Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ungern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ungern

1) HÄNVISNINGAR

Yttrande från kommissionen [KOM(97) 2001 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(1998) 700 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(1999) 505 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2000) 705 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001)1748 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002)1404 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003)1205 - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]

Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1997 ansåg Europeiska kommissionen att Ungern inför sin anslutning inte bör stöta på några större problem inom områdena allmän och yrkesinriktad utbildning samt ungdom.

I sin rapport från november 1998 underströk kommissionen att Ungern gjort vissa framsteg, bland annat när det gäller landets deltagande i gemenskapens program på detta område.

I sin rapport från oktober 1999 konstaterade kommissionen att landet inte gjort några större framsteg sedan oktober 1998 när det gäller lagstiftning och institutioner. Den ungerska politiken på detta område var dock till stor del redan anpassad till Europeiska unionens politik.

I sin rapport från november 2000 konstaterade kommissionen att Ungern i allmänhet hade anpassat sig till gemenskapens regelverk och gjorde fortsatta framsteg, inte minst inom områdena allmän och yrkesinriktad utbildning.

I sin rapport från november 2001 ansåg kommissionen att Ungern gjort kontinuerliga framsteg när det gäller att reformera sitt system för allmän och yrkesinriktad utbildning. Landet hade infört nya budgetposter för elever och skolor. Ungern deltog i den andra generationen av programmen Leonardo, Sokrates och Ungdom.

I sin rapport från oktober 2002 underströk kommissionen att Ungern gjort fortsatta framsteg tack vare ett omfattande program som lanserats av utbildningsministeriet, och som bör göra det möjligt att helt genomföra bestämmelserna i direktivet om utbildning av barn till migrerande arbetstagare. Ungern bör dock koncentrera sina insatser på att förstärka sin administrativa kapacitet inom detta område.

Enligt rapporten från november 2003 fullgör Ungern sina åtaganden och kraven i samband med anslutningen. Landet bör dock förbättra genomförandet av EU-programmen och se till att regelverket tillämpas när det gäller skolgången för barn till migrerande arbetstagare.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

I EG-fördraget föreskrivs att gemenskapen ska

  • bidra till utvecklingen av en utbildning av god kvalitet genom att utveckla en europeisk dimension samt stödja och komplettera medlemsstaternas insatser samtidigt som EU helt ska respektera medlemsländernas kulturella och språkliga mångfald (artikel 149, f.d. artikel 126) och deras ansvar för undervisningens innehåll och utbildningssystemets organisation,
  • genomföra en politik på området yrkesutbildning som understödjer och kompletterar medlemsländernas insatser (artikel 150, f.d. artikel 127) för att underlätta anpassningen till industriella förändringar och möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden

De här bestämmelserna har framför allt tagit sig uttryck i genomförandet av tre stora åtgärdsprogram, Sokrates, Leonardo da Vinci och Ungdom för Europa, som på senare tid har aktualiserats genom en ny generation program: Sokrates, Leonardo och Ungdom.

BEDÖMNING

Inom detta område är den ungerska politiken redan i hög grad anpassad till Europeiska unionens politik. Man har ansträngt sig för att genomföra direktivet om utbildning av barn till migrerande arbetstagare, bland annat för att dessa barn lättare ska få tillgång till undervisning på sitt hemspråk och delta i kurser om sin kultur. Man specialutbildar dessutom lärare på skolor med många invandrarbarn. Ungern bör fortsätta sina insatser för att närma sig EG:s regelverk när det gäller skolgång för barn till migrerande arbetstagare.

Under 2002 vidtog regeringen också ett antal åtgärder för utbildning av barn från socialt missgynnade miljöer med betoning på att integrera den romska minoriteten i samhället. Utbildningsministeriet lanserade vidare ett omfattande program som ska göra det möjligt att helt genomföra bestämmelserna i direktivet om utbildning av barn till migrerande arbetstagare.

Sedan september 1999 deltar Ungern med framgång i gemenskapens program Sokrates, Leonardo da Vinci och Ungdom. De nationella programkontoren på området är verksamma. Ungern bör dock ytterligare förbättra kapaciteten att genomföra EU-programmen.

När det gäller reformen av systemet för allmän och yrkesinriktad utbildning trädde en lag om utländska studenters rätt till inresa och uppehälle i kraft under 2002. Förvaltningen av skolväsendet har samlats i en enhet, och förutsättningarna för samarbete mellan utbildningssektorn och arbetsmarknaden har förbättrats. Under 2001 antogs en lag om vuxenutbildning. I denna lag anges ramarna för införandet av livslångt lärande enligt gemenskapens modell. Dessutom ökades budgetanslagen till utbildning med nästan 30 procent under 1999. Lärarlönerna ska också höjas till 125 procent av den genomsnittliga lönen i landet senast 2006.

När det gäller yrkesinriktad utbildning gjorde Ungern under 1999 framsteg när det gäller att utvärdera yrkesinriktad undervisning och utbildning. Man inrättade ett nätverk av centrer för granskning och utvärdering av offentlig utbildning. Landet deltar i genomförandet av ett gemensamt system för säkra kvalitet och jämställdhet.

Det nationella institutet för yrkesinriktad utbildning har lanserat ett fortlöpande program för att standardisera och modernisera registret över nationella yrkesmeriter.

Sedan 1997 års yttrande från kommissionen har Ungern gjort kontinuerliga framsteg. Förhandlingarna om det här kapitlet har preliminärt avslutats (se 2002 års rapport). Ungern har inte heller begärt något övergångssystem på området.

Senast ändrat den 05.03.2004

Top