Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerskap för anslutning med Rumänien

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Partnerskap för anslutning med Rumänien

Syftet med partnerskapet för anslutning är att bistå de rumänska myndigheterna i deras insatser för att uppfylla anslutningskriterierna. Det innehåller en detaljerad redogörelse för prioriteringarna i kandidatlandets förberedelser, främst när det gäller genomförandet av EG:s regelverk, och utgör grunden för programplaneringen av det gemenskapsfinansierade stödet inför anslutningen inom ramen för t.ex. Phareprogrammet. Den 25 april 2005 undertecknade Rumänien ett fördrag om anslutning till Europeiska unionen. Rumänien är nytt medlemsland i Europeiska unionen sedan den 1 januari 2007.

I sitt meddelande "Agenda 2000 (es de fr)" lade Europeiska kommissionen fram en rad förslag som hade till syfte att förstärka strategin inför anslutningen för alla kandidatländerna i Central- och Östeuropa. Det övergripande målet för denna strategi är att skapa ett enhetligt program för att förbereda dessa länder för anslutningen till Europeiska unionen (EU) och då särskilt att

  • samla alla former av stöd som Europeiska unionen erbjuder inom en enda ram, dvs. partnerskapen för anslutning,
  • ge kandidatländerna tillfälle att bekanta sig med EU:s arbete och politik genom att ge dem möjlighet att delta i EU:s program.

SYFTE

Partnerskapet för anslutning (som antogs i mars 1998 och ändrades i december 1999, i januari 2002 och i maj 2003) syftar till att skapa en rättslig ram för de prioriteringar som identifierats i färdplanen för Rumänien och i kommissionens återkommande rapport för 2002 om Rumäniens framsteg på vägen mot anslutning, för de ekonomiska medel som finns tillgängliga för att hjälpa Rumänien att genomföra dessa prioriteringar och för de villkor som gäller för detta stöd. Detta partnerskap utgör grunden för en rad instrument som ska stödja kandidatländernas insatser i anslutningsprocessen.

Dessa instrument utgörs bl.a. av ett nationellt program för antagande av EG:s regelverk, en gemensam utvärdering av prioriteringarna för den ekonomiska politiken på medellång sikt, pakten mot organiserad brottslighet, den nationella utvecklingsplanen och andra sektoriella program som är nödvändiga för att delta i strukturfonderna efter anslutningen samt för genomförandet av ISPA och Sapard före anslutningen. Under 2002 utgjorde partnerskapet för anslutning utgångspunkten för utarbetandet av en handlingsplan för att förstärka Rumäniens administrativa och rättsliga kapacitet.

Instrumenten utgör inte en del av partnerskapet, men deras prioriteringar ska stämma överens med partnerskapets prioriteringar.

Genomförandet av partnerskapet kommer att följas upp inom ramen för Europaavtalet mellan Europeiska unionen och Rumänien.

PRIORITERADE OMRÅDEN

I december 1999 gjordes en översyn av prioriteringarna i partnerskapet för anslutning (se sidan 3 i bilagan till beslut 1999/852/EG). En sista översyn offentliggjordes i maj 2003 (beslut 2003/397/EG), vilken ligger till grund för den utvärdering som kommissionen gjorde i sin rapport för år 2003.

I det reviderade partnerskapet anges de prioriteringar som Rumänien måste genomföra helt, eller i så stor utsträckning som möjligt, under perioden 2003-2004. Dessa har fastställts gemensamt av Europeiska unionen och Rumänien. Hur mycket stöd Rumänien får kommer att bero på i vilken utsträckning dessa prioriteringar genomförs.

Rumänien har redan börjat genomföra de prioriteringar som fastställs i det reviderade partnerskapet för anslutning. Framsteg har gjorts allmänt sett, men det fordras ytterligare insatser för att man ska kunna uppnå de mål som fastställts för perioden 2003-2004. Rumänien har inlett betydande reformer inom den offentliga förvaltningen och rättsväsendet samt när det gäller bedrägeribekämpning i syfte att förstärka demokratin och rättsstaten. Ytterligare framsteg har gjorts inom områdena mänskliga rättigheter och skydd av minoriteter. Intresset bör dock i första hand inriktas på genomförandet av dessa reformer och metoderna för att tillämpa gällande lagstiftning. När det gäller strukturreformerna har betydande privatiseringar skett inom industri- och energisektorn. Det krävs dock ytterligare insatser för att komma till rätta med de skulder som byggts upp och för att övervinna motståndet mot att göra bruk av konkursförfaranden. Rumänien har lyckats väl med att anta och genomföra EG:s regelverk. Det fordras dock betydande ytterligare insatser för att det ska kunna garanteras att den lagstiftning som införs till följd av åtaganden i samband med förhandlingarna verkligen tillämpas och iakttas. För att det ska vara möjligt att uppfylla villkoren i dessa åtaganden fordras det allmänt sett en ytterligare anpassning av lagstiftningen och den administrativa strukturen.

