Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ungern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ungern

1) HÄNVISNINGAR

Yttrande från kommissionen, [KOM(97)2001 slutlig Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen, [KOM(1998) 700 slutlig Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen, [KOM(1999) 505 slutlig Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen, [KOM(2000) 705 slutlig Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen, [KOM(2001) 700 slutlig SEK(2001)1748 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen, [KOM(2002) 700 slutlig SEK(2002)1404 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen, [KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003)1205 Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]

2) INNEHÅLL

I sitt yttrande från juli 1997 såg Europeiska kommissionen inga större problem för Ungern på området forskning och teknisk utveckling eller när det gäller att utnyttja informationssamhällets möjligheter och liberalisera landets telekommunikationer.

I sin rapport från november 1998 konstaterade kommissionen att Ungern särskilt hade uppmärksammat de frågor som rör forskning och teknisk utveckling samt informationssamhället. Det krävdes dock ytterligare insatser när det gäller liberalisering och konkurrensövervakning på telekommunikationsområdet.

I sin rapport från oktober 1999 underströk kommissionen att Ungern hade fortsatt att lägga vikt vid arbetet med informationssamhället och gjort fortsatta framsteg på området forskning och teknisk utveckling, bland annat genom att delta i Femte ramprogrammet. I rapporten konstaterades också att Ungern hade gjort framsteg när det gäller att öppna telemarknaden för konkurrens. Det krävdes dock ytterligare insatser för att skapa ett regelverk, särskilt i fråga om tillstånd.

I sin rapport från oktober 2000 bekräftade kommissionen de insatser som Ungern gjort på detta område. Exempelvis var telemarknaden redan i hög grad anpassad till gemenskapens regelverk. Man behövde emellertid göra en insats på området posttjänster.

I sin rapport från oktober 2002 pekade kommissionen på Ungerns kontinuerliga framsteg inom området vetenskap och forskning. Den underströk också de stora framsteg som gjorts när det gäller att liberalisera telemarknaden och genomföra regelverket.

I rapporten från 2003 konstateras att Ungern fullgjort de flesta åtaganden som gjorts samt kraven när det gäller telekommunikationer, och att landet delvis uppfyller de åtaganden och krav som fastställts inom ramen för anslutningsförhandlingarna på området posttjänster. Genomförandet av regelverket rörande telekommunikationer bör påskyndas, bland annat genom att rationella bestämmelser för samtrafik fastställs.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

EU:s åtgärder på området forskning och teknisk utveckling (FoTU) enligt artikel 164 i fördraget (f.d. artikel 130 g) och ramprogrammet (artikel 166, f.d. artikel 130 i) syftar till att förbättra den europeiska industrins konkurrenskraft och medborgarnas livskvalitet, till att främja en hållbar utveckling samt till att bidra till utformningen av EU:s politik på andra områden.

I Europaavtalet mellan Europeiska unionen och Ungern föreskrivs samarbete på dessa områden, bland annat genom att det associerade landet deltar i ramprogrammet. I vitboken om länderna i Central- och Östeuropa och den inre marknaden (1995) anges dock inga särskilda åtgärder på dessa områden.

EU:s politik på området telekommunikationer syftar till att eliminera hindren för en väl fungerande inre marknad för teleutrustning, teletjänster och telenät, till att öppna utländska marknader för EU-företag och till att erbjuda allmänheten och företag i EU moderna tjänster. De här målen ska uppnås genom att man harmoniserar standarder och villkor för att tillhandahålla tjänster, genom att liberalisera marknaderna för terminalutrustning, tjänster och telenät samt genom att man antar de lagar som behövs i detta syfte.

I Europaavtalet anges att uppdateringen av de standarder och metoder som tillämpas på områdena telekommunikationer och posttjänster liksom att standardiseringen, regleringen och moderniseringen av infrastrukturer till EU-nivå ska ske genom samarbete. I vitboken betonas harmonisering av lagstiftning, nät och tjänster samt de åtgärder som ska vidtas för att gradvis liberalisera denna sektor.

UTVÄRDERING

Forskning och teknisk utveckling

På området forskning och teknisk utveckling (FoTU) behöver gemenskapens nuvarande regelverk inte införlivas i den nationella lagstiftningen. Den ungerska regeringen har dock ökat sina anslag till sektorn avsevärt - från 0,6 procent av BNP 1998 till 1 procent av BNP 1999.

Sedan 1999 är Ungern helt associerat till Femte ramprogrammet (1998-2002). Landet deltar också i Euratoms femte ramprogram inom forsknings- och utbildningsområdet (1), och har uttryckt sin önskan att associeras till Sjätte ramprogrammet (2002-2006).

Ungern har också beslutat att öppna landets forskning för företag, forskare och universitet i EU-länderna. Under 2001 beviljades för övrigt stora löneökningar inom universitet och forskningsinstitut. Dessutom lanserades under 2001 nya nationella FoTU-program i syfte att stödja stora projekt för forskning, utveckling och innovation med betydligt större anslag.

