Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cypern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cypern

1) HÄNVISNINGAR

Rapport från kommissionen [KOM(1998) 710 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(1999) 502 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2000) 702 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001) 1745 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002) 1401 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003) 1202 - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]

Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

EU:s regelverk på området forskning och innovation kräver inte att medlemsländerna vidtar några nationella åtgärder för att införliva regelverket. Sedan maj 1999 deltar Cypern i det femte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration. Detta samarbete utvecklas tillfredsställande. Anslagen till de nationella forskningsprogrammen har fyrdubblats på tre år.

Cypern gör framsteg på området telekommunikationer, men avregleringen av marknaderna går långsamt.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

EU:s åtgärder på området forskning och teknisk utveckling (FoTU) enligt artikel 164 i fördraget (tidigare artikel 130G) och ramprogrammet (artikel 166, tidigare artikel 130I) syftar till att förbättra den europeiska industrins konkurrenskraft och medborgarnas livskvalitet, till att främja en hållbar utveckling samt till att bidra till utformningen av EU:s politik på andra områden.

EU:s politik på området telekommunikationer syftar till att eliminera hindren för en väl fungerande inre marknad för utrustning, tjänster och telenät, till att öppna utländska marknader för EU-företag samt till att erbjuda EU:s företag och allmänhet moderna tjänster. De här målen ska uppnås genom att man harmoniserar standarder och villkor för att tillhandahålla tjänster, genom att avreglera marknaderna för terminalutrustning, tjänster och telenät samt genom att anta de lagar som behövs för detta.

UTVÄRDERING

1994 ändrade Cypern sin politik på området forskning och teknisk utveckling (FoTU) för att anta ny teknik och främja tekniska framsteg inom vissa specialistområden. Till följd av denna nya politik har landet ökat sina utgifter för forskning och teknisk utveckling. Dessa ekonomiska insatser har också lett till skapandet av Cyperns Universitet och till en utvecklad forskningsverksamhet vid Cyperns institut för neurologi och genetik. I den mån femte ramprogrammet, där Cypern deltar i sedan 1999, bygger på ömsesidighet har alla cypriotiska forskningsprogram öppnats för institut och forskare i EU-länderna.

Sedan 1999 samarbetar Cypern fullt ut inom ramprogrammet och har uttryckt sin önskan att delta i sjätte ramprogrammet för FoTU (2002-2006). Landet har fortsatt att öka sina FoTU-utgifter för att hämta in sin eftersläpning i förhållande till EU-ländernas genomsnittliga utgifter på detta område.

På området telekommunikationer har Cypern redan vidtagit en rad åtgärder för att införa EU:s regelverk, bland annat när det gäller att avreglera marknaden för terminalutrustning liksom att införa det enhetliga prefixet för utlandssamtal (00) och det gemensamma europeiska larmnumret (112). Andra åtgärder handlar om att reservera frekvensband för GSM, för den alleuropeiska, landbaserade, allmänt tillgängliga, radiobaserade personsökningen i gemenskapen (ERMES) och för digital trådlös telekommunikation (es de en fr) (DECT).

I april 2002 genomförde den cypriotiska regeringen ett omfattande offentligt samråd om konkurrensutsättning av marknaden för mobiltelefoni. Regeringen tillkännagav också att man utfärdat en GSM-licens till en andra operatör efter ett anbudsförfarande i november 2002. Dessutom trädde en ny nummerplan i kraft i juli 2002. Planen för omstrukturering av avgifter genomfördes i april 2002, men man tillämpar ännu inte avgifter som helt bygger på kostnaderna. Cypern bör slutföra genomförandet av EU-lagstiftningen, införa avgifter som bygger på kostnaderna och ge tillträde till accessnäten. Åtgärderna bör syfta till en fullständig avreglering av telekommunikationsmarknaden.

lagstiftningsområdet antogs 2002 års nya post- och telelag i mars 2002 och lagen om radiokommunikationer i juli 2002. Eftersom post- och telelagen inte träder i kraft förrän efter att man antagit tillämpningsförordningar kommer emellertid EU:s regelverk på området inte att ha införts förrän i början av 2003. När det gäller den nationella tillsynsmyndigheten tillträdde chefen och dennes ställföreträdare med ansvar för tillsyn av tele- och posttjänster i januari 2002. Cypern har också utsett en rådgivande kommitté för att ge myndighetens chef råd i frågor som rör den allmänna organisationen och driften av myndigheten. 2002 antogs ett nytt regelverk för elektronisk kommunikation.

När det gäller Internet har Cypern sett över sina nationella prioriteringar för att låta dem omfatta särskilda åtgärder som antagits i handlingsplanen eEurope 2002. Det krävs stora insatser på detta område om man tänker på att Cypern är ett av de länder i Europa där Internet har sämst spridning.

När det gäller posttjänster har man genom ovannämnda post- och telelag avreglerat utfärdandet av licenser och skapat en samhällsomfattande tjänst. Utnämningen av en ansvarig för tillsyn av tele- och posttjänster har gjort det möjligt att skapa ett lämpligt tillsynsorgan på området. Slutligen har Cypern antagit en femårsplan (2000-2006) för att förbättra tjänsternas kvalitet och införa ett redovisningssystem i slutet av 2002. Cypern har dock ännu inte slutfört anpassningen av sin lagstiftning, framför allt när det gäller systemet för utfärdande av licenser, redovisningssystem för samhällsomfattande tjänster, marknadsauktorisationer, administrativa avgifter och tjänstekvalitet.

Senast ändrat den 13.01.2004

Top