Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Estland

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Estland

1) HÄNVISNINGAR

Yttrande från kommissionen, KOM(1997)2006 slutlig [Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen, KOM(1998) 705 slutlig [Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen, KOM(1999) 504 slutlig [Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen, KOM(2000) 704 slutlig [Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen, KOM(2001) 700 slutlig [SEK(2001)1747 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen, KOM(2002) 700 slutlig [SEK(2002)1403 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1997 ansåg Europeiska kommissionen att Estland borde klara av att uppfylla Europeiska unionens krav på medellång sikt, förutsatt att man genomför nödvändiga lagstiftningsåtgärder i den takt som krävs och samtidigt gör nödvändiga anpassningar av branschstrukturerna.

I sin rapport från november 1998 konstaterade kommissionen emellertid att inga som helst framsteg gjorts på området.

I sin rapport från oktober 1999 påpekade kommissionen att Estland - trots att landet vidtagit vissa åtgärder - ännu inte hade anpassat sig till regelverket för audiovisuella medier och att det krävdes ytterligare ansträngningar för att fullborda denna anpassning.

I sin rapport från november 2000 konstaterade kommissionen att den estländska lagstiftningen till stor del stämde överens med EG:s regelverk på området. Landet måste dock förstärka de förvaltningsorgan som har ansvar för att tillämpa dessa nya bestämmelser, särskilt när det gäller kontroll och sanktioner.

I sin rapport från november 2001 noterade kommissionen att inga nya framsteg gjorts på områdena kultur och audiovisuella medier.

I sin rapport från oktober 2002 underströk kommissionen att landet inte gjort några nämnvärda framsteg på områdena kultur och audiovisuella medier sedan den föregående rapporten. På det stora hela har dock Estland anpassat huvuddelen av sin lagstiftning på de aktuella områdena till EG:s regelverk.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

På det audiovisuella området är EG:s regelverk inriktat på tillhandahållande av och fri rörlighet för audiovisuella tjänster i Europeiska unionen samt på att stärka den europeiska programindustrin inom ramen för den inre marknaden. Regelverket ingår i direktivet Television utan gränser som gäller för all sändningsverksamhet oavsett sändningssätt (markbunden TV, satellit, kabel) eller företagsform (offentligt eller privat företag) och innehåller grundreglerna för gränsöverskridande sändningsverksamhet. De viktigaste punkterna på detta område är följande:

  • Att säkerställa den fria rörligheten för TV-sändningar i gemenskapen.
  • Att främja framställningen och distributionen av europeiska audiovisuella produktioner (genom att föreskriva en minsta sändningskvot för europeiska produktioner och produktioner från oberoende producenter).
  • Att fastställa grundnormer för TV- reklam.
  • Att säkerställa skyddet av minderåriga och rätten till genmäle (att gå i svaromål).

I Europaavtalet mellan Europeiska unionen och Estland föreskrivs ett samarbete för att stödja och modernisera den audiovisuella industrin samt för att harmonisera regelverket för den audiovisuella politiken.

Direktivet Television utan gränser är en av de åtgärder som de central- och östeuropeiska länderna måste införliva under den första etapp som definierats i vitboken från 1995 om förberedelse av de associerade staterna i Central- och Östeuropa för integrering med den inre marknaden i unionen.

UTVÄRDERING

I juni 1999 antog Estland en lag om ändring av lagen om radio- och TV-sändningar för att anpassa landets lagstiftning till bestämmelserna i EG-direktivet Television utan gränser. Det finns dock fortfarande stora skillnader när det gäller kriterierna för rättslig prövning och främjandet av europeiska och oberoende produktioner. Det krävs också insatser när det gäller allmänhetens tillträde till stora evenemang liksom på områdena reklam och teleshopping.

I maj 2000 antogs ändringar till 1999 års lag om radio- och TV-sändningar som innebar att huvuddelen av den estländska lagstiftningen om audiovisuella medier kan anpassas till EG:s regelverk. Estlands radio- och TV-bolag ska anpassa sig till kraven i direktivet före år 2003. Bestämmelserna om rätten till genmäle och skyddet av minderåriga samt kraven i fråga om reklam och teleshopping har också antagits.

I januari 2000 ratificerade Estland Europarådets konvention om gränsöverskridande television.

Det krävs dock insatser för att förstärka landets administrativa kapacitet, inte minst när det gäller upphovsrätt och ministeriet för medier. Man bör också eftersträva en bättre samordning av arbetet i olika organ med ansvarar för att tillämpa lagstiftningen om audiovisuella medier och kontrollera att den efterlevs.

I juli 2002 undertecknades ett avtal om Estlands deltagande i gemenskapsprogrammen MEDIA Plus (2001-2005) och MEDIA - Utbildning (2001-2005). Landet kommer att börja delta i dessa gemenskapsprogram i januari 2002.

kulturområdet deltar Estland i programmet Kultur 2000 sedan 2001.

Senast ändrat den 14.11.2002

Top