finansiering av informationsprogram för tv om samhället i Turkiet och i EU. Kommissionen kommer att stödja partnerskapsprojekt för gemensamma program mellan tv-företag i EU och Turkiet. Kommissionen planerar att anordna en serie seminarier för journalister från EU och Turkiet. Tonvikt kommer att läggas vid direkta förbindelser mellan yrkesorganisationer för journalister.

Kommissionen påpekar också att dialogen mellan de civila samhällena även kommer att handla om frågor som rör religion och omfatta kyrkan och andra religiösa samfund eller sammanslutningar.

Genomförandeåtgärder

Kommissionen kommer regelbundet att rådgöra med personer från Turkiet och EU som valts ut på grund av sina goda kunskaper om förbindelserna mellan EU och Turkiet.

Medlen för den verksamhet som beskrivs ovan kommer i princip att tillhandahållas från budgeten för stödet inför anslutningen för de berörda länderna och eventuellt kompletteras med bidrag från offentliga eller privata organ och från kommissionen. För finansieringen av budgetprogrammen tillhandahåller kandidatländerna budgetbidrag som delvis täcks av medlen inför anslutningen.

För genomförandet av projekten kommer kommissionen om möjligt att använda befintliga strukturer och resurser. Kommissionen tillägger att det vore önskvärt att medlemsstaterna underlättar sina viseringsförfaranden för de turkiska deltagarna i dialogen.

Uppföljning och rapportering

Kommissionen kommer regelbundet att följa upp verksamheten och dess resultat. Mer information om detta finns på Internetportalen Europa. Det kommer att anordnas en särskild studie om EU:s inställning till Turkiet och vice versa för att ge vägledning i samband med den framtida strategiska utvecklingen av dialogen.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Det civila samhället: alla strukturer i samhället utom förvaltningen och offentliga sektorn som grundar sig på frivilligt eller obligatoriskt medlemskap (fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, organisationer som företräder ekonomiska aktörer och arbetsmarknadens parter i vid mening, icke-statliga organisationer, sammanslutningar som arbetar på fältet och som gör det möjligt för deltagarna att delta i det lokala livet, religiösa samfund och medier).

Senast ändrat den 23.01.2007

Top