Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ungern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ungern

1) HÄNVISNINGAR

Yttrande från kommissionen, KOM(97) 2001 slutlig [Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen, KOM(1998) 700 slutlig [Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen, KOM(1999) 505 slutlig [Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen, KOM(2000) 705 slutlig [Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen, KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001) 1748 slutlig [Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen, KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002) 1404 [Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Övervakningsrapport från kommissionen, KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003) 1205 [Ej offenliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]

Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I yttrandet från juli 1997 ansåg Europeiska kommissionen att Ungern - med tanke på de kontinuerliga framsteg som landet gjort när det gäller att anpassa sin lagstiftning - borde kunna uppfylla Europeiska unionens krav på området audiovisuella medier under kommande år förutsatt att man också genomförde nödvändiga strukturella anpassningar.

I rapporten från november 1998 konstaterade kommissionen att man gjort vissa framsteg, särskilt när det gäller att införliva direktivet Television utan gränser, men underströk samtidigt att landet måste göra en särskild insats för att anpassa sin lagstiftning till EG:s regelverk.

I rapporten från oktober 1999 bekräftade kommissionen att den ungerska lagstiftningen till stor del anpassats till EG:s lagstiftning om audiovisuella medier. Man noterade dock inga nya framsteg sedan föregående rapport.

I rapporten från november 2000 konstaterade kommissionen att framstegen på området audiovisuella medier varit obetydliga under år 2000.

I rapporten från november 2001 påpekade Europeiska kommissionen att inga framsteg gjorts på området audiovisuella medier, men att landet i alla fall fullföljde de förberedande åtgärderna på kulturområdet i syfte att kunna delta i EU:s åtgärder.

I sin rapport från oktober 2002 underströk kommissionen att Ungern gjort betydande framsteg när det gäller att anpassa sin lagstiftning om audiovisuella medier till EG:s regelverk.

Enligt rapporten från november 2003 uppfyller Ungern delvis de krav som ett medlemskap innebär när det gäller audiovisuella medier.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

På det audiovisuella området är EG:s regelverk inriktat på tillhandahållandet av och fri rörlighet för audiovisuella tjänster i Europeiska unionen samt på att stärka den europeiska programindustrin inom ramen för den inre marknaden. Regelverket ingår i direktivet Television utan gränser som gäller för all sändningsverksamhet oavsett sändningssätt (markbunden TV, satellit, kabel) eller företagsform (offentligt eller privat företag) och innehåller grundreglerna för gränsöverskridande sändningsverksamhet. De viktigaste punkterna på detta område är följande:

  • Att säkerställa den fria rörligheten för TV-sändningar i EU.
  • Att främja framställningen och distributionen av europeiska audiovisuella produktioner (genom att föreskriva en minsta sändningskvot för europeiska produktioner och produktioner från oberoende producenter).
  • Att fastställa grundnormer för TV-reklam.
  • Att säkerställa skyddet av minderåriga och rätten till genmäle (att gå i svaromål).

I Europaavtalet mellan Europeiska unionen och Ungern föreskrivs ett samarbete för att stödja och modernisera den audiovisuella industrin samt för att harmonisera regelverket för den audiovisuella politiken.

Direktivet Television utan gränser är en av de åtgärder som de central- och östeuropeiska länderna måste anta under den första etapp som definierats i vitboken från 1995 om förberedelse av de associerade staterna i Central- och Östeuropa för integrering med den inre marknaden i unionen.

UTVÄRDERING

Regelverket för audiovisuella medier ingår i 1996 års lag om radio- och TV-tjänster. Denna lag gör det möjligt att avskaffa det statliga monopolet på informationsområdet. Genom lagen inrättas också det nationella radio- och TV-rådet, som ansvarar för att utvärdera tittarsiffror, utöva tillsyn över medier, säkra programövervakningen och kontrollera audiovisuella tjänster.

I oktober 1998 antog Ungern en lag om genomförande av Europarådets konvention om gränsöverskridande television. Genom denna lag införlivas även EG:s direktiv Television utan gränser. Det krävs dock insatser för att verkligen tillämpa bestämmelserna i konventionen, särskilt i fråga om satellitsändningar.

En ny medielag antogs till slut i juli 2002. När denna lag har trätt i kraft i sin helhet anser kommissionen att huvuddelen av EG:s regelverk på området audiovisuella medier har införlivats i den ungerska lagstiftningen. Vissa bestämmelser, bland annat om europeiska produktioner, kommer att träda i kraft efter landets anslutning. Bestämmelserna om diskriminering på grund av nationalitet kommer samtidigt att upphävas. Reglerna om exklusiva återutsändningsrättigheter kommer att träda i kraft senare, dock före landets anslutning. Vissa frågeställningar måste emellertid klargöras, bland annat i fråga om europeiska produktioner.

Ministeriet för det nationella kulturarvet och justitieministeriet ansvarar för att verkställa lagstiftningen om radio- och TV-sändningar. Tillsyn över landets audiovisuella medier utövas av det nationella radio- och TV-rådet, som har kontroll- och sanktionsbefogenheter. Rådet är ett oberoende organ som är direkt underställt parlamentet. Det kan visa sig bli nödvändigt att stärka radio- och TV-rådet när man antagit den nya medielagen. Enligt Europeiska kommissionen bör landet öka insynen, bland annat när det gäller tilldelningen av frekvenser och fördelningen av ekonomiska medel. Man bör också sträva efter att framställa rapporter om audiovisuell verksamhet.

I kommissionens rapport från 2003 betonas att Ungern måste anpassa sin nationella språkpolitik ytterligare. Kommissionen anser att förvaltningens kapacitet är tillräcklig för att Ungern ska kunna genomföra EG:s lagstiftning om audiovisuella medier.

kulturområdet deltar Ungern i ramprogrammet Kultur 2000 sedan 2001. Ungern fortsätter att anpassa sina strukturer för att kunna delta i EU:s åtgärder.

Senast ändrat den 12.01.2004

Top