Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Litauen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Litauen

1) HÄNVISNINGAR

Kommissionens yttrande [KOM(97)2007 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Kommissionens rapport [KOM(1998) 706 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Kommissionens rapport [KOM(1999) 507 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Kommissionens rapport [KOM(2000) 707 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001)1750 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002)1406 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003)1204 - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]

Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1997 bedömde Europeiska kommissionen att det inte förelåg några större problem på området för forskning och teknisk utveckling (FoTU). I fråga om sektorn för telekommunikation ansåg kommissionen också att det var möjligt att integrera denna i gemenskapens inre marknad, under förutsättning att de insatser som inletts fullföljdes. I fråga om informationssamhället underströk kommissionen att det underutvecklade telefonnätet troligen skulle komma att bromsa upp utvecklingen inom denna sektor, om inte Litauen fick en stark ekonomisk tillväxt och gjorde investeringar inom sektorn för telekommunikationer.

I rapporten från november 1998 konstaterades att framsteg hade gjorts inom sektorn för telekommunikation, men att inte mycket hänt inom de två övriga sektorerna (forskning och informationssamhälle) sedan yttrandet från juli 1997.

I rapporterna från 1999 och 2000 noterades avsevärda framsteg på detta område. I november 2000 noterade kommissionen att det skett en utveckling i fråga om regelsystemet i sektorn för telekommunikation.

I rapporten från oktober 2002 framhölls nya framsteg som gjorts inom forskning och teknisk utveckling, bland annat uppförandet av en ny park för vetenskap och teknik och godkännandet av en plan för omstrukturering av de offentliga institutionerna för högre vetenskaplig utbildning. I rapporten redovisas också de ytterligare framsteg som gjorts i fråga om anpassning till gemenskapens regelverk, såväl inom telekommunikationssektorn som inom postsektorn.

I rapporten från 2003 konstateras att Litauen måste fästa uppmärksamhet på införlivandet och tillämpningen av gemenskapens regelverk på telekommunikationsområdet, bland annat genom att fastställa rimliga villkor för samtrafik och genom att tillämpa principen om samhällsomfattande tjänster. Ytterligare ansträngningar måste också göras när det gäller att avsluta införlivandet av gemenskapens regelverk inom postsektorn för att det ska kunna tillämpas.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

EU:s åtgärder på området forskning och teknisk utveckling (FoTU) enligt artikel 164 i fördraget (tidigare artikel 130G) och ramprogrammet (artikel 166, tidigare artikel 130I) syftar till att förbättra den europeiska industrins konkurrenskraft och medborgarnas livskvalitet, till att främja en hållbar utveckling samt till att bidra till utformningen av EU:s politik på andra områden.

Europaavtalet mellan Europeiska unionen och Litauen föreskriver ett samarbete inom dessa områden, särskilt genom det associerade landets deltagande i ramprogrammet. Vitboken om de central- och östeuropeiska ländernas integration i EU:s inre marknad (1995) innehåller inte några direkta åtgärder inom denna sektor.

EU:s politik på området telekommunikationer syftar till att eliminera hindren för en väl fungerande inre marknad för utrustning, tjänster och telenät, till att öppna utländska marknader för EU-företag samt till att erbjuda EU:s företag och allmänhet moderna tjänster. De här målen ska uppnås genom att man harmoniserar standarder och villkor för att tillhandahålla tjänster, genom att avreglera marknaderna för terminalutrustning, tjänster och telenät samt genom att anta de lagar som behövs för detta.

I Europaavtalet föreskrivs att höjningen av standarder och praxis på området för telekommunikation och posttjänster, standardisering, reglering och modernisering av infrastrukturer upp till EU:s nivå ska ske genom samarbete. I vitboken betonas tillnärmandet av lagstiftning, nät och tjänster samt vilka åtgärder som bör vidtas för att gradvis liberalisera sektorn.

UTVÄRDERING

Forskning och teknisk utveckling

När det gäller forskning och teknisk utveckling (FoTU) deltar Litauen sedan oktober 1999 i femte ramprogrammet (1998-2002) . Landet har dessutom uttryckt sin önskan att delta i sjätte ramprogrammet (2002-2006).

