Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cypern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cypern

1) HÄNVISNINGAR

Rapport från kommissionen [KOM(1998) 710 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(1999) 502 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2000) 702 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001) 1745 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002) 1401 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

Cyperns lagstiftning stämmer överens med EU:s regelverk sedan 1989. Det krävs dock insatser för att ta hänsyn till de ändringar som gjordes i regelverket 1997. De ansvariga myndigheterna arbetar för anpassa de nationella bestämmelserna till EU:s lagstiftning så fort som möjligt.

I sin rapport från oktober 1999 underströk kommissionen att Cyperns lagstiftning måste stämma överens med EU:s, och att man måste införliva definitioner i EU:s regelverk i sin lagstiftning och anpassa den på områdena reklam, telefonförsäljning samt radio- och tv-sändningar.

I sin rapport från november 2000 uppgav kommissionen att Cypern hade gjort stora framsteg och att lagstiftningen om audiovisuella medier helt stämde överens med EU:s regelverk.

Rapporten från november 2001 visade att Cypern fortsatte att anpassa sin lagstiftning på området kultur och audiovisuella medier till EU:s regelverk.

I sin rapport från oktober 2002 noterade kommissionen att Cyperns politik på området audiovisuella medier hade fortsatt att utvecklas sedan föregående återkommande rapport.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

På det audiovisuella området är EU:s regelverk inriktat på tillhandahållandet av och fri rörlighet för audiovisuella tjänster i Europeiska unionen samt på att stärka den europeiska programindustrin inom ramen för den inre marknaden. Regelverket ingår i direktivet om television utan gränser som avser all sändningsverksamhet oavsett sändningssätt (markbunden TV, satellit, kabel) eller företagsform (offentligt eller privat företag) och innehåller grundreglerna för gränsöverskridande sändningsverksamhet. De viktigaste punkterna på detta område är följande:

  • Att säkerställa den fria rörligheten för TV-sändningar i gemenskapen.
  • Att främja framställningen och distributionen av europeiska audiovisuella produktioner (genom att föreskriva en minsta sändningskvot för europeiska produktioner och produktioner från oberoende producenter).
  • Att fastställa grundnormer för TV- reklam.
  • Att säkerställa skyddet av minderåriga och rätten till genmäle (att gå i svaromål).

UTVÄRDERING

I februari 2000 gjordes ändringar i Cyperns lagstiftning om audiovisuella tjänster som ökade dess överensstämmelse med EU:s regelverk. Den myndighet som ansvarar för radio och television fick därmed en större administrativ kapacitet och ökade befogenheter.

I sin rapport från 2001 underströk kommissionen att Cypern fortsatta att stärka sin administrativa kapacitet att tillämpa radio- och tv-lagen. Den administrativa myndighet som ansvarar för radio och television (CRTA) blev känd bland allmänheten.

I samband med anpassningen till bestämmelserna i EU:s direktiv om television utan gränser fastställde CRTA under 2002 kriterier som gör det möjligt att bestämma vilka evenemang som ska anses vara viktiga för den cypriotiska allmänheten och gjorde en lista över sådana evenemang. CRTA har också utarbetat en rapport om hur de cypriotiska radio- och tv-företagen följer bestämmelserna om att huvuddelen av alla sändningar ska utgöras av europeiska audiovisuella produktioner. Av rapporten framgick det att alla fritt tillgängliga nationella stationer följer gällande lagstiftning. Dessutom var CRTA särskilt aktiv i frågor som till exempel skydd av minderåriga mot potentiellt skadligt innehåll i sändningarna.

Cypern har ratificerat protokollet till Europarådets konvention om gränsöverskridande television. Landet har också vidtagit åtgärder för att kunna delta i EU:s kulturprogram MEDIA Plus och MEDIA Utbildning från och med 2003.

På det kulturella området håller Cypern på att förhandla för att landets organisationer ska kunna delta i programmet Kultur 2000.

Senast ändrat den 07.11.2007

Top