Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerskapet för anslutning med Slovenien

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Partnerskapet för anslutning med Slovenien

Syftet med partnerskapet för anslutning är att bistå myndigheterna i kandidatländerna i deras ansträngningar för att uppfylla anslutningskriterierna. Det fastställer i detalj prioriteringarna i kandidatländernas förberedelser, framför allt genomförandet av regelverket, och utgör grunden för programplaneringen av stödet inför anslutningen med gemenskapsmedel från t.ex. Phareprogrammet.Till följd av undertecknandet av anslutningsfördraget den 16 april 2003 och ländernas officiella anslutning till Europeiska unionen den 1 maj 2004 har partnerskapet för anslutning avslutats.

I sitt meddelande "Agenda 2000" formulerade kommissionen en rad förslag för att förstärka föranslutningsstrategin för samtliga kandidatländer i Central- och Östeuropa. Denna strategi syftar rent allmänt till att skapa ett samstämmigt program för att förbereda dessa länder för anslutningen till Europeiska unionen, och då särskilt att

 • samla alla former av stöd som Europeiska unionen erbjuder inom en enda ram - partnerskap för anslutning,
 • låta kandidatländerna bekanta sig med EU:s arbete och politik genom att ge dem möjlighet att delta i EU:s program.

1) SYFTE

Partnerskapet för anslutning (som antogs i mars 1998 och ändrades i december 1999 och januari 2002) syftar till att skapa en rättslig ram för de prioriteringar som identifierades i kommissionens yttrande om Sloveniens medlemskapsansökan, de ekonomiska medel som finns tillgängliga för att hjälpa Slovenien att genomföra dessa prioriteringar samt de villkor som gäller för detta stöd. Detta partnerskap utgör ett stöd till en rad instrument som ska stödja kandidatländernas insatser i anslutningsprocessen.

Dessa instrument inbegriper bland annat ett nationellt program för att genomföra EU:s regelverk (som sågs över i maj 2002), en gemensam utvärdering av prioriteringarna för den ekonomiska politiken på medellång sikt, den nationella utvecklingsplanen, pakten mot organiserad brottslighet och andra sektoriella program som är nödvändiga för att delta i strukturfonderna efter anslutningen samt för genomförandet av Ispa och Sapard före anslutningen. Under 2002 utgjorde partnerskapet för anslutning utgångspunkten för utarbetandet av en handlingsplan för att förstärka Sloveniens administrativa och rättsliga kapacitet.

Instrumenten utgör inte en del av partnerskapet, men deras prioriteringar ska stämma överens med partnerskapet.

Genomförandet av partnerskapet kommer att följas upp inom ramen för Europaavtalet mellan Europeiska unionen och Slovenien.

2) PRIORITERADE OMRÅDEN

Prioriteringarna är indelade i två grupper; prioriteringar på kort sikt och prioriteringar på medellång sikt. Prioriteringarna på kort sikt valdes ut för att Slovenien förmodades kunna uppnå dem eller göra betydande framsteg fram till slutet av 2000. Prioriteringarna på medellång sikt skulle slutföras före slutet av år 2003.

Slovenien har delvis uppnått de prioriteringar som hänger samman med de ekonomiska och politiska kriterierna. Landet har helt eller till stor del uppnått de prioriteringar som handlar om fri rörlighet för personer, fri rörlighet för kapital, jordbruk, sociala frågor och sysselsättning, energi, tullunionen, yttre förbindelser och finansiell kontroll. Flertalet övriga prioriteringar i partnerskapet har delvis uppnåtts.

I december 1999 sågs prioriteringarna i partnerskapet för anslutning över (se sidan 3 i bilagan till beslut 1999/859/EG). En sista översyn offentliggjordes i februari 2002 (beslut 2002/94/EG). Denna översyn ligger till grund för den utvärdering som kommissionen gjorde i sin rapport år 2002.

Följande områden prioriteras:

För aktualiserad information, se analysen av antagandet av gemenskapens regelverk

 • Ekonomisk reform
 • Förstärkning av den institutionella och administrativa kapaciteten
 • Inre marknaden
 • Äganderätt
 • Miljö
 • Politiska kriterier
 • Ekonomisk politik
 • Rättsliga och inrikes frågor
 • Kärnsäkerhet
 • Jordbruk och fiske
 • Transporter
 • Sysselsättning och sociala frågor

3) EKONOMISKA RAMAR

Phare

Genom programmet Phare anslog man år 2000 33,4 miljoner euro. Man gjorde också ett tilläggsanslag på 7 miljoner euro till program för gränsöverskridande samarbete. Under 2001 anslogs genom Phare 21,3 miljoner euro till Slovenien. Ett tilläggsanslag på 7 miljoner euro gjordes till gränsöverskridande samarbete. Genom Phare fick Slovenien under år 2002 dels ett anslag 18 miljoner euro, dels ett tilläggsanslag 16,9 miljoner euro för en förstärkning av den institutionella kapaciteten. Det hela kompletterades med 7 miljoner euro för gränsöverskridande samarbete med grannländerna.

Myndigheterna i partnerlandet ansvarar för kontrakt och utbetalningar av stödet. EU:s budgetförordning ålägger dock kommissionen att övervaka upphandlingen och att godkänna alla kontrakt som finansieras av Phare, och som undertecknas av partnerlandet, innan de träder i kraft.

Föranslutningsstöd

Från år 2000 inbegriper finansieringen stöd till jordbruket och landsbygdens utveckling (SAPARD) och ett strukturinstrument (ISPA), där man prioriterar åtgärder på transport- och miljöområdet. Förordningen för samordning av stöd genom Phare, Sapard och ISPA, som antogs i juni 1999, gör det möjligt för kommissionen att kontrollera kontrakten i efterhand när den anser att partnerlandets kontroll är otillräcklig.

Under perioden 2000-2002 uppgick det totala tillgängliga finansiella stödet till följande: Phare: 25 miljoner euro per år, Sapard: 6,5 miljoner euro per år, ISPA: mellan 10,8 och 21,7 miljoner euro per år. Genom Sapard anslogs 6,6 miljoner euro till Slovenien under 2002. Anslaget genom ISPA uppgick under 2002 till mellan 10,9 och 21,8 miljoner euro.

4) HÄNVISNINGAR

Beslut 98/268/EG av den 30.3.1998EGT L 121, 23.4.1998

Beslut 1999/859/EG av den 6.12.1999EGT L 335, 28.12.1999

Yttrande från kommissionen KOM(97) 2010 slutligEj offentliggjort i EGT

Rapport från kommissionen KOM(98) 709 slutligEj offentliggjord i EGT

Rapport från kommissionen KOM(1999) 512 slutligEj offentliggjord i EGT

Rapport från kommissionen KOM(2000) 712 slutligEj offentliggjord i EGT

Rapport från kommissionen KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001) 1755Ej offentliggjord i EGT

Beslut 2002/94/EG av den 28.1.2002EGT L 44, 14.2.2002

Rapport från kommissionen KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2002) 1411Ej offentliggjord i EGT

Fördraget om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning L 236, 23.9.2003]

Senast ändrat den 19.11.2004

Top