Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ungern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ungern

1) HÄNVISNINGAR

Yttrande från kommissionen [KOM(97)2001 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(1998) 700 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(1999) 505 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2000) 705 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001)1748 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002)1404 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003)1205 - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1997 ansåg kommissionen att Ungern under kommande år borde vara i stånd att följa de flesta av bestämmelserna i EU:s energilagstiftning bara man fortsatte de insatser som påbörjats. Kommissionen uppmanade dock Ungern att uppmärksamma vissa områden som t.ex. avreglering av monopol, framför allt för import och export, tillträde till energinät, fastställande av energipriser, offentliga interventioner när det gäller fasta bränslen och uran, samt förbättrad energieffektivitet och kvalitetsnormer för bränslen. Däremot såg kommissionen inga svårigheter när det gäller anpassningen till Euratoms bestämmelser förutsatt att man uppmärksammar gällande kärnsäkerhetsnormer, så att landets enda kärnkraftverk uppnår önskad säkerhetsnivå. Landet uppmanades ändå att överväga långsiktiga lösningar i frågan om kärnavfall.

I sin rapport från november 1998 konstaterade kommissionen att Ungern gjort framsteg när det gäller avregleringen av monopol, tillträdet till energinät och fastställandet av energipriser. Landet uppmanades emellertid att uppmärksamma frågan om statliga interventioner på områdena fasta bränslen och uran liksom frågorna om en förbättrad energieffektivitet och kvalitetsnormer för bränslen.

I sin rapport från oktober 1999 underströk kommissionen att Ungern gjort framsteg bland annat genom att anta en ny energipolitisk strategi. Landet behövde dock göra ytterligare insatser på vissa områden, till exempel när det gäller att förbereda sig för den inre marknaden för energi (gas- och eldirektiven) och anpassa befintliga monopol. Efterlevnaden av Euratoms bestämmelser borde inte ställa till några särskilda problem. Frågan om kärnsäkerhet behövde precis som tidigare ägnas särskild uppmärksamhet.

I sin rapport från november 2000 konstaterade kommissionen att Ungern redan hade införlivat de stora principerna för den inre marknaden för energi, man att det återstod att börja tillämpa dem fullt ut. Det krävdes också fortsatta framsteg bland annat på områden som fortsatt avreglering inför inträdet på den inre marknaden för energi (gas- och eldirektiven) och energieffektivitet.

I sin rapport från november 2001 ansåg kommissionen att Ungern gjort begränsade framsteg på detta område sedan föregående rapport. Även om landet redan hade antagit administrativa ramar för energisektorn, förekom det förseningar i förberedelserna inför den inre marknaden eftersom förslaget till lag om liberalisering av elmarknaden ännu inte hade antagits och man inte gjort några som helst framsteg inom gassektorn. Man behövde därför ägna särskild uppmärksamhet åt dessa frågor. Den institutionella uppbyggnaden hade framskridit och regeringen fortsatte att verka för en ökad energieffektivitet. Ungern gjorde också framsteg på det viktiga området kärnkraftssäkerhet.

I sin rapport från oktober 2002 konstaterade kommissionen att Ungern gjort framsteg i förberedelserna inför anslutningen, även om anpassningen till regelverket på områdena el och gas gick långsammare än väntat. Särskilt positivt var dock att man antagit en ellag som innebar ett stort steg framåt i Ungerns integrering i EU:s inre elmarknad.

I rapporten från 2003 poängterade kommissionen att Ungern levt upp till alla viktigare åtaganden man gjort och uppfyllt de krav som fastställts i anslutningsförhandlingarna på energiområdet. Man måste dock fortsätta avreglera el- och gasmarknaden och slutföra arbetet med att anpassa lagstiftningen till gemenskapens regelverk på området.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

Regelverkets grundläggande bestämmelser på energiområdet består av bestämmelser i fördraget och sekundärrätten, som närmare bestämt rör konkurrens, statligt stöd och den inre marknaden för energi - särskilt direktiven om el, prisinsyn, transitering av gas och el, olja, beviljande av licenser, akuta interventionsåtgärder och framför allt skyldigheter att hålla beredskapslager (esdeenfr) - kärnenergi, energieffektivitet och regler om miljöskydd.

EG:s regelverk på området kärnenergi består i dag av en samling bestämmelser och politiska åtgärder samt internationella avtal. De handlar för närvarande om hälso- och säkerhetsproblem (framför allt strålningsskydd), säkerhet vid kärnkraftverk, hantering av radioaktivt avfall, investeringar, främjande av forskning, inrättande av en gemensam marknad för kärnenergi, energiförsörjning, säkerhetskontroller och internationella förbindelser.

