Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cypern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cypern

1) HÄNVISNINGAR

Yttrande från kommissionen [KOM (93) 313 slutlig - Ej offentliggjord i EGT]Rapport från kommissionen [KOM(98) 710 slutlig - Ej offentliggjord i EGT]Rapport från kommissionen [KOM(1999) 502 slutlig - Ej offentliggjord i EGT]Rapport från kommissionen [KOM(2000) 702 slutlig - Ej offentliggjord i EGT]Rapport från kommissionen [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001) 1745 - Ej offentliggjord i EGT]Rapport från kommissionen [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002) 1401 - Ej offentliggjord i EGT]Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1993 uppmärksammade kommissionen vissa frågor, bland annat områdena väg- och sjötransporter.

I sin rapport från november 1998 konstaterade kommissionen att Cypern gjort framsteg på områdena luft- och vägtransporter, men att det krävdes stora insatser på området sjötransport.

I sin rapport från oktober 1999 noterade kommissionen att Cypern hade gjort framsteg när det gäller att harmonisera sin lagstiftning till EG:s regelverk för alla transportslag, men att det återstod att införliva en betydande del av lagstiftningen (på områdena sjösäkerhet och fartygsregistrering, särskilt flaggstatskontroll).

I sin rapport från 2000 noterade kommissionen att Cypern gjort betydande framsteg på områdena marktransporter, lufttransporter och framför allt sjötransporter. När det gäller övergripande frågor var det enda framsteget att man i oktober 1999 slutfört TINA-processen (utvärdering av behoven av transportinfrastrukturer), som utgör grunden för utvidgningen av de transeuropeiska näten till landet.

I sin rapport från november 2001 konstaterade kommissionen att Cypern gjort framsteg när det gäller att harmonisera sin lagstiftning och förvaltning. Cypern har gjort kraftiga förbättringar på nästan alla transportpolitiska områden.

I sin rapport från 2002 konstaterade kommissionen att Cypern hade fortsatt att anpassa sin lagstiftning till EG:s regelverk, särskilt på områdena sjö- och vägtransporter, liksom att landet hade förstärkt sin administrativa kapacitet på området.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

Den gemensamma transportpolitiken har tre huvudlinjer.

UTVÄRDERING

På området vägtransporter har landet gjort framsteg framför allt när det gäller teknik och säkerhet. Under 2002 antogs flera förordningar om installation av färdskrivare i alla nyregistrerade bilar liksom i bussar och tunga lastbilar. En lag om fordonsbeskattning antogs som kompletterade anpassningen av skattereglerna för tunga lastbilar.

Man antog en lag och förordningar om lägsta utbildningsnivå för yrkesförare. Sedan januari 2002 måste alla nya bilar vara utrustade med säkerhetsbälten både fram och bak.

När det gäller lufttransporter ratificerade Cypern i juni 2000 den omarbetade konventionen om Eurocontrol med dess senaste ändringar. Här trädde vissa förordningar om antagande av Eurocontrols normer för flygledningsutrustning och flygledningssystem i kraft under 2001. Förhandlingarna mellan Europeiska unionen och Cypern inför undertecknandet av förslaget till multilateralt avtal om ett gemensamt europeiskt luftrum inleddes i januari 2000. När det gäller administrativ kapacitet godkände det cypriotiska luftfartsverket (DAC) rekrytering av ytterligare personal.

De förordningar om flygledningsutrustning och flygledningssystem som ska göra det möjligt att anta Eurocontrols normer på området trädde i kraft under 2002.

På området sjötransporter antog regeringen i början av år 2000 en striktare politik för registrering av fartyg i Cypern vilken syftade till att förbättra kvaliteten och säkerheten hos de fartyg som går under cypriotisk flagg. I februari 2000 införde man det harmoniserade systemet för inspektioner och utfärdande av certifikat (HSSC) för att på så sätt reglera klassificeringssällskapens roll bättre.

Under 2001 anpassade Cypern sin lagstiftning bland annat på området säkerhetskontroller. Normerna för registrering av utslitna fartyg är sålunda striktare liksom policyn gentemot fartyg som inte uppfyller normerna. Andelen cypriotiska fartyg som belagts med driftsförbud efter att ha kontrollerats av hamnstaten är dock klart högre än genomsnittet för fartyg som går under ett EU-lands flagg.

Under 2002 införlivade Cypern lagstiftningen om fartygsbesättningar. Ministeriet för handelssjöfart har börjat utfärda yrkesbevis till alla befäl som arbetar ombord på cypriotiska fartyg.

När det gäller frågan om administrativ kapacitet har det världsomspännande nätverket av inspektörer med ansvar för att kontrollera fartygens skick förstärkts.

Senast ändrat den 14.02.2004

Top