Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cypern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cypern

1) HÄNVISNINGAR

Yttrande från kommissionen [KOM(93) 313 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(1998) 710 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(1999) 502 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2000) 702 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001)1745 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002)1401 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003)1202 - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1993 ansåg Europeiska kommissionen att Cypern inte borde ha några särskilda svårigheter att införliva EU:s regelverk förutsatt att man fortsätter sina insatser.

I sin rapport från 1998 underströk kommissionen däremot de förseningar som landet dragit på sig när det gäller att tillämpa EU:s lagstiftning och att landets strukturer för miljöförvaltning var otillräckliga.

I sin rapport från 1999 betonade kommissionen att landet gjort få synliga framsteg. Betydande förberedelser pågick emellertid för att harmoniseringen skulle kunna slutföras i tid inför anslutningen.

I sin rapport från november 2000 underströk kommissionen att landet gjort framsteg när det gäller att införliva EU:s regelverk. Cypern hade slutfört ett program för införlivande och genomförande i syfte att anpassa sin lagstiftning, sina institutioner, sina program och sin politik efter regelverket. Kommissionen efterlyste ett program för att genomföra varje direktiv liksom en plan för att finansiera miljöinvesteringar. De administrativa strukturerna behövde förstärkas ytterligare.

I sin rapport från 2001 ansåg kommissionen att Cypern gjort stora framsteg när det gäller att anpassa sig till EU:s regelverk, bland annat när det gäller övergripande lagstiftning, vattenkvalitet och ämnen som förtunnar ozonskiktet. Anpassningen hade därmed kommit mycket långt.

I sin rapport från 2002 noterade kommissionen att arbetet med att anpassa landets lagstiftning hade framskridit rejält. Man hade antagit viktiga lagar och förstärkt sin administrativa kapacitet att tillämpa regelverket.

Av rapporten från november 2003 framgår att Cypern lever upp till de miljöåtaganden man gjorde i samband med anslutningsförhandlingarna (som avslutades i december 2002) och att man bör kunna börja tillämpa större delen av gemenskapens regelverk den 1 maj 2004, då Cypern blir EU-medlem.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

EU:s miljöpolitik är enligt Fördraget om Europeiska unionen inriktad på en hållbar utveckling som grundas på miljöhänsyn inom Europeiska gemenskapens andra politikområden, förebyggande åtgärder, principen om att förorenaren betalar, principen om att miljöförstöring i första hand ska åtgärdas där den uppstår samt delat ansvar. EU:s regelverk omfattar cirka 200 rättsakter som täcker ett stort antal områden, bland annat förorening av vatten och luft, avfallshantering och kemiska produkter, bioteknik, strålningsskydd och naturskydd. Medlemsländerna är skyldiga att låta göra en konsekvensbedömning där man bedömer miljöpåverkan innan man ger tillstånd till vissa offentliga och privata projekt.

UTVÄRDERING

Cypern undertecknade Kyotoprotokollet om klimatförändringar den 16 juli 1999.

Landet har börjat integrera frågan om en hållbar utveckling i utformningen av sin politik på andra områden såsom jordbruk, energi, turism och transporter. Lagen om bedömning av miljökonsekvenser innebär att man kan ta hänsyn till miljöfrågor i utformningen av sin politik på andra områden.

När det gäller den övergripande lagstiftningen trädde en lag om FN-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang i kraft i april 2001. Den började tillämpas i februari 2002. Landet har också slutfört en handlingsplan för att effektivisera energianvändningen och en strategi på energiområdet. Direktivet om rätt att ta del av miljöinformation har införlivats. Införlivandet av den övergripande lagstiftningen har därmed fullbordats, och överensstämmer med EG:s regelverk, med undantag för bestämmelserna om bedömning av hur strategiska insatser påverkar miljön. Lagstiftningen i fråga ska ha införlivats och börjat att tillämpas senast i juli 2004.

Skyddet av vatten, som är en bristresurs på Cypern, är högt prioriterat i landets miljöpolitik. Gemenskapens lagstiftning på området har antagits, förutom vissa bestämmelser om avloppsvatten, dränering och ramdirektivet för vatten. Alla dessa lagar måste ha införlivats i lagstiftningen före Cyperns anslutning till EU. Man måste kontrollera vilka områden som riskerar att vara nitratförorenade och uppdatera förteckningen över utsläpp av farliga ämnen. Åtgärdsprogrammen angående nitrater och miljöfarliga utsläpp ska ha inrättats före anslutningen. I maj 2001 införlivades bestämmelserna i dricksvattendirektivet. Man har kartlagt sina vattentäkter. Man har antagit en lag om kampen mot vattenföroreningar liksom förordningar om asbestföroreningar i vatten och reningsslam. Man har också inrättat ett program för vattenövervakning. Direktivet om badvatten respekteras helt. Cypern har beviljats en övergångsperiod angående avloppsvatten från tätbebyggelse till och med december 2012.