I vitboken om förberedelse av de associerade staterna i Central- och Östeuropa för integrering med den inre marknaden i unionen, betonar man i den del som ägnas åt energi att dessa länder till fullo måste tillämpa de viktigaste direktiven om den inre marknaden och därmed förbundna bestämmelser i EG:s konkurrensrätt. När det gäller kärnenergi tar man i vitboken upp problem med energiförsörjning, säkerhetskontroll och omplacering av kärnavfall.

UTVÄRDERING

I den långsiktiga energistrategi som antogs i juli 1999 fastställdes ramarna för den framtida anpassningen till EG:s energilagstiftning. På det hela taget har Ungern gjort framsteg i genomförandet av EG:s regelverk och landet fortsätter att förstärka sin administrativa kapacitet. Ungern har redan antagit de övergripande principerna för den inre marknaden för energi och fortsätter att genomföra dessa principer i praktiken. Det har dock uppstått förseningar på detta område. Landet måste intensifiera sina insatser för att förbereda sig för den inre marknaden genom att påskynda antagandet av nya lagar om gas och el, för att på så sätt undvika ytterligare förseningar i arbetet att öppna dessa marknader. Man måste också förstärka energimyndigheten.

När det gäller försörjningstrygghet uppnår lagren av råolja och oljeprodukter de nivåer som krävs. De nuvarande oljelagren överstiger EG:s krav.

När det gäller konkurrens på energiområdet och den inre marknaden för energi har man antagit en ellag som anpassar landets lagstiftning till EG:s regelverk, och som innebär ett stort steg framåt för energisektorn.

Enligt planerna ska 44 % av gasmarknaden öppnas för konkurrens från och med januari 2004.

På området energieffektivitet och förnybara energikällor har Ungern lanserat ett program för att främja energieffektivitet där huvudmålsättningarna är att främja användningen av förnybara energikällor och göra allmänheten mer medveten om energiproblemen.

Ungern har en väl utvecklad institutionell struktur på energiområdet. Denna struktur har dessutom förstärkts sedan föregående rapport. Ungern har numera bland annat ett organ för kärnsäkerhet, ett råd för förlikning av olika intressen på energiområdet, ett energicenter som ansvarar för energieffektivitet och en förvaltare av ett oberoende nät. Vissa av dessa aktörer bör dock förstärkas. I slutet av 1999 antog regeringen ett program för ökad energieffektivitet och främjande av en fortsatt politik på detta område.

När det gäller kärnenergi har Ungern fyra reaktorer av typen VVER 440/213 i kärnkraftverket i Paks. Dessa sovjetkonstruerade reaktorer anses vara möjliga att anpassa till gällande internationella säkerhetsnormer.

Ungern har fortsatt sitt program för att modernisera kärnkraftverket i Paks, och det bör vara fullbordat i slutet av 2002. Två tredjedelar av alla insatser som planerats inom ramen för detta program hade redan fullbordats i slutet av år 2000. Dessa åtgärder har gjort det möjligt att minska risken för reaktorolyckor med 90 procent. Ungern måste också komplettera sina uppgifter angående de åtgärder som vidtagits för att genomföra rekommendationerna i rådets rapport om kärnsäkerhet i samband med utvidgningen, från 2001.

Atomenergimyndigheten utövar tillsyn, beviljar tillstånd och ansvarar för kontroller. Även om den står under regeringen är den oberoende och har en egen budget. En delegation från Internationella atomenergiorganet (IAEA) har bekräftat att myndigheten har stor kompetens. Europeiska unionens råd antog i juni 2001 en rapport om kärnsäkerhet och utvidgningen. Rapporten innehåller allmänna rekommendationer till alla kandidatländer som bland annat handlar om slutförandet av moderniseringsprogrammen och om en säker hantering av radioaktivt avfall och utstrålat bränsle. Rådet rekommenderar att Ungern vidtar flera specifika åtgärder. Det anser exempelvis att Ungern bör planera lagringsanläggningar för låg- och medelaktivt avfall.

Ungern har undertecknat alla viktiga internationella konventioner och är medlem i Internationella atomenergiorganet och OECD:s atomenergiorgan. Ungern har slutit ett övergripande garantiavtal med IAEA. Landet måste emellertid fullt ut respektera alla Euratoms krav och förfaranden.

Ungern deltar i EG-programmet för främjande av energieffektivitet - SAVE II (esdeenfr) (1) - och i programmet Joule-Thermie.

(1) Beslut nr 2/1999 av associeringsrådet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Ungern, å andra sidan, av den 22 juni 1999 om antagande av villkoren för Republiken Ungerns deltagande i gemenskapsprogrammet för effektiv energianvändning - Save II.

Senast ändrat den 14.02.2004

Top