Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cypern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cypern

1) HÄNVISNINGAR

Yttrande från kommissionen [KOM(93) 313 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(1998) 710 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(1999) 502 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2000) 702 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001) 1745 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002) 1401 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003)1202 - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1993 ansåg kommissionen att Cyperns situation på energiområdet vid en eventuell anslutning till EU skulle få obetydliga effekter på Europeiska unionen och utvecklingen av dess energipolitik. Det tycktes dock vara nödvändigt att anpassa landets nationella lagstiftning eller anta nya lagar för att uppfylla EU:s krav på energiområdet.

Rapporten från november 1998 bekräftade att huvuddelen av EG:s regelverk återstod att införliva, även om landet hade den institutionella struktur och kapacitet som krävdes för att tillämpa regelverket.

1999 noterade kommissionen att Cypern måste fortsätta sin anpassning till EG:s regelverk på områden såsom den inre marknaden, energiavkastning och beredskap inför energikriser.

I sin rapport från november 2000 ansåg kommissionen att framstegen på de här områdena var begränsade, men att landet utvärderat energisektorn i utredningar. Utredningarna, som främst handlade om energiförsörjningstrygghet och avreglering av energimarknaderna, var på väg att slutföras. Resultaten av utvärderingarna borde underlätta utarbetandet av en nationell strategi på området och införlivandet av viktiga delar av EG:s regelverk på området som ännu inte införlivats. Cypern hade dock gjort framsteg inom energieffektivitet.

I sin rapport från november 2001 konstaterade kommissionen att Cypern gjort framsteg på energiområdet, även om det återstod att vidta vissa åtgärder. Det hade inte hänt något nytt på områdena försörjningstrygghet, konkurrens och den inre energimarknaden. I rapporten rekommenderades ett antal kompletterande åtgärder. Cypern borde bland annat öka sin lagringskapacitet och avskaffa det nationella elföretagets monopol. Cypern har fortsatt sina framsteg på energieffektivitetens område. Lagstiftningen om märkning av hushållsapparater antogs i juni 2001. Det krävs dock ytterligare åtgärder.

I sin rapport från 2002 konstaterade kommissionen att Cypern måste koncentrera sina insatser på att anta lagstiftningen och tillämpa den fullt ut enligt fastställd tidsplan, särskilt i fråga om den inre energimarknaden (el). Cypern bör vidta åtgärder för att kunna finansiera uppbyggnaden av ett oljelager.

I sin rapport från 2003 underströk kommissionen att Cypern fullgjort huvuddelen av sina åtaganden och i stort uppfyller de krav som fastställts i samband med anslutningsförhandlingarna när det gäller energieffektivitet och förnybar energi, liksom när det gäller kärnkraft och kärnsäkerhet, och bör vara i stånd att genomföra gemenskapens regelverk på dessa områden vid tidpunkten för anslutningen. Cypern måste slutföra anpassningen av sin lagstiftning, framför allt till de senaste gemenskapsbestämmelserna på området energieffektivitet.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

Hörnstenarna i regelverket på energiområdet består av bestämmelser i EU-fördraget och sekundärrätten, som närmare bestämt rör konkurrens, statligt stöd, och den inre marknaden för energi - särskilt direktiven om el, prisinsyn, transitering av gas och el, olja, beviljande av licenser, akuta interventionsåtgärder och framför allt skyldigheter att hålla beredskapslager (esdeenfr) - kärnenergi, energieffektivitet och regler om miljöskydd.

EG:s regelverk på området kärnenergi består i dag av en samling bestämmelser och politiska åtgärder samt internationella avtal. De handlar för närvarande om hälso- och säkerhetsproblem (framför allt strålningsskydd), säkerhet vid kärnkraftverk, hantering av radioaktivt avfall, investeringar, främjande av forskning, inrättande av en gemensam marknad för kärnenergi, energiförsörjning, säkerhetskontroller och internationella förbindelser

UTVÄRDERING

På det stora hela är antagandet av EG:s regelverk tillfredsställande, men det krävs fortsatta insatser framför allt när det gäller försörjningstryggheten och då särskilt oljelagren.

När det gäller frågorna om konkurrens och den inre marknaden har det nationella elföretaget, som är ett statligt verk, fortfarande monopol på produktion och distribution av el. Denna situation måste avhjälpas, så att EG:s regelverk följs. Lagen om att industriella användare ska ha insyn i prissättningen av gas och el godkändes av parlamentet under 2001. Cypern måste snarast slutföra anpassningen av sin lagstiftning till eldirektivet, genom att anta tillämpningsbestämmelser för detta.

Även om Cypern har institutionell kapacitet måste man i högre grad uppmärksamma frågan om administrativ kapacitet eftersom det saknas regler som stämmer överens med EG:s regelverk i fråga om den inre energimarknaden.

När det gäller elproduktionen fortsätter Cypern att studera möjligheterna att i framtiden utveckla gassektorn. För närvarande använder landet inte gas. Cypern måste också se till att anpassa sin lagstiftning till gasdirektivet. Cypern har inte heller några kolgruvor. Sektorn för fasta bränslen har därför mycket liten betydelse även om man håller på att uppföra ett nytt oljeeldat elverk som kan anpassas till kol. Cypern driver inga oljeutforskningsprojekt på land eller till havs. Dessutom producerar landet ingen kärnenergi och har heller inga planer på det. Cypern berörs dock av frågan om kärnsäkerhet när det gäller radioaktivt material som kommer från andra källor än energiproduktion. I juni 2001 antog Europeiska unionens råd en rapport om kärnsäkerhet och utvidgningen som innehöll rekommendationer i kärnsäkerhetsfrågor som är viktiga för Cypern. Det rörde sig om rekommendationer om hantering och eliminering av radioaktivt avfall från offentliga inrättningar, det vill säga i huvudsak förseglat avfall från industriella och medicinska tillämpningar. Man måste också förbereda sig inför Euratoms säkerhetskontroller. Cypern är medlem i Internationella energiorganet (IAEA), och man har slutit ett heltäckande säkerhetsavtal och ett tilläggsprotokoll med IAEA.

När det gäller energieffektivitet och förnybara energikällor har en handlingsplan lagts fram för ministerrådet vilken framför allt innehåller incitament för att främja solenergi, vindkraft, solvärme, biogas och andra energikällor.

Senast ändrat den 20.02.2004

Top