En lag om högre utbildning antogs i mars 2000. Denna lag styr bland annat forskningsverksamheten vid högre undervisningsinstitutioner. I oktober 2001 godkände Litauens regering en plan för omstrukturering av offentliga institutioner för högre vetenskaplig utbildning. I januari 2002 inrättades en expertgrupp med uppgift att utvärdera systemen för vetenskaplig utbildning och kartlägga dominerande trender inom vetenskaplig och därmed sammanhängande verksamhet. Framsteg har vidare gjorts med att förstärka samarbetet mellan forsknings- och utvecklingsinstitut och små och medelstora företag. Ett strategidokument om parker för vetenskap och teknik har antagits och granskats på djupet av universitetssamfundet och näringslivet. I Vilnius har uppförandet av en ny park för vetenskap och teknik, kallad IT Versoriai, påbörjats. Ett memorandum om uppförandet av en park för vetenskap och teknik i Kaunas undertecknades i januari 2002.

Litauen behöver dock öka sina bruttonationalutgifter till förmån för FoTU. För att främja forskningen i Litauen måste företagen inom sektorn för forskning och utveckling, dvs. industrin, små och medelstora företag och den privata sektorn över huvud taget, ytterligare öka sina utgifter på detta område. Litauen måste dessutom införa en lagstiftning som gynnar skapandet av högteknologiföretag, i synnerhet för att locka till sig utländska investerare.

Telekommunikationer

Lagen om telekommunikationer antogs i juni 1998 och föreskriver en liberalisering av telekommarknaden efter den 31 december 2002. Fram till och med den dagen kommer det statliga företaget Lietuvos Telekomas vara det enda som tillhandahåller lokala, interurbana och internationella tjänster över det fasta telefoninätet och det kommer att vara den enda operatören för fast telefoni. I juni 2000 sålde staten ytterligare 25 % av operatörsaktierna, vilket minskade ägandet till 10 %. Liberaliseringen av sektorn för fast telefoni måste bli effektiv. Penetrationsnivån på marknaden för mobila tjänster uppgår till 30 %. Det finns tre GSM-operatörer men UMTS-licenserna har ännu inte utfärdats. Penetrationsnivån på det fasta nätet uppgår till 34 %. Det återstår fortfarande framsteg att göra i fråga om modernisering av det fasta nätet och omstrukturering av priser. Till följd av att marknaderna öppnats för konkurrens bör bestämmelserna om tillträde till accessnät genomföras. Moderniseringen av det fasta nätet samt omstruktureringen av priserna behöver också fortsätta.

Lagen om ändring av lagen om telekommunikationer antogs i juli 2002. I denna lag preciseras vilka uppgifter som åligger den myndighet som ansvarar för reglering av telekommunikationer, ARC. Vidare förenklas tillträdet till marknaden för telekommunikationer och avskaffas tilldelningen av licenser för telekommunikationsverksamhet. I februari 2002 antogs tre rättsakter om tillämpning. I mars 2002 antog ARC ett förfarande för tvistlösning mellan telekomoperatörer.

Administrativ förmåga

När det gäller den administrativa förmågan har ARC:s personal utökats under april 2002. Dess administrativa förmåga är dock inte tillräcklig för att sätta i verket den lagstiftning som krävs för anpassning till gemenskapens regelverk och se till att den efterlevs. Det krävs också ytterligare resurser för att arbetet kring de ekonomiska och rättsliga aspekterna på regelverket ska kunna bedrivas effektivt och oberoende.

Posttjänster

Posten i Litauen, Lietuvos Paštas, är ett statligt företag med exklusiva rättigheter i fråga om insamling och distribution av post och postanvisningar. Posten är skyldig att tillhandahålla allmänna posttjänster i enlighet med de bestämmelser som gäller i EU. I oktober 2001 antog Litauens parlament lagen om ändring av postlagen. Lagen trädde i kraft i januari 2002, och fastställer den rättsliga grunden för postverksamhet, reglerar förhållandena mellan leverantörer och föreskriver ytterligare funktioner för ARC.

Den administrativa kapaciteten inom denna sektor måste förstärkas genom ett ökat antal anställda och utbildning så att Litauen kan tillämpa gemenskapens regelverk på lämpligt sätt. Regelverket från 2002 måste fortfarande införlivas och genomföras i sin helhet.

Informationssamhället

Litauen deltar i den blandade kommittén på hög nivå för informationssamhället. Inrättandet av ett informationssamhälle omfattas av ramen för det nationella programmet för utveckling av kommunikation och information. Stora ansträngningar måste dock göras för att modernisera statens informationssystem, särskilt i fråga om fastighetsregistret.

Senast ändrat den 20.02.2004

Top