Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Förbindelserna med den norra delen av Cypern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Förbindelserna med den norra delen av Cypern

I detta meddelande föreslås åtgärder för att främja den ekonomiska utvecklingen i den norra delen av Cypern och föra den närmare EU.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 3 juni 2003 - "Tillvägagångssätt för att främja den ekonomiska utvecklingen i den norra delen av Cypern och föra den närmare unionen" [KOM(2003) 325 slutlig – Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Eftersom det saknas en övergripande lösning på problemet med den faktiska uppdelningen av Cypern, föreslås i detta meddelande åtgärder för att utveckla ekonomin i den norra delen av ön och föra den närmare EU. Två slags åtgärder föreslås: finansiellt stöd och handel.

Finansiellt stöd

Under 2003 kommer 9 miljoner euro i finansiellt stöd att sättas av till följande projekt för att främja den ekonomiska utvecklingen:

  • Infrastrukturprojekt i de stora städerna i den norra delen av ön.
  • Gåvobidrag till stöd för små och medelstora företag.
  • Studier för att förbereda integreringen av den norra delen med EU efter det att en politisk lösning på problemet med öns uppdelning hittats.

Kommissionen kommer under 2003 att utöka sina informationsåtgärder för att föra den norra delen av Cypern närmare EU. 3 miljoner euro kommer att sättas av till följande åtgärder:

  • Genomförande av seminarier om gemenskapens regelverk avsedda för invånarna i den norra delen.
  • Genomförande av besök för turkcyprioter vid EU:s institutioner.
  • Samråd med de cypriotiska myndigheterna om hur turkcyprioters deltagande i gemenskapsprogram kan främjas.
  • Samarbete med medlemsstaterna.
  • Stöd till det civila samhället och arbetsmarknadens parter i den norra delen.
  • Fortsatt översättning av regelverket till turkiska.

Handel

I meddelandet föreslås att det inrättas ett system för att produkter från den norra delen av ön ska kunna exporteras till förmånstullar genom det associeringsavtal som undertecknats av Cypern och EU. Sedan 1994 har det faktum att certifikat som utfärdats av Nordcyperns turkiska republik inte godtas hindrat att exportvaror från denna del av ön kan åtnjuta de tullförmåner som resten av Cypern åtnjuter genom associeringsavtalet. Med det nya systemet kommer den turkcypriotiska handelskammaren att kunna utfärda varucertifikat för varor som tillverkats eller framställts i den norra delen av ön.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Årsrapport 2006-2007 om genomförandet av gemenskapsstödet enligt rådets förordning (EG) nr 389/2006 av den 27 februari 2006 om införande av en stödordning för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen [KOM(2007) 536 slutlig – Ej offentliggjort i EUT]. Denna rapport är en följd av det första året för genomförandet av programmet för ekonomiskt stöd till den turkcypriotiska befolkningsgruppen. Resultatet är positivt, särskilt på grund av den stärkta administrativa kapaciteten. Programtiden har emellertid förkortats från fem (2005-2009) till tre år (2007-2009). Den globala förkortningen av programplaneringen innebär också förkortade tidsfrister för kontraktstilldelning.

Rådets förordning (EG) nr 389/2006 av den 27 februari 2006 om införande av en stödordning för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen och om ändring av förordning (EG) nr 2667/2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad [EUT L 65, 7.3.2006].

FRI RÖRLIGHET FÖR MÄNNISKOR, VAROR OCH TJÄNSTER

Meddelande från kommissionen av den 27 augusti 2008 – Årsrapport om genomförandet av rådets förordning (EG) nr 866/2004 av den 29 april 2004 och om den situation som är resultatet av dess tillämpning [KOM(2008) 529 slutlig – Ej offentliggjort i EUT]. Kommissionen anser att förordning (EG) nr 389/2006 är en lämplig rättslig grund. Antalet personer som passerade skiljelinjen fördubblades mellan den 1 maj 2007 och den 30 april 2008 och nådde således sin högsta nivå sedan linjen infördes. Den olagliga migrationen ökade också. Varuflödet ökade med en tredjedel under den berörda perioden trots fortsatta hinder för handelsutbyte, särskilt med varor från den norra delen av ön där regeringen inte utövar den faktiska kontrollen. Förordningen ändrades den 16 juni 2008 för att underlätta handelsutbytet mellan de två områdena. Kommissionen ska fortsätta att utvärdera genomförandet av förordningen.

Kommissionens beslut 2007/330/EG av den 4 maj 2007 om hävande av förbudet mot befordran av vissa animalieprodukter på ön Cypern enligt rådets förordning (EG) nr 866/2004 och om villkor för befordran av dessa produkter [delgivet med nr K(2007) 1911) (Text av betydelse för EES) [EUT L 123, 12.5.2007].

Rådets förordning (EG) nr 866/2004 av den 29 april 2004 om en ordning enligt artikel 2 i protokoll nr 10 till anslutningsakten [EUT L 161, 30.4.2004]. Områden i vilka Republiken Cyperns regering utövar den faktiska kontrollen och områden där denna regering inte utövar den faktiska kontrollen är åtskilda av en linje. Denna linje utgör inte en yttre gräns för EU.

I denna förordning fastställs villkoren för utförandet av kontroller av personer, varor och tjänster som passerar linjen.

Senast ändrat den 07.09.2009

Top