Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ungern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ungern

1) HÄNVISNINGAR

Yttrande från kommissionen [KOM(97) 2001 slutlig - ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(1998) 700 slutlig - ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(1999) 505 slutlig - ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2000) 705 slutlig - ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001) 1748 - ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002) 1404 - ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003) 1205 - ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]

Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1997 konstaterade Europeiska kommissionen att Ungern arbetade för att införa bestämmelserna i EG-direktiven om konsumentskydd i sin nationella lagstiftning. Kommissionen ansåg också att Ungern på medellång sikt kunde anta hela EG:s regelverk på området förutsatt att man fortsatte sina insatser. Arbetet borde koncentreras på att fullborda, uppdatera och samordna lagstiftningen liksom på att inrätta de strukturer som krävs för att genomföra EG:s regelverk på ett effektivt sätt.

I sin rapport från november 1998 konstaterade kommissionen att Ungern gjort stora framsteg på detta område och räknade med att införlivandet skulle fullbordas under kommande år.

I sin rapport från oktober 1999 bekräftade kommissionen sin analys från föregående rapport genom att understryka de framsteg som gjorts i anpassningen av Ungerns lagstiftning till EG:s regelverk.

I sin rapport från oktober 2002 noterade kommissionen att förhandlingarna om detta kapitel preliminärt avslutats och att Ungern inte hade begärt några övergångsbestämmelser.

Enligt rapporten från oktober 2003 följer Ungern i huvudsak EG:s regelverk när det gäller säkerhetsrelaterade åtgärder (t.ex. marknadsövervakningen, som dock måste förbättras), icke-säkerhetsrelaterade åtgärder och konsumentskyddsorganisationer.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

EG:s regelverk omfattar skydd av konsumenternas ekonomiska intressen (bland annat kontroll av vilseledande reklam, prismärkning, konsumentkrediter, oskäliga avtalsvillkor, distansförsäljning, paketresor, telefonförsäljning och tidsdelat boende, så kallat timesharing), allmän produktsäkerhet liksom områdena kosmetika, märkning av textilprodukter och leksaker.

I Ungerns associeringsavtal med Europeiska unionen föreskrivs att landets lagstiftning ska harmoniseras med EG:s regelverk och att man ska samarbeta för att göra landets lagstiftning om konsumentskydd helt förenlig med EG:s regelverk. De åtgärder som förespråkas i den första etappen i vitboken om förberedelse av de associerade staterna i Central- och Östeuropa för integrering med den inre marknaden i unionen (1995) är inriktade på en förbättrad produktsäkerhet, särskilt när det gäller kosmetika, textilprodukter och leksaker, samt på skyddet av konsumenternas intressen, bland annat genom åtgärder på områdena vilseledande reklam, konsumentkrediter, oskäliga avtalsvillkor och prismärkning. Åtgärderna under den andra etappen handlar om paketresor, telefonförsäljning och tidsdelat boende. Den nya EU-lagstiftning som nyligen antogs (om distansförsäljning, jämförande reklam och prismärkning) måste också beaktas.

UTVÄRDERING

Säkerhetsrelaterade åtgärder

Ungern måste införliva och tillämpa EG:s regelverk om allmän produktsäkerhet. I detta hänseende bör man också öka de mänskliga och finansiella resurserna inom de administrativa strukturer (förvaltningsstrukturer och informationssystem) som ansvarar för genomförandet av den här delen av regelverket.

År 2002 inrättade det ungerska finansministeriet ett råd för marknadsövervakning. Detta organ är ett forum för samråd och samordning som samarbetar med de myndigheter som ansvarar för att övervaka marknaden och hjälper till att utforma strategier på området. Deltagarna är bland annat representanter för olika ministerier som berörs av arbetet att övervaka marknaden, tull- och finanspolisen, den nationella konsumentskyddsföreningen, EU:s delegation och generalinspektionen för konsumentskydd. Under 2002 började dessutom det centrala systemet för information om marknadsövervakning att användas.

Konsumentskydd (icke-säkerhetsrelaterade åtgärder)

Många konsumentskyddsåtgärder har ännu inte införlivats, däribland regler om

  • förbudsföreläggande i syfte att skydda konsumenternas intressen,
  • distansavtal,
  • vissa aspekter på försäljning och garantier i fråga om konsumtionsvaror.

Fortsatta insatser krävs när det gäller genomförandet av lagstiftningen om prismärkning och paketresor. Slutligen måste också konsumentorganisationernas roll främjas och utvecklas så att de aktivt kan delta i utarbetandet och genomförandet av konsumentskyddspolitiken.

Senast ändrat den 21.01.2004

Top