Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Estland

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Estland

1) HÄNVISNINGAR

Kommissionens yttrande [KOM(97) 2006 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Kommissionens rapport [KOM(1998) 705 slutlig - ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Kommissionens rapport [KOM(1999) 504 slutlig - ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Kommissionens rapport [KOM(2000) 704 slutlig - ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Kommissionens rapport [SEK(2001) 1747 - ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 slutlig - ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003) 1201 - ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]

Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1997 konstaterade Europeiska kommissionen att stora framsteg gjorts i Estland när det gäller att anpassa konsumentskyddslagstiftningen till EG:s regelverk, och att Estland verkar ha de strukturer och organ som är nödvändiga för att genomföra konsumentpolitiken. Det kommer troligtvis inte att bli några större problem för Estland att anpassa sig till konsumentbestämmelserna på medellång sikt. Kommissionen erinrar dock om att arbetet med att reformera lagstiftningen måste fortsätta eftersom de nuvarande lagarna endast i begränsad omfattning överensstämmer med EG:s regelverk. Kommissionen konstaterade även att det verkar finnas vissa exklusiva och särskilda rättigheter som inte är förenliga med EG:s regelverk.

I rapporten från november 1998 konstaterades att anpassningen av lagstiftningen fortskrider på ett tillfredsställande sätt. Det var dock fortfarande nödvändigt att stärka konsumentskyddsstyrelsen och främja de befintliga konsumentorganisationerna, som var alltför outvecklade.

I rapporten från oktober 1999 betonades däremot att inga framsteg gjorts i fråga om konsumentskyddslagstiftningen och att konsumentorganisationerna fortfarande var relativt outvecklade.

I rapporten från oktober 2002 konstaterade kommissionen att förhandlingarna preliminärt har avslutats för kapitlet och att Estland inte har begärt någon övergångsordning.

Enligt rapporten från oktober 2003 följer Estland i huvudsak EG-lagstiftningen när det gäller säkerhetsrelaterade åtgärder (t.ex. marknadsövervakning) och icke-säkerhetsrelaterade åtgärder (t.ex. konsumentorganisationer). Estland måste dock förbättra marknadsövervakningen ytterligare och se till att fullständigt införliva och tillämpa det ändrade direktivet om allmän produktsäkerhet.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

EG:s regelverk omfattar skydd av konsumentens ekonomiska intressen (inklusive kontroll av vilseledande reklam, prismärkning, konsumentkredit, oskäliga avtalsvillkor, distansförsäljning, paketresor, försäljning utanför fasta affärslokaler och fast egendom på tidsdelningsbasis, s.k. timeshare), allmän produktsäkerhet samt de mer specifika områdena kosmetika, benämning på textilier och leksaker.

Europaavtalet innehåller bestämmelser om tillnärmning av lagstiftning till EG:s lagar och om samarbete i syfte att uppnå full överensstämmelse mellan systemen för konsumentskydd i Estland och EU. Fas 1 i vitboken om länderna i Central- och Östeuropa och den inre marknaden (1995) omfattar åtgärder för att förbättra produktsäkerheten, även för kosmetika, textilier och leksaker, samt för att skydda konsumentens ekonomiska intressen. Åtgärderna berör främst vilseledande marknadsföring, konsumentkredit, oskäliga avtalsvillkor och prismärkning. Fas 2 omfattar åtgärder för paketresor, försäljning utanför fasta affärslokaler och fast egendom på tidsdelningsbasis. EG-lagstiftning som nyligen antagits (distansförsäljning, jämförande reklam och prismärkning) måste också beaktas.

UTVÄRDERING

Under 2003 skedde vissa förändringar jämfört med situationen under 2002.

Marknadsövervakning (säkerhetsrelaterade åtgärder)

Estland bör fortsätta med marknadsövervakningsåtgärderna och förstärka de huvudsakliga genomförandestrukturerna.

Det handlar dels om att öka antalet inspektörer som övervakar marknaden, dels om att öka kapaciteten hos de laboratorier som ansvarar för att kontrollera säkerheten hos andra produkter än livsmedel.

Konsumentskydd (icke-säkerhetsrelaterade åtgärder)

Konsumentskyddslagstiftningen måste fortfarande anpassas till EG:s regelverk. Estlands konsumentskyddsstyrelse har visat sig mycket effektiv, men det är nödvändigt att öka både de mänskliga och finansiella resurserna.

Insatserna för att förbättra informationen och upplysningen till konsumenterna ledde redan under 2002 till inrättandet av en gratis telefontjänst och ekonomiskt stöd som regeringen beviljade den estniska konsumentföreningen. Konsumentföreningarnas möjligheter att tillvarata konsumenternas intressen måste dock förbättras ytterligare för att medvetenheten om produkt- och livsmedelssäkerhet ska kunna öka.

Åtgärder måste även vidtas för att stärka konsumentorganisationerna, som är alltför outvecklade, främst på grund av bristen på aktiva medlemmar.

Senast ändrat den 14.01.2004

Top