Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerskapet för anslutning med Bulgarien

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Partnerskapet för anslutning med Bulgarien

Syftet med partnerskapet för anslutning är att bistå de bulgariska myndigheterna i deras ansträngningar för att uppfylla anslutningskriterierna. Det redogör i detalj för prioriteringarna i kandidatlandets förberedelser, framför allt genomförandet av regelverket, och utgör grunden för programplaneringen av stödet inför anslutningen med gemenskapsmedel från t.ex. Phareprogrammet. Den 25 april 2005 undertecknade Bulgarien sitt fördrag om anslutning till Europeiska unionen. Bulgarien är medlem i Europeiska unionen sedan den 1 januari 2007.

I sitt meddelande "Agenda 2000 (es de fr)" formulerade Europeiska kommissionen en rad förslag om hur man skulle förstärka strategin inför anslutningen för alla kandidatländerna i Central- och Östeuropa. Det övergripande syftet med denna strategi är att kunna erbjuda ett sammanhängande program för att förbereda dessa länder för anslutningen till Europeiska unionen och särskilt att

  • samla de olika former av stöd som Europeiska unionen erbjuder inom en enda ram, nämligen partnerskapen för anslutning,
  • att ge kandidatländerna tillfälle att bekanta sig med unionens förfaranden och politik genom att erbjuda dem möjlighet att delta i gemenskapsprogram.

SYFTE

Partnerskapet för anslutning (som antogs i mars 1998 och ändrades i december 1999, i januari 2002 och i maj 2003) syftar till att inom en och samma rättsliga ram fastställa dels de prioriterade verksamhetsområden som anges i kommissionens återkommande rapport för 2002 om Bulgariens framsteg på vägen mot medlemskap i Europeiska unionen, samt i färdplanen, dels vilka finansiella medel som finns tillgängliga för att hjälpa Bulgarien att förverkliga dessa prioriteringar samt villkoren för detta stöd. Partnerskapet utgör ramen för ett antal politiska instrument som ska användas för att hjälpa kandidatländerna att förbereda sig för medlemskapet.

Bland instrumenten finns bland annat ett nationellt program för antagandet av gemenskapens regelverk, den gemensamma utvärderingen av prioriteringarna på medellång sikt i den ekonomiska politiken, pakten mot organiserad brottslighet, den nationella utvecklingsplanen och andra sektorsprogram som behövs för att landet ska kunna delta i strukturfonderna efter anslutningen och för att det ska kunna genomföra programmen under ISPA och Sapard före anslutningen. Partnerskapet för anslutning har utgjort utgångspunkten för utarbetandet av en handlingsplan för att förstärka Bulgariens administrativa och rättsliga kapacitet.

Dessa instrument är inte en integrerad del av detta partnerskap, men de prioriteringar de innehåller ska vara förenliga med partnerskapet.

Genomförandet av partnerskapet för anslutning kommer att kontrolleras och följas upp inom ramen för Europaavtalet mellan Europeiska unionen och Bulgarien.

PRIORITERADE OMRÅDEN

I december 1999 gjordes en översyn av prioriteringarna i partnerskapet för anslutning (se sidan 3 i bilagan till beslut 1999/857/EG). En sista översyn offentliggjordes i maj 2003 (beslut 2003/396/EG). Denna utgör grunden för kommissionens rapport för 2003.

I det reviderade partnerskapet för anslutning fastställs de prioriteringar som Bulgarien bör uppfylla till fullo eller i betydande utsträckning under perioden 2003-2004. Prioriteringarna har fastställts i samarbete mellan EU och Bulgarien. Hur väl de uppfylls kommer att påverka storleken på det stöd som beviljas.

Under 2004 har Bulgarien fortsatt att arbeta för att uppnå prioriteringarna i det reviderade partnerskapet. Framsteg har gjorts när det gäller reformen av den offentliga förvaltningen och rättsväsendet, privatiseringsprocessen och anpassningen av landets lagar till EU-lagstiftningen. Ytterligare insatser är dock nödvändiga, särskilt när det gäller de prioriteringar som rör mänskliga rättigheter och skydd av minoriteter. Med avseende på detta bör större ansträngningar göras för att förbättra situationen för romerna. Det kvarstår även stora insatser för att minska stödet till energi- och transportsektorerna. Det krävs också förbättringar i kvalitén på investeringar i infrastrukturer, utbildningssystemet och hälso- och sjukvårdssektorn. Därutöver måste reformprogrammen för tull- och skatteförvaltningen tillämpas.

För mer information se Antagande av gemenskapens regelverk.

EKONOMISKA RAMAR

Stödet från Phareprogrammet och övriga föranslutningsinstrument riktas mot prioriteringarna i partnerskapet för anslutning. För perioden 2000-2004 uppgår det sammanlagda årliga ekonomiska stödet till Bulgarien till ca 178 miljoner euro från Phare, 57,6 miljoner från Sapard och mellan 93 och 127 miljoner euro från ISPA.

Phare

Stödet till Bulgarien inom ramen för Phare uppgår till 1,54 miljarder euro under perioden 1992-2003, varav 188,92 miljoner euro under 2003. Kommissionen beviljade Bulgarien Phare-stöd inom ramen för det avtal som undertecknades i november 1999 om stängning av reaktorerna 1-4 i kärnkraftverket i Kozloduj. Enligt detta avtal ska ett stöd på ytterligare 200 miljoner euro ges för perioden 2000-2006. Ett ytterligare ett belopp på 140 miljoner euro kommer att ställas till förfogande för perioden 2004-2006, i enlighet med EU:s princip om solidaritet i fråga om de ansträngningar som görs för att avveckla kärnreaktorer och de följder som detta får. I Phareprogrammet för Bulgarien 2004 ingår ett nationellt anslag på 208,3 miljoner euro, vilket kommer att kompletteras med ett anslag för avveckling av kärnkraftverk.