För mer information se Antagande av gemenskapens regelverk.

EKONOMISKA RAMAR

Det stöd som ges genom Phareprogrammet och andra föranslutningsinstrument är inriktat på de prioriteringar som fastställs i partnerskapet för anslutning. Stödet inför anslutningen till Rumänien för 2004 har ökats (totalt uppgår det till ca 825 miljoner euro) och fördelar sig enligt följande: 405,3 miljoner euro till det nationella Phareprogrammet, 158,7 miljoner euro till Sapard och mellan 289 och 343 miljoner euro till ISPA.

Phare

Under perioden 1992-2003 anslogs sammanlagt 2,1 miljarder euro till Rumänien inom ramen för Phareprogrammet, varav 283 miljoner euro för 2003. Det nationella Phareprogrammets delprogram för stöd till ekonomisk och social sammanhållning kommer att tilldelas 160 miljoner euro för 2004, dvs. ca 40 % av den budget som anslagits till Phare för det året. Detta är en ökning i jämförelse med anslaget för 2003 som uppgick till 48 miljoner euro.

Phareprogrammet för 2004 är inriktat på följande områden:

  • Politiska kriterier: tyngdpunkten ligger på de fleråriga program som har till syfte att förstärka kapaciteten inom förvaltningen och rättsväsendet, stödja minoriteter och det civila samhället, bekämpa korruption och bedrägerier, förbättra villkoren i fängelserna och förstärka det polisiära samarbetet (50 miljoner euro).
  • Ekonomiska kriterier: ett betydande tilläggsstöd ges för att skapa ett enhetligt, välfungerande och ändamålsenligt fastighetsregister som ska ligga till grund för beviljandet av gemenskapsstöd (t.ex. på jordbruksområdet) och garantera säkra villkor för investeringar (4,5 miljoner euro). Uppfyllande av skyldigheter som följer av en anslutning: partnersamverkan, tekniskt bistånd och investeringar genomförs främst på fyra prioriterade områden, nämligen offentliga finanser, jordbruk, miljö och gränsförvaltning, vilka dessutom omfattas av flerårig programplanering. Andra områden som täcks av budgeten för 2004 är inre marknaden, konkurrens, statistik, social- och sysselsättningspolitik, energi, transporter, konsumentskydd, rättsliga och inrikes frågor och audiovisuella medier (155,4 miljoner euro).
  • Ekonomisk och social sammanhållning: stödet tillhandahålls i nära anknytning till den treåriga nationella utvecklingsplan som antogs av den rumänska regeringen i december 2003 (160,1 miljoner euro).

Dessutom kommer det inom ramen för Phare att anslås 28 miljoner euro till program för gränsöverskridande samarbete vid Rumäniens gränser mot Ungern (5 miljoner euro), Bulgarien (8 miljoner euro), Moldavien (5 miljoner euro), Serbien och Montenegro (4 miljoner euro) och Ukraina (6 miljoner euro).

Stöd inför anslutningen

Från och med år 2000 inbegriper stödet inför anslutningen stöd till jordbruket och landsbygdens utveckling (Sapard) och ett strukturinstrument (ISPA) som främst är inriktat på åtgärder på transport- och miljöområdet. Förordningen för samordning av stöd genom Phare, Sapard och ISPA, som antogs i juni 1999, gör det möjligt för kommissionen att kontrollera kontrakt i efterhand när den anser att partnerlandets kontroll är otillräcklig.

Under perioden 2000-2002 uppgick det totala tillgängliga finansiella stödet till 1 890 miljoner euro (Phare 242 miljoner euro, Sapard 150 miljoner euro, och ISPA mellan 208 och 270 miljoner euro). Sapards anslag till Rumänien uppgick till ca 162,2 miljoner euro för 2003, och ISPA:s anslag för samma år uppgick till 255,1 miljoner euro.

