Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerskapet för anslutning med Malta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Partnerskapet för anslutning med Malta

Syftet med partnerskapet för anslutning är att bistå myndigheterna i kandidatländerna i deras ansträngningar för att uppfylla anslutningskriterierna. Det fastställer i detalj prioriteringarna i kandidatländernas förberedelser, framför allt genomförandet av regelverket, och utgör grunden för programplaneringen av stödet inför anslutningen med gemenskapsmedel från t.ex. Phareprogrammet.Till följd av undertecknandet av anslutningsfördraget den 16 april 2003 och ländernas officiella anslutning till Europeiska unionen den 1 maj 2004 har partnerskapet för anslutning avslutats.

Vid sitt möte i Berlin i mars 1999 uppmanade Europeiska rådet kommissionen att lägga fram förslag till en särskild föranslutningsstrategi för Malta. I mars 2000 godkände rådet en förordning om genomförande av åtgärder inom ramen för en föranslutningsstrategi för Republiken Cypern och Republiken Malta [förordning (EG) nr 555/2000 - EGT L 68, 16.3.2000]. Denna strategi grundar sig på följande:

  • Ingående av partnerskap inför anslutningen med Cypern och Malta.
  • Stöd till prioriterade åtgärder för att förbereda anslutningen enligt partnerskapen.
  • Deltagande i vissa av gemenskapens program och organ.

1) SYFTE

Partnerskapet för anslutning syftar till att skapa en rättslig ram för de prioriteringar som identifierades i kommissionens återkommande rapport år 1999 om Maltas framsteg på vägen mot anslutning, de ekonomiska medel som finns tillgängliga för att hjälpa Malta att genomföra dessa prioriteringar samt de villkor som gäller för detta stöd. En reviderad version av partnerskapet för anslutning av Malta offentliggjordes i februari 2002 (beslut 2002/90/EG). Denna översyn ligger till grund för kommissionens rapport för år 2002. Detta partnerskap utgör ett stöd till en rad instrument som ska stödja kandidatländernas insatser i anslutningsprocessen.

Dessa instrument inbegriper bland annat ett nationellt program för att genomföra EU:s regelverk (som sågs över i december 2001), en gemensam utvärdering av prioriteringarna för den ekonomiska politiken på medellång sikt, pakten mot organiserad brottslighet, den nationella utvecklingsplanen och andra sektoriella program som är nödvändiga för att delta i strukturfonderna efter anslutningen. Under 2002 utgjorde partnerskapet för anslutning utgångspunkten för utarbetandet av en handlingsplan för att förstärka Maltas administrativa och rättsliga kapacitet.

Instrumenten utgör inte en del av partnerskapet, men deras prioriteringar ska stämma överens med partnerskapet.

Genomförandet av partnerskapet följs upp inom ramen för associationsavtalet.

2) PRIORITERADE OMRÅDEN

Prioriteringarna är indelade i två grupper; prioriteringar på kort sikt och prioriteringar på medellång sikt. Prioriteringarna på kort sikt valdes ut för att Malta förmodades kunna uppnå dem eller göra betydande framsteg fram till slutet av 2000. Prioriteringarna på medellång sikt skulle slutföras före slutet av år 2003.

Malta har i begränsad omfattning uppnått de prioriteringar som hänger samman med de ekonomiska kriterierna. Landet har i hög grad uppnått de prioriteringar som hänger samman med områdena fri rörlighet för varor, friheten att tillhandahålla tjänster, fri rörlighet för kapital, konkurrens, statistik, regionalpolitik, konsumentskydd och hälsa, samarbete i rättsliga och inrikes frågor, tullunionen, yttre förbindelser och finansiell kontroll. Flertalet övriga prioriteringar har bara delvis uppnåtts.

Följande områden prioriteras:

För aktualiserad information, se analysen av antagandet av gemenskapens regelverk.

3) EKONOMISKA RAMAR

Föranslutningsstöd

Det fjärde finansprotokollets giltighet (1995-1998) har förlängts med ett år till och med den 31 december 1999. Anslagen för 1999 uppgick till 5 miljoner euro. I rådets förordning (EG) nr 555/2000 fastställs ett finansiellt referensbelopp på 95 miljoner euro för genomförandet av åtgärder inom ramen för en föranslutningsstrategi för Cypern och Malta (varav 38 miljoner euro avser Malta). Detta belopp ska finnas tillgängligt under perioden fram till den 31 december 2004. Under 2001 fick Malta ett föranslutningsstöd på 7,5 miljoner euro. För 2002 uppgick anslaget till 9,5 miljoner euro.

Malta har rätt att söka lån hos Europeiska investeringsbanken (EIB). 30 miljoner euro finns här tillgängliga inom ramen för det fjärde finansprotokollet mellan Malta och Europeiska unionen. Malta deltar också i de regionala Meda-programmen.

4) HÄNVISNINGAR

Förordning (EG) nr 555/2000 EGT L 68, 16.3.2000

Beslut 2000/249/EG EGT L 78, 29.3.2000

Rapport från kommissionen KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001) 1751Ej offentliggjord i EGT

Beslut 2002/90/EGEGT L 44, 14.2.2002

Rapport från kommissionen KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002) 1407Ej offentliggjord i EGT

Fördraget om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning L 236, 23.9.2003]

Senast ändrat den 19.11.2004

Top