Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cypern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cypern

1) HÄNVISNINGAR

Rapport från kommissionen [KOM(1998) 710 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(1999) 502 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2000) 702 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001) 1745 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002) 1401 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003) 1202 - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]

Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sin rapport från 1998 konstaterade kommissionen att den cypriotiska lagstiftningen stämde överens med EG:s regelverk. Sedan 1997 deltar Cypern också i EU:s allmänna och yrkesinriktade utbildningsprogram liksom i EU:s ungdomsprogram.

I rapporten från oktober 1999 underströk kommissionen att man måste tillämpa fri rörlighet för personer och principen om icke-diskriminering, särskilt på grund av nationalitet, på områdena allmän och yrkesinriktad utbildning samt ungdom. Cypern har för avsikt att fortsätta att delta i EU:s program på det här området.

I rapporten från november 2000 underströk kommissionen att Cypern hade gjort framsteg när det gäller att anpassa sin lagstiftning till EG:s regelverk och vidta åtgärder för att förstärka sin kapacitet på området. Det krävdes dock ytterligare insatser för att utforma en strategi och tillämpa lagstiftningen.

I rapporten från november 2001 ansåg kommissionen att Cypern hade gjort stora framsteg. På lagstiftningsområdet hade Cypern antagit en ny lag om utbildningsbevis som innebar att man helt infört direktivet om undervisning för barn till migrerande arbetstagare, samtidigt som ändringar i lagen om yrkesutbildning innebar en reform på det området. Cypern deltog dessutom i den andra generationens EU-program på området (Sokrates, Leonardo och Ungdom).

I rapporten från oktober 2002 konstaterade kommissionen att Cypern gjort nya framsteg på området. Cypern bör dock göra ytterligare insatser för att utforma och genomföra reformer, och då inte minst utveckla ett system för livslångt lärande liksom ett system för teknisk och yrkesinriktad gymnasieutbildning.

I rapporten från november 2003 ansåg kommissionen att Cyperns lagstiftning i stora drag är förenlig med EG:s regelverk, men att man bör sträva efter ett korrekt genomförande av regelverket när det gäller undervisning av barn till migrerande arbetstagare.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

I EG-fördraget föreskrivs att EU ska

  • bidra till utvecklingen av en utbildning av god kvalitet genom att utveckla en europeisk dimension samt stödja och komplettera medlemsstaternas insatser samtidigt som EU helt ska respektera medlemsländernas kulturella och språkliga mångfald (artikel 149, f.d. artikel 126) och deras ansvar för undervisningens innehåll och utbildningssystemets organisation,
  • genomföra en politik på området yrkesutbildning som understödjer och kompletterar medlemsländernas insatser (artikel 150, f.d. artikel 127) för att underlätta anpassningen till industriella förändringar och möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden

De här bestämmelserna har framför allt tagit sig uttryck i genomförandet av tre stora åtgärdsprogram, Sokrates, Leonardo da Vinci och Ungdom för Europa, som på senare tid har aktualiserats genom en ny generation program: Sokrates, Leonardo och Ungdom.

UTVÄRDERING

Cypern har gjort stora framsteg på området allmän och yrkesinriktad utbildning samt ungdom. När det gäller ömsesidigt erkännande av meriter antogs en ny lag i november 1999 där man föreskriver att landet ska utarbeta normer för yrkesmeriter, vilket innebär ett stor framsteg i frågan om ömsesidigt erkännande av meriter. Cypern har också inrättat ett råd för ömsesidigt erkännande av gymnasiebetyg vid intagning på universitet.

Sedan den 1 november 1997 deltar Cypern i programmen Sokrates, Leonardo och Ungdom.

Reformen av den allmänna och yrkesinriktade utbildningen på gymnasienivå har gjort stora framsteg tack vare de lagändringar som gjordes i november 2000. Lagändringarna innebär att man kan decentralisera ansvaret på området till landets regioner och skapa ett universitet för naturvetenskap och humaniora liksom ett center för distansutbildning och livslångt lärande. Man har infört informationsteknik i alla grundskolor. Trots framstegen verkar det som om ministeriet för utbildning och vetenskap behöver förstärkas. Man måste också utveckla ett system för livslångt lärande och ett system för teknisk och yrkesinriktad gymnasieutbildning.

För att följa principen om icke-diskriminering av EU-medborgare på utbildningsområdet planerar Cypern att erkänna den europeiska studentexamen som likvärdig med motsvarande meriter från Cyperns gymnasieskolor. Det krävs dock ytterligare anpassning till EG:s regelverk när det gäller likabehandling av studenter inom högre utbildning - till exempel när det gäller rätten att skriva in sig på universitet - för att undvika all diskriminering mellan cyprioter och EU-medborgare. På det området genomförde man under 2002 ett pilotprojekt som gick ut på att utarbeta normer för yrkesmeriter.

De gällande rättsprinciperna för utbildning av barn till migrerande arbetstagare stämmer överens med regelverket. Dessutom har man redan bestämmelser på det området när det gäller offentliga skolor. Man har specialutbildat lärare för att de ska kunna undervisa i det lokala språket och göra det lättare för dessa barn att integreras i skolsystemet. Man håller också på att utveckla ett särskilt utbildningsprogram för lärare på området. I november 2000 antog det cypriotiska parlamentet en ny lag om utbildningsbevis som innebär att man helt genomför direktivet om utbildning av barn till migrerande arbetstagare samtidigt som man införde en budgetpost för det ändamålet. Cypern bör dock sträva efter ett korrekt genomförande av regelverket när det gäller undervisning av barn till migrerande arbetstagare.

De största EU-språken lärs redan ut i offentliga skolor.

Sedan kommissionens rapport från 1998 har Cypern gjort stadiga framsteg. Förhandlingarna om det här kapitlet i EG:s regelverk har preliminärt avslutats (se rapporten från 2002). Cypern har inte heller begärt något övergångssystem på området.

Senast ändrat den 08.03.2004

Top