Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerskapet för anslutning med Litauen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Partnerskapet för anslutning med Litauen

Syftet med partnerskapet för anslutning är att bistå myndigheterna i kandidatländerna i deras ansträngningar för att uppfylla anslutningskriterierna. Det fastställer i detalj prioriteringarna i kandidatländernas förberedelser, framför allt genomförandet av regelverket, och utgör grunden för programplaneringen av stödet inför anslutningen med gemenskapsmedel från t.ex. Phareprogrammet.Till följd av undertecknandet av anslutningsfördraget den 16 april 2003 och ländernas officiella anslutning till Europeiska unionen den 1 maj 2004 har partnerskapet för anslutning avslutats.

I sitt meddelande "Agenda 2000" formulerade kommissionen en rad förslag för att förstärka föranslutningsstrategin för samtliga kandidatländer i Central- och Östeuropa. Denna strategi syftar rent allmänt till att skapa ett samstämmigt program för att förbereda dessa länder för anslutningen till Europeiska unionen, och då särskilt att

  • samla alla former av stöd som Europeiska unionen erbjuder inom en enda ram - partnerskap för anslutning,
  • låta kandidatländerna bekanta sig med EU:s arbete och politik genom att ge dem möjlighet att delta i EU:s program.

1) SYFTE

Partnerskapet för anslutning (som antogs i mars 1998 och ändrades i december 1999 och januari 2002) syftar till att skapa en rättslig ram för de prioriteringar som identifierades i kommissionens yttrande om Litauens medlemskapsansökan, de ekonomiska medel som finns tillgängliga för att hjälpa Litauen att genomföra dessa prioriteringar samt de villkor som gäller för detta stöd. Detta partnerskap utgör ett stöd till en rad instrument som ska stödja kandidatländernas insatser i anslutningsprocessen.

Dessa instrument inbegriper bland annat ett nationellt program för att genomföra EU:s regelverk (som sågs över i februari 2002), en gemensam utvärdering av prioriteringarna för den ekonomiska politiken på medellång sikt, den nationella utvecklingsplanen, pakten mot organiserad brottslighet och andra sektoriella program som är nödvändiga för att delta i strukturfonderna efter anslutningen samt för genomförandet av ISPA och SAPARD före anslutningen. Under 2002 utgjorde partnerskapet för anslutning utgångspunkten för utarbetandet av en handlingsplan för att förstärka Litauens administrativa och rättsliga kapacitet.

Instrumenten utgör inte en del av partnerskapet, men deras prioriteringar ska stämma överens med partnerskapet.

Genomförandet av partnerskapet kommer att följas upp inom ramen för Europaavtalet mellan Europeiska unionen och Litauen.

2) PRIORITERADE OMRÅDEN

Prioriteringarna är indelade i två grupper; prioriteringar på kort sikt och prioriteringar på medellång sikt. Prioriteringarna på kort sikt valdes ut för att Litauen förmodades kunna uppnå dem eller göra betydande framsteg fram till slutet av 2000. Prioriteringarna på medellång sikt skulle slutföras före slutet av år 2003.

Litauen har i hög grad uppnått de prioriteringar som handlar om de politiska och ekonomiska kriterierna. Samma sak gäller fri rörlighet för varor, bolagsrätt, konkurrens, statistik, sysselsättning och socialpolitik, energi, miljö samt konsumentskydd och hälsa. Flertalet övriga prioriteringar har delvis uppnåtts.

I december 1999 sågs prioriteringarna i partnerskapet för anslutning över (se sidan 3 i bilagan till beslut 1999/856/EG). En sista översyn offentliggjordes i februari 2002 (beslut 2002/89/EG). Denna översyn ligger till grund för kommissionens rapport för år 2002.

Följande områden prioriteras:

För aktualiserad information, se analysen av antagandet av gemenskapens regelverk

3) EKONOMISKA RAMAR

Phare

Under år 2000 fick Litauen ett nationellt anslag på 38,3 miljoner euro genom programmet Phare. Ett tilläggsanslag på 1 miljon euro gjordes till gränsöverskridande samarbete. Detta inbegriper stöd till små samarbetsprojekt i Baltikum. Under 2001 anslogs 45,5 miljoner euro till Litauen genom Phare. Ett tilläggsanslag på 3 miljoner euro gjordes till gränsöverskridande samarbete i Baltikum. Under 2001 anslog Phare 43,7 miljoner euro till Litauen plus ett tilläggsanslag på 18,5 miljoner euro för att förstärka landets institutioner. Litauen fick också ett anslag på 3 miljoner euro för gränsöverskridande samarbete.

Fram till 2006 har kommissionen lovat att ge ett finansiellt stöd på 165 miljoner euro till avvecklingen av kärnkraftverket i Ignalina. Huvuddelen av detta stöd kommer att betalas genom den internationella fonden för stöd till avveckling av kärnkraftverket i Ignalina, som inrättades i juni 2000 och förvaltas av EBRD. Ett initialt anslag på 10 miljoner euro gjordes redan 1999, medan anslagen för år 2000 och 2001 uppgick till 35 respektive 55 miljoner euro.

Myndigheterna i partnerlandet ansvarar för kontrakt och utbetalningar av stödet. EU:s budgetförordning ålägger dock kommissionen att övervaka upphandlingen och att godkänna alla kontrakt som finansieras av Phare, och som undertecknas av partnerlandet, innan de träder i kraft.

Föranslutningsstöd

Från år 2000 inbegriper finansieringen stöd till jordbruket och landsbygdens utveckling (SAPARD) och ett strukturinstrument (ISPA), där man prioriterar åtgärder på transport- och miljöområdet. Förordningen för samordning av stöd genom Phare, Sapard och ISPA, som antogs i juni 1999, gör det möjligt för kommissionen att kontrollera kontrakten i efterhand när den anser att partnerlandets kontroll är otillräcklig.

Under perioden 2000-2002 uppgick det totala tillgängliga finansiella stödet till 126 miljoner euro per år för Phare, 90 miljoner euro per år för Sapard och cirka 155 miljoner euro för ISPA. För 2002 uppgick det vägledande anslaget till Litauen genom Sapard till 31,3 miljoner euro. Anslaget genom ISPA uppgick till mellan 44 och 65 miljoner euro.

4) HÄNVISNINGAR

Beslut 98/265/EG av den 30.3.1998EGT L 121, 23.4.1998

Beslut 1999/856/EG av den 6.12.1999EGT L 335, 28.12.1999

Yttrande från kommissionen KOM(97) 2007 slutligEj offentliggjort i EGT

Rapport från kommissionen KOM(98) 706 slutligEj offentliggjord i EGT

Rapport från kommissionen KOM(1999) 507 slutligEj offentliggjord i EGT

Rapport från kommissionen KOM(2000) 707 slutligEj offentliggjord i EGT

Rapport från kommissionen KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001) 1750Ej offentliggjord i EGT

Beslut 2002/89/EG av den 28.1.2002EGT L 44, 14.2.2002

Rapport från kommissionen KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002) 1406Ej offentliggjord i EGT

Fördraget om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning L 236, 23.9.2003]

Senast ändrat den 19.11.2004

Top