Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerskap för anslutning med Turkiet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Partnerskap för anslutning med Turkiet

Syftet med partnerskapet för anslutning är att hjälpa de turkiska myndigheterna att uppfylla anslutningskriterierna. Särskild tonvikt läggs vid de politiska kriterierna. I partnerskapet fastställs i detalj prioriteringarna i landets förberedelser inför anslutningen, framför allt genomförandet av gemenskapens regelverk, och partnerskapet utgör en referensram för inriktningen på stödet inför anslutningen.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2008/157/EG av den 18 februari 2008 om principerna, prioriteringarna och villkoren i partnerskapet för anslutning med Republiken Turkiet och om upphävande av beslut 2006/35/EG.

SAMMANFATTNING

Partnerskapet för anslutning med Turkiet, som grundar sig på föranslutningsstrategin, är det huvudsakliga instrumentet som styr Turkiet i landets förberedelser inför anslutningen.

Vid sitt möte i Helsingfors (december 1999) fastställde Europeiska rådet att Turkiet är ett kandidatland enligt samma kriterier som övriga kandidatländer. Anslutningsförhandlingarna inleddes den 3 oktober 2005.

Föranslutningsstrategin omfattar de förfaranden och instrument som tillämpas i samband med anslutningsprocessen för en ny medlemsstat. Strategin utgör på så sätt ett enhetligt program för Turkiets anslutning samtidigt som det låter Turkiet bekanta sig med EU:s arbete och politik, särskilt genom deltagande i EU:s program.

SYFTE

Partnerskapet för anslutning syftar till att skapa en enhetlig rättslig ram för:

 • de prioriterade områden där reformer bör genomföras för att förbereda landet inför anslutningen till EU;
 • inriktningen på det ekonomiska stöd som ges för att prioriteringarna ska kunna genomföras; samt
 • principerna och villkoren för genomförandet av partnerskapet.

Partnerskapet för anslutning med Turkiet utarbetades 2001 och har setts över tre gånger (2003, 2006 och 2008). Det utvecklas i takt med Turkiets framsteg och insatser när det gäller att förbereda landet inför anslutningen.

För att kunna uppnå de mål som fastställs i partnerskapet för anslutning ska Turkiet anta ett nationellt program för införlivande av gemenskapens regelverk. I programmet ska Turkiet lägga fram villkoren och en tidsplan för genomförandet av prioriteringarna.

PRIORITERINGAR

Enligt partnerskapet för anslutning delas prioriteringarna upp i prioriteringar på kort sikt som måste genomföras inom ett eller två år och prioriteringar på medellång sikt som måste genomföras inom tre eller fyra år.

Prioriteringarna grundar sig huvudsakligen på Turkiets förmåga att respektera:

 • Köpenhamnskriterierna (DE) (EN) (FR), som fastställdes 1993, och
 • förhandlingsramen, som antogs den 3 oktober 2005.

Prioriteringarna på kort och medellång sikt är följande:

 • den politiska dialogen, som omfattar följande prioriteringar på kort sikt: demokrati och rättstatsprincipen (den offentliga förvaltningen, civil kontroll av säkerhetsstyrkorna, rättsväsendet samt korruptionsbekämpning); mänskliga rättigheter och skydd av minoriteter, vilket innebär främjande och iakttagande av dessa rättigheter på nationell och internationell nivå (medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, situationen i de östra och sydöstra delarna av landet, internflyktingar); regionala frågor och internationella skyldigheter (Cypern, fredlig lösning av gränstvister, associeringsavtal);
 • de ekonomiska kriterierna, närmare bestämt marknadsliberalisering, bekämpning av den informella ekonomin, slutförande av privatiseringsprogrammet, förbättring av företagsklimatet, konkurrenskraft, hållbara offentliga finanser, en skatte- och penningpolitik som garanterar makroekonomisk stabilitet, en samordnad ekonomisk politik, förbättring av infrastrukturen och utbildnings- och hälsonivån samt åtgärder för att ta itu med obalanser på arbetsmarknaden;
 • förmåga att påta sig skyldigheterna i samband med ett medlemskap, det vill säga antagande och genomförande av gemenskapens regelverk (EU:s politik samt fördragen och sekundärrätten).

Utvärdering

Kommissionen utvärderar regelbundet Turkiets framsteg när det gäller de prioriteringar som fastställts inom ramen för partnerskapet för anslutning och på de områden där ytterligare insatser krävs. Vid utvärderingen undersöks bl.a. om anslutningskriterierna respekteras och hur antagandet och genomförandet av gemenskapens regelverk framskrider. Uppföljningen av partnerskapet för anslutning och kontrollen av hur det genomförs sker inom ramen för associeringsavtalet mellan EU och Turkiet.

EKONOMISKA RAMAR

Turkiet får ekonomiskt bistånd via instrumentet för stöd inför anslutningen under perioden 2007–2013. I den fleråriga vägledande finanseringsramen för perioden 2009–2011 fastställs det biståndsbelopp som avsatts för Turkiet inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen, vilket uppgår till ungefär 3 037,9 miljoner euro (inklusive 2007 och 2008).

Biståndet från gemenskapen förutsätter vidare att Turkiet iakttar de grundläggande bestämmelser som ligger till grund för landets bilaterala förbindelser med EU, Köpenhamnskriterierna och de prioriteringar som fastställts i partnerskapet. Om så inte är fallet kan rådet upphäva det ekonomiska biståndet.

Turkiet får dessutom finansieringsstöd från Europeiska investeringsbanken (EIB (DE) (EN) (FR)) inom ramen för dess mandat avseende tredjeland som omfattar grannländerna i sydöstra Europa.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2008/157/EG

29.2.2008

-

EUT L 51, 26.2.2008

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europeiska rådets slutsatser vid mötet i Bryssel den 16 och 17 december 2004 (FR). Europeiska rådet beslutade att inleda anslutningsförhandlingar med Turkiet den 3 oktober 2005.

BILATERALA FÖRBINDELSER

Associeringsavtal mellan EEG och Turkiet (1963) [EGT nr 217, 29.12.1964].

Tilläggsprotokoll till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet, med anledning av utvidgningen av Europeiska unionen [EUT L 254, 30.9.2005].

EKONOMISKT BISTÅND

Rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen [EUT L 210, 31.7.2006].

Flerårig vägledande finansieringsram för

 • 2008–2010, [KOM(2006) 672 slutlig – Ej offentliggjord i EUT],
 • 2009–2011 [KOM(2007) 689 slutlig – Ej offentliggjord i EUT].

UTVÄRDERING

Rapporterna (EN) finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för utvidgning.

Senast ändrat den 29.05.2008

Top