Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Litauen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Litauen

1) HÄNVISNINGAR

Kommissionens yttrande [KOM(97) 2007 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Kommissionens rapport [KOM(98) 706 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Kommissionens rapport [KOM(1999) 507 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Kommissionens rapport [KOM(2000) 707 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001) 1750 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002) 1406 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003) 1204 - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]

Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1997 angav kommissionen att Litauen borde kunna införliva regelverket på miljöområdet helt på medellång sikt. Den konstaterade dock att faktisk överensstämmelse med ett visst antal rättsakter (till exempel dricksvatten, vissa aspekter av avfallshantering och luftföroreningar) bara skulle kunna uppnås på lång sikt och att betydligt större investeringar på miljöområdet samt stora administrativa ansträngningar skulle bli nödvändiga.

I sin rapport från november 1998 konstaterade kommissionen att Litauen hade gjort stora framsteg när det gällde att uppfylla anslutningspartnerskapets prioriteringar på kort sikt, särskilt i fråga om lagstiftningens införlivande. Ytterligare ansträngningar var dock nödvändiga på områdena för föroreningar från industrin, luft- och vattenföroreningar samt strålskydd. Litauen måste dessutom koncentrera sig på att förstärka infrastrukturerna för kontroll av luft och vatten samt kapaciteten på lokal nivå. Omfattande ansträngningar är fortfarande nödvändiga för att i nära samarbete med de internationella finansinstitutionerna garantera finansieringen av de nödvändiga investeringarna.

I sin rapport från oktober 1999 underströk kommissionen att Litauen generellt sett hade uppfyllt anslutningspartnerskapets regler på detta område. Graden av överensstämmelse med EG:s regelverk varierade dock mycket mellan de olika sektorerna. Litauen måste inrikta sig på att genomföra de program som antagits, både när det gäller införlivande och genomförande. En omorganisering av de administrativa strukturer som ansvarar för miljöfrågor är också nödvändig.

I sin rapport från november 2000 noterade kommissionen att Litauen hade fortsatt att göra framsteg, särskilt när det gällde att införliva regelverket i den nationella lagstiftningen. Genomförandet var fortfarande ett problem inom de sektorer som krävde stora investeringar. Detta gällde sektorerna för vatten och avlopp samt direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC-direktivet).

I sin rapport från november 2001 underströk kommissionen de ansträngningar som Litauen hade gjort för att anta EU:s lagstiftning på olika områden. Graden av anpassning var mycket hög även om genomförandet av regelverket utgjorde en utmaning, särskilt inom sektorerna för vatten och avfall.

I sin rapport från oktober 2002 betonade kommissionen att anpassningen hade gått framåt och att flera åtgärder hade vidtagits för att förstärka den administrativa kapaciteten. Införlivandet av EG:s regelverk hade nått långt, men genomförandet var fortfarande inte helt tillfredsställande.

Av rapporten från november 2003 framgår att Litauen i väsentliga delar har fullgjort de åtaganden som gjordes i samband med anslutningsförhandlingarna (som avslutades i december 2002). Litauen torde kunna genomföra merparten av gemenskapens regelverk på miljöområdet till den 1 maj 2004, då landet blir medlem i EU.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

Syftet med EU:s miljöpolitik är enligt EU-fördraget att skapa en hållbar utveckling som grundas på integration av miljöpolitiken inom alla EU:s politikområden, förebyggande åtgärder, principen om att förorenaren betalar, principen om att miljöförstöring i första han ska hejdas vid källan samt delat ansvar. EG:s regelverk omfattar ungefär tvåhundra rättsakter som täcker ett stort antal områden, bland annat föroreningar av vatten och luft, avfallshantering och kemiska produkter, bioteknik, strålskydd och naturskydd. Medlemsländerna är skyldiga att se till att en miljökonsekvensbedömning görs innan man ger tillstånd till vissa offentliga eller privata projekt.

I Europaavtalet anges att Litauens politik för ekonomisk utveckling bör utformas i enlighet med principen om hållbar utveckling och till fullo integrera miljörelaterade överväganden.

I vitboken om förberedelse av de associerade staterna i Central- och Östeuropa för integrering med den inre marknaden i unionen från 1995 behandlas endast en liten del av EU:s miljöbestämmelser, det vill säga den lagstiftning som är tillämplig på produkter och som står i direkt samband med den fria rörligheten för varor.

UTVÄRDERING

Den övergripande lagstiftningen har införlivats och överensstämmer med gemenskapens regelverk, bortsett från bestämmelserna om miljökonsekvensbedömning. Dessa bestämmelser måste antas senast i juli 2004. Litauen har upprättat en rättslig och organisatorisk struktur för civilskyddet och för säkerhetssystemen. Regeringen har antagit en plan för skydd av befolkningen i händelse av en strålningsolycka vid kärnkraftverket i Ignalina. Litauen ratificerade Århuskonventionen i juli 2001. En handbok om kraven på miljökonsekvensbedömning har offentliggjorts. Ramlagen om miljöskydd har ändrats och den trädde i kraft 2002. Ett program för informationshantering för utarbetande av miljörapporter har godkänts.