Gemenskapens anslag för att genomföra Sapardprogrammet uppgår till 158,7 miljoner euro för 2004. Sapardprogrammet för 2004 är huvudsakligen inriktat på att få mottagarna att bättre tillgodogöra sig stödet, särskilt anslagen för 2000 eftersom alla outnyttjade medel från detta år måste utnyttjas före utgången av 2004. I december 2003 fick Sapard-organet i uppdrag att genomföra tre tilläggsåtgärder, nämligen investeringar i jordbruksföretag, utveckling och diversifiering av ekonomisk verksamhet och alternativa inkomstkällor samt förbättring av yrkesutbildning. I och med detta uppdrag ansvarar organet för förvaltningen av 80 % av de medel som ställs till Rumäniens förfogande inom ramen för Sapardprogrammet.

Programplaneringen för ISPA sker på grundval av de landstrategidokument rörande transporter och miljö som de rumänska myndigheterna lade fram år 2000. Strategierna för dessa båda områden håller på att ses över. På transportområdet är de strategiska målen att åtgärda de allvarliga bristerna i väg- och järnvägsnäten och att modernisera de transeuropeiska korridorer som löper genom landet. Andra frågor som prioriteras är den ökade trafiken runt tätorterna och behovet av att bygga ut och öka användningen av de inre vattenvägarna. Under 2004 anslogs sammanlagt 272,3 miljoner euro till projekt med anknytning till transportområdet (149,6 miljoner euro) och till miljöområdet (122,7 miljoner euro)

HÄNVISNINGAR

Yttrande från kommissionen KOM(97) 2003 slutligEj offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning

PARTNERSKAP FÖR ANSLUTNING

Rådets beslut 98/261/EG av den 30 mars 1998Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 121 av den 23 april 1998

Rådets beslut 1999/852/EG av den 6 december 1999Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 335 av den 28 december 1999

Beslut 2002/92/EG av den 28.01.2002

Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 44 av den 14.02.2002

Beslut 2003/397/EG av den 19.05.2003

Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 145 av den 12.06.2003

REGELBUNDNA RAPPORTER

Rapport från kommissionen KOM(1998) 702 slutligEj offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Rapport från kommissionen KOM(1999) 510 slutligEj offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Rapport från kommissionen KOM(2000) 710 slutligEj offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Rapport från kommissionen KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001) 1753Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Rådets beslut 2002/92/EG av den 28 januari 2002Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 44 av den 14 februari 2002

Rapport från kommissionen KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002) 1409Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Rådets beslut 2003/397/EG av den 19 maj 2003Europeiska unionens officiella tidning L 145 av den 12 juni 2003

Rapport från kommissionen KOM(2003) 676 slutlig - SEK(2003) 1211Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning

Rapport från kommissionen KOM(2004) 657 slutlig - SEK(2004)1200Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning

UPPFÖLJNINGSRAPPORTER SEDAN UNDERTECKNANDET AV ANSLUTNINGSFÖRDRAGET

Fördrag av den 25 april 2005 om Rumäniens anslutning till Europeiska unionenEuropeiska unionens officiella tidning L 157 av den 21 juni 2005 Efter det att Europaparlamentets gett sitt godkännande den 13 april 2005 undertecknade Rumänien fördraget om landets anslutning till Europeiska unionen i Luxemburg den 25 april 2005. Den 1 januari 2007 har angivits som datum för Rumäniens anslutning till Europeiska unionen.

Sammanfattande uppföljningsrapport från kommissionen KOM(2005) 534 slutlig - SEK(2005) 1354

Uppföljningsrapport från kommissionen från maj 2006 KOM(2006)214 slutgiltig - SEK(2006)596

Meddelande från kommissionen av den 16 maj 2006 "Uppföljningsrapport om Bulgariens och Rumäniens beredskap för medlemskap i EU"KOM(2006)214 slutgiltig

Meddelande från kommissionen av den 26 september 2006 "Uppföljningsrapport om Bulgariens och Rumäniens beredskap för medlemskap i EU"KOM(2006)549 slutgiltig

Ej offentliggjorda i Europeiska unionens officiella tidning

Senast ändrat den 23.01.2007

Top