Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerskapet för anslutning med Cypern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Partnerskapet för anslutning med Cypern

Syftet med partnerskapet för anslutning är att bistå myndigheterna i kandidatländerna i deras ansträngningar för att uppfylla anslutningskriterierna. Det fastställer i detalj prioriteringarna i kandidatländernas förberedelser, framför allt genomförandet av regelverket, och utgör grunden för programplaneringen av stödet inför anslutningen med gemenskapsmedel från t.ex. Phareprogrammet.

Till följd av undertecknandet av anslutningsfördraget den 16 april 2003 och ländernas officiella anslutning till Europeiska unionen den 1 maj 2004 har partnerskapet för anslutning avslutats.

Vid Europeiska rådets möte i Luxemburg i december 1997 fastställdes en särskild föranslutningsstrategi för Cypern och bedömdes att landets anslutning torde bidra till fred på ön och till försoning mellan de båda befolkningsgrupperna. Rådet antog i mars 2000 en förordning om genomförande av åtgärder inom ramen för en föranslutningsstrategi för Republiken Cypern och Republiken Malta [förordning (EG) nr 555/2000 - Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 68, 16.3.2000]. Strategin bygger på

  • inrättande av ett partnerskap för anslutning,
  • stöd till de prioriterade förberedande åtgärder inför anslutningen som fastställs inom ramen för partnerskapet och
  • deltagande i vissa av EG:s program och organ.

1) SYFTE

Syftet med partnerskapet för anslutning (antaget år 2000 och reviderat år 2002) är att fastställa en rättslig ram för de prioriterade arbetsområden som anges i kommissionens återkommande rapport från 1999 om Cyperns framsteg på vägen mot anslutning, de ekonomiska medlen för att hjälpa Cypern att genomföra dessa prioriteringar samt villkoren för detta stöd. Partnerskapet utgör grunden för en rad instrument som syftar till att stödja kandidatländernas arbete i anslutningsprocessen.

Dessa instrument omfattar bland annat ett nationellt program för antagande av gemenskapens regelverk, en gemensam utvärdering av prioriteringarna på medellång sikt i den ekonomiska politiken, pakten mot organiserad brottslighet, den nationella utvecklingsplanen samt andra sektorsprogram som är nödvändiga för att landet ska kunna delta i strukturfonderna efter anslutningen.

Dessa instrument utgör inte en integrerad del av partnerskapet, men prioriteringarna i dem är förenliga med detta.

Genomförandet av partnerskapet följs upp inom ramen för associeringsavtalet.

2) PRIORITERADE OMRÅDEN

De prioriterade områdena delas in i två grupper: prioriteringar på kort sikt och prioriteringar på medellång sikt. Prioriteringarna i den första gruppen är sådana som Cypern antogs kunna uppfylla eller inom vilka landet antogs kunna göra framsteg före utgången av år 2000. Prioriteringarna i den andra gruppen torde ta flera år att uppfylla.

Cypern har uppfyllt prioriteringarna på kort sikt när det gäller fri rörlighet för kapital, miljö och finansiell kontroll. På de flesta andra områden har prioriteringarna uppfyllts delvis.

Flera prioriteringar på medellång sikt har delvis uppfyllts, bland annat på områden såsom regionalpolitik, den inre marknaden, samordning av strukturinstrument samt rättsliga och inrikes frågor.

År 2002 gjordes en översyn av prioriteringarna i partnerskapet för anslutning (beslut 2002/84/EG), men den låg inte till grund för den utvärdering som kommissionen gjorde i sin rapport år 2001.

De prioriterade områdena är följande:

För aktualiserad information, se analysen av antagandet av gemenskapens regelverk

3) EKONOMISKA RAMAR

Föranslutningsstöd

Det fjärde finansprotokollet (1995-1998) förlängdes med ett år till den 31 december 1999. År 1998 gjordes åtaganden motsvarande 4,65 miljoner euro. År 1999 uppgick de tillgängliga medlen till 5 miljoner euro. I rådets förordning (EG) nr 555/2000 fastställs ett referensbelopp på 95 miljoner euro för genomförandet av åtgärder inom ramen för en föranslutningsstrategi för Cypern och Malta (varav 57 miljoner för Cypern). Beloppet kommer att kunna disponeras under perioden fram till den 31 december 2004. Budgeten för Cypern uppgick år 2001 till 11,5 miljoner euro.

Cypern har rätt till lån från Europeiska investeringsbanken (EIB) inom ramen för Euro-Medelhavspartnerskapet.

4) HÄNVISNINGAR

Förordning (EG) nr 555/2000 Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 68, 16.3.2000.

Beslut 2000/248/EG Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 78, 29.3.2000.

Kommissionens rapport KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001)1745Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Beslut 2002/84/EGEuropeiska gemenskapernas officiella tidning L 44, 14.2.2000.

Fördraget om anslutning till Europeiska unionenEuropeiska unionens officiella tidning L 236, 23.9.2003

Senast ändrat den 19.11.2004

Top