Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Litauen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Litauen

1) HÄNVISNINGAR

Yttrande från kommissionen [KOM(97) 2007 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(1998) 706 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(1999) 507 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2000) 707 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001) 1750 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002) 1406 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003) 1204 - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]

Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1997 ansåg Europeiska kommissionen att Litauens anslutning inte skulle ge upphov till några större problem på områdena utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor.

I rapporten från november 1998 konstaterades dock att framstegen på dessa områden varit begränsade.

I rapporten från oktober 1999 noterade kommissionen att reformen av utbildningssystemet hade påbörjats. För detta ändamål publicerades riktlinjer för en omorganisation av det allmänna utbildningssystemet i februari 1999. Sedan november 1998 har Litauen deltagit i gemenskapens program Leonardo da Vinci, Sokrates och Ungdom för Europa III.

I rapporten från november 2000 underströks att Litauen gjort framsteg i reformen av systemet för utbildning och yrkesutbildning och i fråga om att införa europeiska normer. Landet uppmanades att ta stöd i de framsteg som åstadkommits med att anpassa lagstiftningen och slutföra reformen av systemet för utbildning och vidareutbildning.

I rapporten från november 2001 bedömdes att Litauen hade gjort en del framsteg på området tack vare antagandet i december 2000 av lagen om långsiktig finansiering av forskning och utbildning. Litauen deltog i den andra generationen av programmen Leonardo, Sokrates och Ungdom.

I rapporten från oktober 2002 noterade kommissionen att nya framsteg hade gjorts, men att det fortfarande krävdes ansträngningar för att kunna garantera ett effektivt genomförande av direktivet om undervisning av barn till migrerande arbetstagare och för att utveckla förvaltningen inom utbildningsministeriet.

I rapporten från november 2003 ansåg kommissionen att Litauen fullgjort huvuddelen av de åtaganden på utbildningsområdet som fastställdes i samband med anslutningsförhandlingarna.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

I EG-fördraget föreskrivs följande:

  • Gemenskapen ska bidra till utvecklingen av en utbildning av god kvalitet, med en europeisk dimension, och stödja och komplettera medlemsstaternas insatser samtidigt som medlemsstaternas kulturella och språkliga mångfald ska respekteras (artikel 149, f.d. artikel 126) i fråga om undervisningens innehåll och utbildningssystemens organisation.
  • Gemenskapen ska genomföra en yrkesutbildningspolitik som understödjer och kompletterar medlemsstaternas insatser (artikel 150, f.d. artikel 127), i syfte att underlätta anpassningen till industriella förändringar och möjligheterna till inträde på arbetsmarknaden.

Dessa bestämmelser har framför allt tagit sig uttryck i genomförandet av tre stora åtgärdsprogram, Sokrates, Leonardo da Vinci och Ungdom för Europa, som nyligen aktualiserats genom en ny generation program, Sokrates, Leonardo och Ungdom.

UTVÄRDERING

Litauen har sedan 1997 påbörjat reformen av utbildningssystemet. Denna reform, som särskilt omfattar utbildning och yrkesutbildning, är resultatet av de rättsakter om yrkesutbildning som antogs 1997 och 1998 för att lösa problemen inom denna sektor. Utbildningslagen föreskriver att det ska bildas en sektor för högre utbildning utanför universitetssektorn, kontroll av utbildningens kvalitet och flera bestämmelser som syftar till att säkerställa en enhetlig kvalitet på undervisningen. I december 1999 antogs också den litauiska vitboken om högre utbildning med planering av utvecklingen av den högre utbildningen fram till 2015. I december 2000 antog Litauens parlament lagen om långsiktig finansiering av forskning och utbildning.

Landets deltagande i programmen Sokrates, Leonardo da Vinci och Ungdom är tillfredsställande och de nationella programkontoren fungerar väl. När det gäller fri rörlighet för studerande undertecknade Litauen, Lettland och Estland i februari 2000 ett avtal om erkännande av intyg om högre utbildning för att underlätta studenternas rörlighet. I fråga om likabehandling av medborgare i Europeiska unionen syftar den nya undervisningslagen som antogs i mars 2000 till att inrätta villkor som kan säkerställa fri rörlighet och lika behandling.

För att kunna avsluta förberedelserna inför anslutningen bör Litauen nu koncentrera sina ansträngningar på den förstärkning som krävs för att effektivt kunna genomföra direktivet om barn till migrerande arbetstagare och för att utveckla förvaltningen inom utbildningsministeriet.

Sedan kommissionens yttrande från 1997 har Litauen gjort fortlöpande framsteg. Förhandlingarna om detta kapitel har preliminärt avslutats (se rapporten från 2002). Litauen har inte begärt något övergångssystem på detta område.

Top