Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerskapet för anslutning med Ungern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Partnerskapet för anslutning med Ungern

Syftet med partnerskapet för anslutning är att bistå myndigheterna i kandidatländerna i deras ansträngningar för att uppfylla anslutningskriterierna. Det fastställer i detalj prioriteringarna i kandidatländernas förberedelser, framför allt genomförandet av regelverket, och utgör grunden för programplaneringen av stödet inför anslutningen med gemenskapsmedel från t.ex. Phareprogrammet.Till följd av undertecknandet av anslutningsfördraget den 16 april 2003 och ländernas officiella anslutning till Europeiska unionen den 1 maj 2004 har partnerskapet för anslutning avslutats.

I sitt meddelande "Agenda 2000" formulerade kommissionen en rad förslag för att förstärka föranslutningsstrategin för samtliga kandidatländer i Central- och Östeuropa. Denna strategi syftar rent allmänt till att skapa ett samstämmigt program för att förbereda dessa länder för anslutningen till Europeiska unionen, och då särskilt att

  • samla alla former av stöd som Europeiska unionen erbjuder inom en enda ram - partnerskap för anslutning,
  • låta kandidatländerna bekanta sig med EU:s arbete och politik genom att ge dem möjlighet att delta i EU:s program.

1) SYFTE

Partnerskapet för anslutning (som antogs i mars 1998 och sågs över i december 1999 och januari 2002) syftar till att skapa en rättslig ram för de prioriteringar som identifierades i kommissionens yttrande om Ungerns medlemskapsansökan, de ekonomiska medel som finns tillgängliga för att hjälpa Ungern att genomföra dessa prioriteringar samt de villkor som gäller för detta stöd. Detta partnerskap utgör ett stöd till en rad instrument som ska stödja kandidatländernas insatser i anslutningsprocessen.

Dessa instrument inbegriper bland annat ett nationellt program för att genomföra EU:s regelverk (som sågs över i mars 2002), en gemensam utvärdering av prioriteringarna för den ekonomiska politiken på medellång sikt, den nationella utvecklingsplanen, pakten mot organiserad brottslighet och andra sektoriella program som är nödvändiga för att delta i strukturfonderna efter anslutningen samt för genomförandet av ISPA och SAPARD före anslutningen. Under 2002 utgjorde partnerskapet för anslutning utgångspunkten för utarbetandet av en handlingsplan för att förstärka Ungerns administrativa och rättsliga kapacitet.

Instrumenten utgör inte en del av partnerskapet, men deras prioriteringar ska stämma överens med partnerskapet.

Genomförandet av partnerskapet kommer att följas upp inom ramen för Europaavtalet mellan Europeiska unionen och Ungern.

2) PRIORITERADE OMRÅDEN

Prioriteringarna är indelade i två grupper; prioriteringar på kort sikt och prioriteringar på medellång sikt. Prioriteringarna på kort sikt valdes ut för att Ungern förmodades kunna uppnå dem eller göra betydande framsteg fram till slutet av 2000. Prioriteringarna på medellång sikt skulle slutföras före slutet av år 2003.

Rent allmänt har Ungern delvis uppnått de prioriteringar som hänger samman med de politiska och ekonomiska kriterierna. Landet har i hög grad uppnått de prioriteringar som handlar om fri rörlighet för varor, fri rörlighet för personer, fri rörlighet för kapital, bolagsrätt, socialpolitik, energi, kultur och den audiovisuella sektorn samt samarbete i rättsliga och inrikes frågor. Prioriteringarna inom övriga områden har delvis uppnåtts.

I december 1999 sågs prioriteringarna i partnerskapet för anslutning över (se sidan 3 i bilagan till beslut 1999/850/EG). En sista översyn offentliggjordes i januari 2002 (beslut 2002/87/EG). Denna översyn ligger till grund för kommissionens rapport för år 2002.

Följande områden prioriteras:

För aktualiserad information, se analysen av antagandet av gemenskapens regelverk

3) EKONOMISKA RAMAR

Phare

Genom programmet Phare fick Ungern 1 030 miljoner euro under perioden 1990-1999 och 96 miljoner euro under perioden 2000-2002. För år 2001 fick Ungern 89,9 miljoner euro från Phare. Ett tilläggsanslag på 19 miljoner euro gjordes till program för gränsöverskridande samarbete, varav 10 miljoner avsåg samarbetet med Österrike, 5 miljoner Rumänien, 2 miljoner Slovakien och 2 miljoner Slovenien. För år 2002 fick Ungern 87 miljoner euro plus 24,7 miljoner euro som stöd för att förstärka sina institutioner från Phare. Ett tilläggsanslag på 19 miljoner euro gjordes till program för gränsöverskridande samarbete med Österrike (10 miljoner), Rumänien (5 miljoner), Slovakien (2 miljoner) och Slovenien (2 miljoner).

Under 2002 anslog kommissionen högst 250 miljoner euro som särskilt finansiellt stöd till de länder som förhandlar om medlemskap i Europeiska unionen.

Myndigheterna i partnerlandet ansvarar för kontrakt och utbetalningar av stödet. EU:s budgetförordning ålägger dock kommissionen att övervaka upphandlingen och att godkänna alla kontrakt som finansieras av Phare, och som undertecknas av partnerlandet, innan de träder i kraft.

Föranslutningsstöd

Från år 2000 inbegriper finansieringen stöd till jordbruket och landsbygdens utveckling (SAPARD) och ett strukturinstrument (ISPA), där man prioriterar åtgärder på transport- och miljöområdet. Förordningen för samordning av stöd genom Phare, Sapard och ISPA, som antogs i juni 1999, gör det möjligt för kommissionen att kontrollera kontrakten i efterhand när den anser att partnerlandets kontroll är otillräcklig.

Kommissionen godkände den ungerska Sapard-planen i oktober 2000. Man gör goda framsteg i arbetet att genomföra programmet ISPA, som inleddes i januari 2000. Det programmet genomförs av samma institutioner som programmet Phare; finansministeriets nationella fond ansvarar för den finansiella förvaltningen medan flera byråer ansvarar för det tekniska genomförandet. För förvaltningen av programmet Sapard har man beslutat att använda ett annat system.

Det vägledande anslaget till Ungern genom Sapard uppgår för år 2002 till 39,8 miljoner euro. Det från ISPA låg kring 93,9 miljoner euro.

4) HÄNVISNINGAR

Beslut 99/850/EG av den 6.12.1999EGT L 335, 28.12.1999

Yttrande från kommissionen KOM(97) 2001 slutligEj offentliggjort i EGT

Rapport från kommissionen KOM(98) 700 slutligEj offentliggjord i EGT

Rapport från kommissionen KOM(1999) 505 slutligEj offentliggjord i EGT

Rapport från kommissionen KOM(2000) 705 slutligEj offentliggjord i EGT

Rapport från kommissionen KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001) 1748Ej offentliggjord i EGT

Beslut 2002/87/EG av den 28.1.2002EGT L 44, 14.2.2002

Rapport från kommissionen KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002) 1404Ej offentliggjord i EGT

Fördraget om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning L 236, 23.9.2003]

Senast ändrat den 19.11.2004

Top