Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategi för utvidgningen och 2003 års rapport om kandidatländerna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strategi för utvidgningen och 2003 års rapport om kandidatländerna

1) SYFTE

Att ge en bild av de framsteg som Bulgarien, Rumänien och Turkiet gjort på vägen mot en anslutning till EU och lägga fast EU:s strategi för dessa tre kandidatländer inför framtiden.

2) RÄTTSAKT

"Den fortsatta utvidgningen - Strategidokument och rapport till Europeiska kommissionen om Bulgariens, Rumäniens och Turkiets framsteg på vägen mot anslutning" [KOM(2003) 676 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

3) SAMMANFATTNING

Kommissionen pekar på att Bulgarien, Rumänien och Turkiet gjort betydande framsteg med att uppfylla medlemskapskriterierna. Anslutningsförhandlingarna med Bulgarien och Rumänien har hunnit långt och fortsätter efter samma mönster som styrt förhandlingarna med de tio anslutande länderna (Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Tjeckien, Slovenien och Slovakien). EU stödjer Bulgarien och Rumänien i målsättningen att bli medlemmar 2007. När det gäller Turkiet krävs det ytterligare anpassning för att uppfylla kriterierna för medlemskap. I december 2004 kommer rådet att fatta beslut om att eventuellt inleda anslutningsförhandlingar med Turkiet.

Bulgariens och Rumäniens framsteg

Bulgarien och Rumänien fortsätter att uppfylla de politiska kriterierna från Köpenhamn. I båda länderna är emellertid korruptionen fortfarande ett problem. Det krävs ytterligare ansträngningar för att skapa en effektiv och kvalificerad offentlig förvaltning. Levnadsförhållandena för mentalt funktionshindrade och barn i institutionell vård i Bulgarien utgör alltjämt ett problem. Samma sak gäller för nedsättande behandling från polisens sida och för människohandel. Rumänien, å sin sida, måste lösa problemen med byråkratin, den bristande insynen och den begränsade förmågan att genomdriva politiska beslut.

När det gäller de ekonomiska kriterierna pekar man i rapporten på att båda kandidatländerna har fungerande marknadsekonomier. Fortsätter länderna reformprogrammen kommer deras ekonomier inom kort kommer att kunna hävda sig i konkurrensen och stå emot marknadskrafterna inom EU.

När det gäller kriteriet att anta gemenskapens regelverk har Bulgarien och Rumänien gjort stora framsteg. Under förutsättning att man fortsätter lagstiftningsarbetet i samma takt kommer regelverket att ha antagits före den planerade anslutningsdagen. För att regelverket ska kunna tillämpas korrekt krävs det emellertid att kapaciteten inom administration och rättsväsende förbättras. I Rumänien är kvaliteten på den överförda lagstiftningen ojämn, och den måste till viss del omarbetas.

Föranslutningsstrategin för Bulgarien och Rumänien

Med siktet inställt på en anslutning av Bulgarien och Rumänien kommer kommissionen i början av 2004 att lägga fram en finansiell ram för de kommande tre åren.

Uppbyggande av institutioner samt investeringar i utveckling i samband med gemenskapens regelverk bör fortsätta att vara den främsta inriktningen för gemenskapens bistånd, särskilt genom Phareprogrammet. Att stimulera ekonomisk och social sammanhållning är en annan viktig del i biståndet.

Slutförhandlingarna med Bulgarien och Rumänien

Förhandlingar har inletts med Bulgarien och Rumänien om samtliga de 31 kapitlen i gemenskapens regelverk. Vid offentliggörandet av denna rapport hade 26 av kapitlen preliminärt stängts med Bulgarien och 20 med Rumänien. Förhandlingarna fortskrider utifrån de respektive lands framsteg med att införliva och genomdriva gemenskapens regelverk. För att de båda länderna ska kunna ansluta sig till EU under 2007 måste anslutningsfördraget undertecknas senast i slutet av 2005, och förhandlingarna måste ha avslutats långt tidigare.

Turkiets framsteg

Turkiet har ökat rytmen i lagstiftningsarbetet för att tillmötesgå de politiska kriterierna. Landet uppfyller dock ännu inte kriterierna helt och hållet. Det krävs krafttag för att öka överensstämmelsen mellan lagarna och hur de tillämpas. Kommissionen betonar att avsaknaden av en överenskommelse i Cypernfrågan kan bli ge upphov till betydande hinder för Turkiets EU-strävanden. Kommissionen anser att det finns förutsättningar för att nå en övergripande lösning på problemen före Cyperns anslutning till EU den 1 maj 2004.

Vad gäller de ekonomiska kriterierna fungerar marknadsekonomin i Turkiet nu avsevärt bättre. Icke desto mindre kvarstår viss makroekonomisk obalans.

Sett till hur gemenskapens regelverk införlivats i lagstiftningen har Turkiet gått framåt på vissa områden, men på flera andra krävs det ytterligare ansträngningar. För att förbättra arbetet med att genomdriva regelverket måste den administrativa förmågan stärkas. Man måste förbättra rättsväsendets verksamhet och dess oberoende ställning, den övergripande ramen för utövandet av de grundläggande friheterna, anpassningen av de civila och militära förbindelserna till EU-praxis, situationen i den sydöstra delen av landet och för de kulturella rättigheterna.

Föranslutningsstrategin för Turkiet

Man har avsatt ett stöd till Turkiet på 1 050 miljoner euro för perioden 2004-2006.

Turkiet medverkar i flera EU-program på olika områden samt i Europeiska miljöbyrån.

Inledande förhandlingar med Turkiet

Senast i oktober 2004 ska kommissionen lägga fram en rapport om huruvida Turkiet uppfyller de politiska anslutningskriterierna. I december 2004 kommer rådet att utifrån nämnda rapport besluta om att eventuellt inleda anslutningsförhandlingar med Turkiet.

4) tillämpning

5) ytterligare åtgärder

Senast ändrat den 31.05.2006

Top