Phareprogrammet för 2004 inriktas på följande prioriterade områden:

  • Politiska kriterier: projekt för att stärka den offentliga förvaltningen på alla nivåer samt rättsväsendet (36 miljoner euro); projekt för att stärka insynen, den finansiella kontrollen och kampen mot korruption och bedrägeri (8 miljoner euro); projekt rörande etniska minoriteter, utsatta grupper och det civila samhället (13 miljoner euro).
  • Ekonomiska kriterier: projekt med syfte att främja den ekonomiska tillväxten och konkurrenskraften samt den sociala sammanhållningen (35 miljoner euro).
  • Respekt för att iaktta de skyldigheter som följer av EU:s regelverk: projekt för att stärka den administrativa och rättsliga kapaciteten att genomföra och tillämpa lagstiftningen och respektera de skyldigheter som ett medlemskap i EU medför (42 miljoner euro); projekt för en förbättring av den strategiska planeringen och för ett effektivt utnyttjande av gemenskapsmedlen samt för att förbereda landet för användandet av strukturfonderna (särskilt för att inrätta ett system för utvidgat decentraliserat genomförande (EDIS) (12 miljoner euro).

Dessutom kommer 36 miljoner att avsättas inom Phare till programmen för gränsöverskridande samarbete vid Bulgariens gränser till Grekland (20 miljoner euro) Rumänien (8 miljoner euro), Turkiet (3 miljoner euro), Serbien och Montenegro (3 miljoner euro) samt f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (2 miljoner euro).

Föranslutningsstöd

Från och med 2000 omfattar det finansiella stödet även ett stöd till jordbruk och utveckling av landsbygden (Sapard) och ett strukturinstrument (ISPA) som prioriterar åtgärder inom områdena transport och miljö. Förordningen om samordning mellan stöd från Phare, Sapard och ISPA antogs i juni 1999 och gör det möjligt för kommissionen att kontrollera kontrakten i efterhand när kommissionen bedömer att partnerlandet inte utövat en tillräcklig finansiell kontroll.

Det preliminära anslaget från kommissionen för att genomföra Sapardprogrammet i Bulgarien 2004 uppgår till 68 miljoner euro. Anslaget för 2003 var 56,5 miljoner euro. Sapardprogrammet 2004 är i första hand inriktat på att förbereda jordbrukssektorn i Bulgarien för landets anslutning till EU. Därför kommer de återstående finansiella resurserna endast att användas till åtgärder som rör EU:s regelverk.

Sedan 2000 har budgetanslaget för ISPA till förmån för Bulgarien, vilket uppgår till drygt 100 miljoner euro om året, helt tagits i anspråk (med endast en liten minskning under 2002). Budgetåtagandet för 2003 uppgick till 112,6 miljoner euro, medan den vägledande fördelningen för 2004 är runt 135,4 miljoner euro. ISPA-strategierna har omarbetats under 2003. När det gäller infrastrukturerna för transport betonas färdigställandet eller moderniseringen av de viktigaste vägnäten och det transeuropeiska järnvägnätet, särskilt förbindelserna över gränserna. På miljöområdet har den bulgariska regeringen ökat ansträngningarna för att förbättra vattenkvalitén genom investeringar i avloppsvattenreningen, avloppssystemen och vattenförsörjningen. Andra prioriterade områden är hushållsavfallshanteringen och luftföroreningarna.

HÄNVISNINGAR

Kommissionens yttrande KOM(97) 2008 slutligEj offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning

PARTNERSKAP FÖR ANSLUTNING

Rådets beslut 98/266/EG av den 30 mars 1998Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 121, 23.4.1998

Beslut 1999/857/EG Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 335, 28.12.1999

Beslut 2002/83/EG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 44, 14.02.2002

Beslut 2003/396/EG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 145, 12.06.2003

REGELBUNDNA RAPPORTER

Kommissionens rapport KOM(98) 707 slutligEj offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Kommissionens rapport KOM(1999) 501 slutligEj offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Kommissionens rapport KOM(2000) 701 slutligEj offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Kommissionens rapport KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001) 1744Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Kommissionens rapport KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002) 1400Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Kommissionens rapport KOM(2003) 676 slutlig - SEK(2002) 1210Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning

Kommissionens rapport KOM(2004) 657 slutlig - SEK(2004) 1199Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning

UPPFÖLJNINGSSRAPPORTER SEDAN UNDERTECKNANDET AV ANSLUTNINGSFÖRDRAGET

Fördraget om Bulgariens anslutning till Europeiska unionen av den 25 april 2005 - Europeiska unionens officiella tidning L 157 av den 21 juni 2005 Det bulgariska parlamentet ratificerade den 11 maj 2005 fördraget om anslutning till Europeiska unionen som Bulgarien hade undertecknat den 25 april 2005 i Luxemburg, efter det att Europaparlamentet hade givit sitt godkännande den 13 april 2005. Bulgarien förväntas ansluta sig till Europeiska unionen den 1 januari 2007.

Sammanfattande uppföljningsrapport från kommissionen KOM(2005) 534 slutlig - SEK(2005) 1352

Uppföljningsrapport från kommissionen från maj 2006 KOM(2006) 214 slutlig - SEK(2006) 595

Meddelande från kommissionen av den 16 maj 2006, « Uppföljningsrapport om Bulgariens och Rumäniens beredskap för medlemskap i EU» KOM(2006) 214 slutligEj offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning

Meddelande från kommissionen av den 26 september 2006, « Uppföljningsrapport om Bulgariens och Rumäniens beredskap för medlemskap i EU» KOM(2006) 549 slutlig

Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning

Senast ändrat den 23.01.2007

Top