Lagstiftningen om vatten har antagits och överensstämmer med gemenskapens regelverk, bortsett från de allra senaste bestämmelserna om vatten. Dessa bestämmelser måste antas före anslutningen. I juli 2001 antogs en lag om dricksvatten. Kontrollen av dricksvattnets kvalitet måste emellertid förbättras och det är också nödvändigt att förstärka den administrativa kapacitet som avsätts för denna kontroll. Programmen om farliga ämnen måste slutföras. En förordning om skydd av vatten mot nitrater har antagits. Detta gäller även en handlingsplan för att minska fluoridhalten i dricksvatten. Problemet med fluor måste emellertid lösas. En övergångsperiod som sträcker sig fram till december 2009 har fastställts för avloppsvatten från tätbebyggelse.

Gemenskapslagstiftningen om avfallshantering har införlivats. De litauiska normerna överensstämmer med gemenskapens regelverk, bortsett från bestämmelserna om uttjänta fordon och om PCB/PCT. Dessa bestämmelser måste införlivas före anslutningen. Genomförandet måste förbättras genom en förstärkning av de myndigheter och strukturer som har ansvaret för övervakningen, särskilt på det regionala och lokala planet. Före den 1 maj 2004 måste Litauen anta avfallshanteringsplaner och inrätta system för övervakning av avfallstransporter. Dessutom måste man inrätta ett tillståndssystem och ett system för avregistrering av uttjänta fordon. Man måste slutföra inrättandet av system för insamling av avfall och anläggningar för nyttiggörande och bortskaffande av avfall. Särskilt vikt måste fästas vid hantering av farligt avfall. För förpackningsavfall har en övergångsperiod beviljats fram till december 2006.

När det gäller industriföroreningar har införlivandet slutförts och lagstiftningen överensstämmer med gemenskapens regelverk, bortsett från bestämmelserna om stora värmeverk, om nationella utsläppstak och om allvarliga olyckshändelser. Dessa bestämmelser måste införlivas före den 1 maj 2004. Man måste fortsätta att utfärda tillstånd för anläggningar som omfattas av bestämmelserna om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar. Den administrativa kapaciteten vid de myndigheter som utfärdar sådana tillstånd måste förstärkas. För vissa stora värmeverk har en övergångsperiod beviljats fram till 2015.

När det gäller skydd av luften har Litauen antagit lagstiftning som överensstämmer med gemenskapens regelverk. Före Litauens anslutning till EU är det emellertid nödvändigt att revidera förteckningen över platser där gränsvärdena har överskridits. När det gäller kapaciteten för övervakning av luftföroreningar godkändes i april 2002 en förteckning över utrustning och en investeringsplan. Kontrollen av luftkvaliteten måste emellertid förbättras. Bestämmelser om utvärdering av utsläppen från personbilar i tätorterna har införts. En övergångsperiod har beviljats för vissa anläggningar fram till december 2007 för utsläpp av flyktiga organiska föreningar vid lagring och distribution av bensin.

När det gäller kemiska produkter och genetiskt modifierade organismer (GMO) har införlivandet slutförts. Den lagstiftning som antagits överensstämmer med gemenskapens regelverk, bortsett från bestämmelserna om kontroll av biocider. Samarbetet mellan de ansvariga organisationerna inom detta område måste fortsätta.

Litauen uppfyller till fullo EG-kraven om försöksdjur.

När det gäller naturskydd har Litauen antagit lagstiftning som överensstämmer med gemenskapens regelverk. Bestämmelserna i livsmiljödirektivet och fågeldirektivet utgör emellertid ett undantag. Det är nödvändigt att sammanställa förteckningar över områden som föreslås som områden av gemenskapsintresse och över särskilda bevarandeområden. Den administrativa kapaciteten på lokal och regional nivå måste förstärkas. Litauen har ratificerat konventionen om internationell handel med utrotningshotade vilda växter och djur (CITES). En förordning om export, import och återexport av och handel med vilda djur har antagits.

När det gäller strålskydd och kärnsäkerhet har Litauen antagit lagstiftning som överensstämmer med gemenskapens regelverk. I januari 1999 antog det litauiska parlamentet (Seimas) en lag om strålsäkerhet och i maj 1999 en lag om hantering av kärnavfall. En byrå kommer att ha ansvaret för säker lagring av detta avfall. Ett avtal mellan de nordiska länderna och länderna i Baltikum om utbyte av uppgifter om övervakningen har ratificerats.

När det gäller bekämpning av buller fortlöper införlivandet som planerat och lagstiftningen överensstämmer med gemenskapens regelverk, bortsett från de senaste bestämmelserna om omgivningsbuller. Dessa bestämmelser måste antas senast i juli 2004.

Miljöministeriets administrativa kapacitet har förstärkts. Utbildningsprogram som riktar sig till inspektörer och lokal personal har utarbetats och genomförts.

Kostnaderna för att genomföra regelverket på miljöområdet uppskattas till ungefär 1 miljard euro.

Litauen deltar i Europeiska miljöbyrån och i det europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning.

Förhandlingarna om detta kapitel har avslutats.

Senast ändrat den 14.02.2004

Top