Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ungern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ungern

1) HÄNVISNINGAR

Yttrande från kommissionen [KOM(97)2001 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(1998) 700 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(1999) 505 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2000) 705 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001)1748 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002)1404 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003)1205 - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1997 angav Europeiska kommissionen att Ungern hade gjort stora framsteg i arbetet att anta EG:s lagstiftning om transporter. Utöver de insatser som behövde göras i fråga om den nationella marknaden för vägtransporter av varor (tillträde till marknaden, sociala regler och säkerhet), teknisk kontroll av personbilar samt ett klargörande på områdena finansiell insyn och rätten till tillträde till järnvägssektorn, förmodades transportsektorn inte medföra några större svårigheter för antagandet av regelverket för den inre marknaden. Däremot uppmanade kommissionen Ungern att se till att skaffa fram de medel som behövs för att lägga grunden för utbyggnaden av det framtida transeuropeiska transportnätet till de blivande EU-länderna. Dessutom ansåg den att det vore klokt att snarast förstärka landets administrativa strukturer, inräknat kontroll- och säkerhetsorgan.

I sin rapport från november 1998 konstaterade kommissionen att Ungern fortsatte sina insatser för att anpassa sin lagstiftning till regelverket och sina institutioner till EG:s krav. Det krävdes emellertid ytterligare insatser för att harmonisera de tekniska normerna för motorfordon, förbättra trafiksäkerheten och tillträdet till den nationella marknaden för vägtransporter av varor samt utveckla infrastrukturer för sjöfarten på inre vattenvägar. Man behövde också göra ytterligare insatser för att harmonisera lagstiftningen om civil luftfart (bland annat flygsäkerhet), järnvägstransporter (rätten till tillträde till järnvägsnätet) och kombinerade transporter.

I sin rapport från oktober 1999 underströk kommissionen att Ungern fortsatte att anpassa sin lagstiftning och sina institutioner, även om det krävdes ytterligare insatser. Omstruktureringen av det nationella flygbolaget och det största ungerska järnvägsbolaget utgjorde en prioritering.

I sin rapport från november 2000 konstaterade kommissionen att Ungern hade fortsatt att anpassa sin lagstiftning till regelverket på transportområdet, men att framstegen var begränsade.

I sin rapport från november 2001 underströk kommissionen att Ungern hade fortsatt att införliva lagstiftningen om transporter, men att framstegen var obetydliga inom sektorerna järnvägstransporter, luftfart och vägtransporter. Det hade inte gjorts några särskilda framsteg när det gäller administrativa strukturer.

I sin rapport från oktober 2002 konstaterade kommissionen att Ungern hade fortsatt att anpassa sin lagstiftning till EG:s regelverk, bland annat på områdena väg- och järnvägstransporter, och förstärkt sin administrativa kapacitet inom sektorerna vägtransporter och luftfart.

I rapporten från 2003 understryks att Ungern på det stora hela fullgör sina skyldigheter inför anslutningen på följande områden: transeuropeiska transportnät, vägtransporter, luftfart, inre vattenvägar och sjöfart. Man måste dock stärka kapaciteten att handlägga transnationella transportnätsprojekt.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

EU:s transportpolitik består av handlingsprogram och initiativ på tre grundläggande områden:

I Europaavtalet föreskrivs en harmonisering av den ungerska lagstiftningen med EG:s bestämmelser, samarbete för omstrukturering och modernisering av transporter, förbättring av tillträdet till transportmarknaderna, underlättande av transittrafiken och uppnåendet av driftstandarder som är jämförbara med Europeiska gemenskapens standarder. I vitboken framhålls de åtgärder som bör vidtas för att förverkliga den inre transportmarknaden, särskilt när det gäller konkurrens och harmonisering av lagar.

UTVÄRDERING

I oktober 1999 antog Ungern rapporten om utvärdering av behoven av transportinfrastrukturer (TINA), som ska ligga till grund för utbyggnaden av de transeuropeiska näten till landet. Motorvägsprogrammet, som varit fryst i två år, ska återupptas bland annat med stöd från programmet ISPA. Ungern och Slovakien har fortsatt att planera återuppförandet av en bro över Donau.

