Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ungern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ungern

1) HÄNVISNINGAR

Kommissionens yttrande [KOM(97)2001 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Kommissionens rapport [KOM(1998) 700 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Kommissionens rapport [KOM(1999) 505 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Kommissionens rapport [KOM(2000) 705 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001)1748 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002)1404 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003)1205 - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]

Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1997 angav Europeiska kommissionen att Ungern skulle klara av att helt införliva EG:s miljölagstiftning på medellång sikt. Kommissionen påpekade dock att tillämpningen av vissa lagtexter kräver stora insatser under flera år och en betydande administrativ insats. Detta innebär att det kommer att ta många år innan den ungerska lagstiftningen i praktiken är harmoniserad med EG:s regelverk. Enligt kommissionen kommer denna harmonisering framför allt att bero på de ändringar som görs i sanktionssystemets struktur och instrument. Samtidigt måste man också genomföra anslutningsstrategin på miljöområdet. Dessutom måste både offentliga och privata investeringar öka.

I sin rapport från november 1998 konstaterade kommissionen att harmoniseringen av lagstiftningen tappat fart och underströk att Ungern inte hade klarat att uppfylla anslutningspartnerskapets kortsiktiga prioriteringar. Enligt det nationella programmet för harmonisering av lagstiftningen och de kompletterande budgetbestämmelserna ska EG:s miljölagstiftning införlivas helt under perioden 2000-2001.

I sin rapport från oktober 1999 konstaterade kommissionen att Ungern gjort framsteg på områdena naturskydd, kampen mot föroreningar från industrianläggningar och stora förbränningsanläggningar samt förebyggande och begränsning av följderna av allvarliga olyckor. Det krävdes dock stora insatser bland annat när det gäller avfallshantering samt på områdena vatten och luftkvalitet. För att uppnå det ambitiösa målet att införliva EG:s regelverk till år 2001 måste Ungern påskynda anpassningen av sin lagstiftning och intensifiera investeringarna i miljöinfrastrukturer och miljöteknik.

I sin rapport från november 2000 påpekade kommissionen att det krävdes fortsatta insatser för att anpassa landets lagstiftning på följande områden: övergripande lagstiftning, tillgång till information, avfallshantering, dricks- och badvattenkvalitet, rening av avloppsvatten, förebyggande och minskning av industriföroreningar och buller. Den administrativa kapaciteten måste också förstärkas.

I sin rapport från november 2001 underströk kommissionen att Ungern hade gjort stora framsteg, bland annat på områdena vatten, avfall, miljökonsekvensbedömning, kampen mot industriföroreningar, strålningsskydd och kemikalier.

I sin rapport från oktober 2002 påpekade kommissionen att Ungern hade kommit långt i lagstiftningsarbetet, bland annat genom att utforma lagtexter på områdena luft, vatten, industriföroreningar och genetiskt modifierade organismer (GMO). Landet hade förstärkt sin administrativa kapacitet för att kunna tillämpa EG:s regelverk.

I sin rapport från november 2003 påpekar kommissionen att Ungern uppfyller huvuddelen av de miljöpolitiska åtaganden som gjorts inom ramen för anslutningsförhandlingarna (som avslutades i december 2002). Landet bör kunna genomföra merparten av EG:s regelverk till den 1 maj 2004, som är datumet för Ungerns anslutning till unionen.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

EU:s miljöpolitik är genom EU-fördraget inriktad på en hållbar utveckling som grundas på miljöhänsyn på Europeiska gemenskapens andra politikområden, förebyggande åtgärder, principen att förorenaren betalar, principen att miljöförstöring i första hand ska stoppas vid källan samt delat ansvar. Regelverket omfattar cirka 200 rättsakter som täcker ett stort antal områden, bland annat förorening av vatten och luft, avfallshantering och kemikalier, bioteknik, strålningsskydd och naturskydd. Medlemsstaterna är skyldiga att låta göra en miljökonsekvensbedömning där man utvärderar miljöeffekter innan tillstånd ges till vissa offentliga och privata projekt.

I Europaavtalet anges att Ungerns politik för ekonomisk utveckling bör vägledas av principen om hållbar utveckling och ta full hänsyn till miljön.

I vitboken om förberedelse av de associerade staterna i Central- och Östeuropa för integrering med den inre marknaden i unionen (1995) behandlas endast en liten del av EG:s miljölagstiftning, nämligen den lagstiftning som gäller för produkter och som har en direkt koppling till den fria rörligheten för varor.