I 2002 års rapport underströk kommissionen att den ungerska regeringen hade infört nya skatteavdrag för att stimulera forskningsverksamhet inom företag. Ett ungerskt företag kan idag dra av upp till 200 procent av sina forskningsutgifter, vilket framför allt ska gynna små och medelstora företag som i allmänhet inte har resurser som krävs för att inleda dyra forskningsprojekt. Det behövs dock ytterligare insatser för att förstärka de små och medelstora företagens delaktighet i forskningen. Den andel av BNP som ägnas åt FoTU är fortfarande ganska liten och bör ökas, vilket utbildningsministeriet - som ansvarar för forskning och vetenskap - också tänker göra.

Telekommunikationer

På området telekommunikationer har Ungern gjort stora framsteg när det gäller både nät och tjänster. Man har vidtagit åtskilliga åtgärder för att säkra en harmonisering av telelagstiftningen. Denna sektor har utvecklats rejält: framför allt har användningen av mobil- och Internettjänster ökat kraftigt. Idag har mer än 50 procent av ungrarna mobiltelefon. Det finns tre mobiloperatörer, även om några UMTS-tillstånd ännu inte har utfärdats. Man har moderniserat det fasta telenätet, även om bara 37 procent av befolkningen har en fast telefonanslutning - en siffra som dessutom sakta börjat minska. Det återstår att göra framsteg i arbetet att omstrukturera avgifter, och man måste säkra utvecklingen av en lojal konkurrens. Den ungerska regeringen har för övrigt antagit ett beslut med grundläggande principer för tjänster och infrastrukturer på området informationsteknik fram till 2005.

Ungern har fortsatt liberaliseringen av sin marknad, bland annat genom att tillåta affärsmässigt tillhandahållande av teletjänster till slutna användargrupper och tillåta kabeloperatörer att tillhandahålla Internettjänster. Man har också utfärdat två tillstånd för Internettelefoni till ett privat företag. Genom ett beslut som regeringen fattade i maj 1999 delade man samtidigt ut frekvenser för GSM 900 och DCS 1800 till alla oberoende mobiloperatörer, så att de kan konkurrera på lika villkor på mobilmarknaden. Operatören av det fasta telenätet är nu nästan helt privatiserat. Ungern öppnade den största marknaden för fast rösttelefoni i december 2001.

I juni 1999 antog Ungern ny lagstiftning som förbjuder företag som tillhandahåller rösttelefoni att åtnjuta exklusiva rättigheter att bygga ut eller förvärva kabel-tv-nät i de områden där de har koncession. Dessa bestämmelser syftar till att främja konkurrensen efter att marknaden för rösttelefoni har öppnats för konkurrens.

I fråga om de rättsliga ramarna är den ungerska telemarknaden öppen för konkurrens sedan den nya kommunikationslagen trädde i kraft i december 2001. Dessutom är både primär- och sekundärrätten nästan helt anpassad till gemenskapens regelverk. Det återstår dock att göra stora anpassningar i fråga om operatörsval och insyn i genomförandet av regelverket vad gäller samtrafik. Bestämmelserna om samhällsomfattande tjänster måste till fullo genomföras och anpassas till gemenskapens regelverk. I detta sammanhang och för att ytterligare främja konkurrensen på marknaden bör Ungern vidta åtgärder för att avgifterna för samtrafik och tillträde till Internet ska sänkas. Regeringen antog 2003 en ny lag om telekommunikation i syfte att fullständigt införliva regelverket från 2002.

När det gäller dataskydd och telekommunikationer har regelverket redan genomförts i för mobiltelenäten (GSM). Omstruktureringen av avgifter framskrider snabbt tack vare de sänkta avgifterna för förhyrda linjer och samtrafik. Avgifterna för lokalsamtal har liksom kostnaderna för privat- och företagsabonnemang höjts avsevärt. Det återstår att lösa de frågor som rör en anpassning av bestämmelserna om samhällsomfattande tjänster, nummerplanen och beviljandet av tillstånd.

Posttjänster

Ungern har gjort framsteg på området posttjänster efter att man undertecknat avtalet med UNEX (Unipost External Monitoring System) och inrättat en enhet som ska ansvara för att bevilja tillstånd och övervaka postsektorn. Under 2002 fortsatte liberaliseringen av denna sektor. Det är bara de undantagna tjänstekategorierna som - i enlighet med motsvarande gemenskapsdirektiv - ännu inte har liberaliserats. Ovannämnda kommunikationslag syftar till att säkra finansieringen av samhällsomfattande posttjänster. Man måste också anta en ny lag om medel till samhällsomfattande posttjänster. Den administrativa kapaciteten på området bör även förstärkas, bland annat genom åtgärder för rekrytering och utbildning.

Informationssamhället

När det gäller informationssamhället deltar Ungern aktivt i högnivågruppen ESDIS (informationssamhällets sysselsättning och sociala dimension). Andelen hushåll med dator har liksom antalet Internetanvändare ökat avsevärt. Man har utarbetat en nationell strategi för att utveckla informationssamhället. Programmet för ekonomisk utveckling och informationssamhället, som inbegriper prioriteringarna i handlingsplanen eEurope+ (2), syftar till att genomföra denna strategi.

Senast ändrat den 20.02.2004

Top