När det gäller avfallshanteringen överensstämmer den lagstiftning man antagit med gemenskapens regelverk. Någon nationell avfallshanteringsplan har dock inte antagits. Samma sak gäller planen för hantering av farligt avfall. Systemen för övervakning av avfallstransporter och av tillståndsgivningen för bilskrotningsanläggningar måste ha börjat tillämpas fullt ut innan Cypern blir EU-medlem. En lag om ratificering av den ändrade Basel-konventionen om farligt avfall har antagits. Man måste slutföra arbetet med att inrätta system för insamling av avfall och inrätta återvinnings- och behandlingsanläggningar. Lagen om förpackningsavfall och dess tillämpningsförordningar antogs i april 2002. Samma sak gäller lagarna om PCB, PCT, olja och förbrukade batterier. Bestämmelserna angående förpackningsavfall ska tillämpas efter en övergångsperiod till och med december 2005. Den administrativa kapaciteten för avfallshanteringen måste ägnas särskild uppmärksamhet.

Planer och åtgärder angående luftkvaliteten ska slutföras, och uppföljningen av dessa förbättras innan Cypern blir EU-medlem. Hela gemenskapens regelverk på området har införlivats i lagstiftningen. Inte desto mindre finns det problem när det gäller kvaliteten på bensin och diesel och svavelhalten i flytande bränslen. När det gäller svavelhalten har landet beviljats en övergångsperiod fram till och med 2005. Luftens kvalitet började i december 2001 att bedömas i enlighet med direktiven om luftkvalitet och ozonskiktet.

När det gäller föroreningar från industrin och riskhantering har all lagstiftning antagits, med undantag för reglerna kring förbränningsanläggningar och de nationella utsläppstaken. Alla dessa lagar ska ha införlivats i lagstiftningen före Cyperns anslutning till EU. Landet kommer att få särskilda regler för förbränningsanläggningar. Man har inrättat de administrativa strukturer som krävs för en effektiv kontroll på detta område. Det är viktigt att uppmärksamma Seveso II-direktivet (om att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser) som innebär att interna räddningsplaner måste revideras och externa räddningsplaner upprättas innan Cypern blir medlem i EU. En undersökning av anläggningen för svavelrening av rökgaser från Vasilikos-verket slutfördes i februari 2001. Införlivandet av direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC-direktivet) framskrider också. Tillstånd för de aktuella anläggningarna måste dock utfärdas inom den tidsfrist (oktober 2007) som fastställts i direktivet.

När det gäller genetiskt modifierade organismer (GMO) och kemiska produkter har bestämmelserna införlivats i lagstiftningen och överensstämmer med gemenskapens regelverk, med undantag för reglerna om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer. En lag om biocidprodukter ska också antas. I fråga om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer måste anmälningsförfaranden ha införts före anslutningen.

När det gäller kärnsäkerhet och strålskydd har lagstiftningen anpassats fullt ut och överensstämmer med gemenskapens regelverk. Säkerhetsutrustningen har förbättrats. En lag om joniserande strålning och en förordning om information till allmänheten vid strålningsolyckor godkändes under 2002.

På området för naturskydd har lagstiftningen antagits. I rapporten konstateras att tillämpningen kan vara problematisk på grund av ansvarsspridningen. Arbetet med förteckningen över områden av gemenskapsintresse och med att utse särskilda skyddsområden måste slutföras före anslutningen. Cypern är aktivt inom Washingtonkonventionen om handel med utrotningshotade djurarter (CITES). Lagstiftningsåtgärder som syftar till att beakta kriterierna i konventionen antogs i juli 2000. Konventionen om ökenspridning och konventionen om skydd av flyttande vilda djur har ratificerats. I mars 2001 ratificerades även FN-konventionen om våtmarker av internationell betydelse. I oktober 2001 ratificerades också protokollen till Barcelona-konventionen om särskilda skyddsområden och biologisk mångfald i Medelhavet samt konventionen om skydd av Medelhavet mot landbaserade föroreningar. EU:s regelverk om vilda djur i fångenskap har också införlivats.

När det gäller buller följer lagstiftningsarbetet planerna. Lagstiftningen överensstämmer med gemenskapens regelverk, men inte med de senaste reglerna för omgivningsbuller. Dessa bör ha införlivats före juli 2004. De instanser som ska ansvara för försöken måste utses. I april 2002 antogs en ramlag som omfattar alla så kallade nya-metoden-direktiv. Ett förslag till lag om bullerföroreningar från hushållsapparater har också godkänts.

Cypern deltar också i Europeiska miljöbyrån (EN).

Den administrativa kapaciteten är tillräcklig och fungerar tillfredsställande. Genom att anlita den privata sektorn och anställa tillfällig personal har man kunna lösa resursbristerna på det området. Man har också gjort insatser för både allmän och yrkesinriktad utbildning. Miljöavdelningen bör utnämnas till behörig instans för bedömningen av hur de strategiska insatserna påverkar miljön.

Senast ändrat den 06.02.2004

Top