UTVÄRDERING

Man har förstärkt miljöministeriets administrativa kapacitet. Man har också inrättat en kommission med företrädare för miljö-, jordbruks- och transportministerierna samt för andra institutioner som ska verka för en hållbar utveckling. Miljöministeriet har övertagit ansvaret för vattenfrågor och kontroll av luftkvaliteten. Den personal som ägnar sig åt miljöfrågor har förstärkts. Utbildning organiseras på alla nivåer och inom alla sektorer.

I april 2000 undertecknade miljöministrarna i Ungern, Rumänien, Ukraina och Slovakien en deklaration om nödvändigheten av samarbete för att undvika miljökatastrofer i regionen, om tillämpning av principen att förorenaren betalar samt om identifiering av riskområden. Dessutom har miljöministrarna i Rumänien, Ungern, Tjeckien och Slovakien undertecknat en deklaration om utbyte av information om de ekonomiska effekterna av anpassning sin lagstiftning till EG:s miljölagstiftning och om de bästa metoderna för att genomföra regelverket.

Det nationella miljörådet ansvarar för att integrera miljöfrågor i utformningen och genomförandet av politiken på andra områden och för att främja en hållbar utveckling. Miljörådet har en rådgivande roll gentemot regeringen. I de program som gäller den ekonomiska strategin och utvecklingen inom enskilda sektorer tar man hänsyn till miljöfrågor.

Införlivandet av den övergripande lagstiftningen har slutförts. Lagstiftningen överensstämmer med EG:s regelverk, med undantag för de senaste bestämmelserna om strategisk miljökonsekvensbedömning. Ungern har ännu inte utsett någon myndighet med ansvar för strategisk miljökonsekvensbedömning. En lag om miljökonsekvensbedömning antogs i april 2001. Samma år ratificerade och införlivade Ungern Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslut och rätt till överprövning i miljöfrågor. Den nationella strategin för klimatförändringar revideras för närvarande.

Lagstiftningen på området för vattenkvalitet har införlivats och överensstämmer med EG:s regelverk, med undantag för de nya rambestämmelserna om vatten. Dessa bestämmelser måste antas före den 1 maj 2004, som är datumet för Ungerns anslutning till unionen. Programmen för utsläpp av farliga ämnen och de planer som gäller ytvatten måste också slutföras före anslutningen. Ungern måste förbättra systemet för övervakning av vattenkvaliteten ytterligare. Samordningen mellan ministerierna och de regionala myndigheterna måste också förbättras. I flera stora städer har man konstruerat system för insamling av avloppsvatten samt reningsverk. I mars 2000 invigdes tre stationer för kontroll av vattenkvalitet. Lagstiftning har antagits på områdena dricksvattenkvalitet, utsläpp av farliga ämnen, badvattenkvalitet, insamling av avloppsvatten och spillvatten samt böter vid överträdelser mot lagstiftningen om avloppsvatten.

När det gäller kampen mot industriföroreningar och riskhantering har man gradvis minskat föroreningarna från industrianläggningar och stora förbränningsanläggningar. Den ungerska lagstiftningen har anpassats till EG:s regelverk, med undantag för bestämmelserna om nationella utsläppstak. Dessa bestämmelser ska antas före den 1 maj 2004. Man har också inrättat ett organ som ska hjälpa till i genomförandet av direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC-direktivet). Det krävs ansträngningar för att garantera att tillstånd för de anläggningar som berörs av detta direktiv kan utfärdas.

Direktivet om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (Seveso II-direktivet) införlivades i juni 2001. Lagen om införlivande trädde i kraft 2002.

Arbetet med att upprätta ett anmälningssystem samt ett förfarande för identifiering och analys av säkerhetsrapporter måste dock fortsätta. Dessutom måste externa nödplaner upprättas. Ungern var ett av de första länder som undertecknade och ratificerade FN-konventionen om gränsöverskridande effekter av industriolyckor. Övergångsperioder har beviljats när det gäller avfallsförbränning och stora förbränningsanläggningar (fram till juni 2005 respektive december 2004).

Ungern har införlivat hela regelverket om luftkvalitet. Landets lagstiftning överensstämmer med EG:s regelverk, men programmen för luftkvaliteten måste fullbordas och deras uppföljning måste förbättras. Landet har också antagit lagstiftning som stämmer överens med EG:s bestämmelser om kvaliteten på bensin och diesel liksom ett förbud mot försäljning av bensin med bly. En databas med information om luftkvalitet har skapats. Ungern har ratificerat Göteborgsprotokollet till konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar. När det gäller klimatförändringar har Ungern ratificerat 1995 års klimatkonvention samt anslutit sig till och ratificerat Kyotoprotokollet. Man har också anpassat sin lagstiftning om mobila maskiner som inte är avsedda att användas på vägar, information om bränsleekonomi och koldioxidutsläpp.

När det gäller buller har anpassningen slutförts, med undantag för de nya bestämmelserna om omgivningsbuller. Dessa bestämmelser måste antas före den 1 maj 2004. Vidare har man antagit normer för buller från gräsklippare och hushållsapparater. Kvalitetskontroll och kvalitetssäkring infördes 1998. Ett ytterligare ljudlaboratorium har inrättats. Direktiven om utsläpp från utomhusutrustning och hushållsmaskiner har antagits. Ett nytt datasystem för hantering av information om trafik samt om industriell och kommersiell verksamhet håller på att införas. Lagstiftningen om buller från utrustning som används utomhus trädde i kraft 2002.

När det gäller genetiskt modifierade organismer (GMO) och kemiska ämnen har merparten av EG-lagstiftningen införlivats och den nationella lagstiftningen överensstämmer med regelverket. De bestämmelser som gäller asbest och den senaste lagstiftningen om spridning av GMO har dock fortfarande inte införlivats. Den institutionella ramen och de förfaranden som är tillämpliga på GMO måste fullbordas. Samordningen mellan behöriga organ på detta område måste förbättras. Man har skapat en databas med information om all verksamhet som rör GMO samt ett organ som ska utfärda tillstånd på området. En kemikalielag antogs i april 2000. Man har inrättat ett institut för kemikaliesäkerhet som kommer att påskynda genomförandet av den antagna lagstiftningen. På samma område har man förstärkt kapaciteten för miljöskyddsinstitutets laboratorium. En lag som ska begränsa försäljningen och användningen av vissa farliga blandningar och ämnen har antagits.

EG-lagstiftningen om avfallshantering har införlivats i enlighet med regelverket, med undantag för bestämmelserna om uttjänta fordon. Dessa bestämmelser måste antas före anslutningen till unionen. Lokala planer för avfallshantering saknas också. Personalstyrkan med ansvar för avfallshanteringen inom ramen för regionala och kommunala inspektioner måste förstärkas. System för övervakning av avfallstransporter samt av registrering och avregistrering av fordon måste upprättas. Upprättandet av system för insamling, utvärdering och bortskaffande av avfall måste fortsätta. I juni 2000 antogs en lag om avfallshantering. Man har skapat moderna regionala avfallsdepåer. Ett datoriserat register över tillstånd att hantera avfall har skapats inom ramen för lagen om fast hushållsavfall. Ungern har undertecknat Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall. En lag om böter vid överträdelser mot avfallslagstiftningen har antagits. En övergångsperiod för förpackningsavfall har beviljats fram till december 2005.

På området strålningsskydd har införlivandet av EG:s regelverk slutförts, med undantag för lagstiftningen om information i nödsituationer. Denna måste antas före anslutningen. Ungern har ratificerat konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall. En lag som tillåter gränsöverskridande transporter av radioaktivt avfall trädde i kraft i april 2002.

När det gäller naturskydd är införlivandet genomfört och lagstiftningen överensstämmer med EG:s regelverk, med undantag för tillämpningsföreskrifterna om livsmiljöer och fåglar. På det här området måste förfarandet för samråd med de berörda parterna klargöras. Landet är en aktiv part till Washington-konventionen om handel med utrotningshotade arter (CITES), som kräver liknande genomförandeåtgärder som EG:s regelverk. I maj 2001 antogs en ny lag som gör det förbjudet bland annat att fånga, döda, transportera, störa, köpa och sälja skyddade arter. Regeringen har utsett 53 särskilda skyddsområden. Förteckningarna över områden av gemenskapsintresse och särskilda skyddsområden måste upprätta före anslutningen till unionen. Den administrativa kapaciteten på området för naturskydd måste förstärkas.

Om kärnsäkerhetsfrågor, se Energi.

Förhandlingarna om detta kapitel har avslutats.

Senast ändrat den 14.02.2004

Top