Inom vägtransportsektorn har Ungern gjort vissa framsteg i anpassningen av lagstiftningen om användningen av hyrda fordon utan chaufför för varutransporter. I april 2000 anslöt sig Ungern till den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter (AETR). I juli undertecknades ett bilateralt avtal om transittrafik med EU. De offentliga busstrafikföretagen har börjat anpassa sig till systemet med kör- och vilotider för förare samt ökat antalet förare i syfte att införliva regelverkets sociala bestämmelser. Lagen om motorfordonsskatt har medfört skattesänkningar för mindre förorenande nyttofordon ("gröna lastbilar").

Under 2001 bestod det största framsteget i att man harmoniserade reglerna om tillträde till vägtransportbranschen. Bilbälteslagstiftningen har införlivats. En annan positiv händelse är undertecknandet av Interbus-avtalet om internationell persontransport som ratificerades 2002.

Ungern har fullbordat anpassningen till regelverket i fråga om beviljandet av tillstånd till transportoperatörer och branschtillträde. Det återstår dock att anpassa landets lagstiftning i fråga om transport av farligt gods.

Under 2003 slutfördes anpassningen av den ungerska lagstiftningen angående beskattning och teknik till gemenskapens regelverk. Ungern har beviljats en övergångsperiod till och med den 31 december 2008 för att börja tillämpa hela regelverket angående största tillåtna dimensioner för transportfordon i internationell trafik. Det krävs ytterligare förbättringar när det gäller flygande inspektioner och kontroll av passagerartrafik.

När det gäller de transeuropeiska transportnäten har man påskyndat infrastrukturarbetet bland annat genom att bygga motorvägar.

Reformprogrammet för landets järnvägar antogs i december 1999. Ungern måste bland annat inrätta ett oberoende organ för att fördela spårkapacitet, ett särskilt järnvägsbolag som ska ansvara för den affärsmässiga driften och ett oberoende tillsynsorgan som ska övervaka fördelningen av spårkapacitet och prissättning. Redovisningsreglerna för järnvägsbolag måste också anpassas till EG:s regelverk.

Man har fullbordat arbetet att införa separat redovisning av infrastrukturförvaltning och tillhandahållande av transporttjänster inom det ungerska järnvägsbolaget.

Landet har antagit tillämpningsregler för driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg liksom för järnvägsmyndighetens funktioner och befogenheter. Ungern måste införliva direktiven om driftskompabilitet och bygga upp den offentliga förvaltningen för att kunna handlägga tilldelningen av infrastrukturkapacitet och uttag av banavgifter. Ungern har beviljats övergångsregler till och med den 31 december 2006 med avseende på att ge fullständigt tillträde till de europeiska transportnätet för järnvägsgods.

luftfartsområdet antog regeringen i april 2000 en nationell strategi för lufttransporter som ligger till grund för omstruktureringen och privatiseringen av det nationella flygbolaget (Malev), omorganisationen av förvaltningen av flygplatsen Ferihegy och av luftfarten, inrättandet av en oberoende myndighet för civil luftfart samt skapandet av regionala flygplatser. Under 2002 fortsatte omstruktureringen av Malev, som idag är ett oberoende företag med en oberoende ledning. Samtidigt har man genomfört personalminskningar.

En lag om begränsning av buller från trafikflygplan och kring flygplatser antogs i december 1999.

De gemensamma reglerna om tilldelning av ankomst- och avgångstider på flygplatserna och delar av de gemensamma reglerna om tekniska haveriutredningar inom den civila luftfarten antogs i januari 2000. Ungern deltar också aktivt i Eurocontrols säkerhetskommission. Det återstår att inrätta institutioner såsom ett oberoende haveriutredningsorgan, en oberoende myndighet för samordning av ankomst- och avgångstider samt ett organ med ansvar för säkerhet och utfärdande av licenser.

Under 2001 införlivade Ungern tekniska regler och administrativa förfaranden för den civila luftfarten, uppförandekoden för datoriserade bokningssystem, reglerna om godkännande av flygplatspersonal och bestämmelserna om fraktförares ansvar. En annan positiv händelse var att Ungern blivit ordinarie ledamot i de gemensamma luftfartsmyndigheterna. Däremot har man ännu inte slutfört förhandlingarna om det gemensamma europeiska luftrummet.

Organisationen för luftfartssäkerhet inrättades 2002 som ett oberoende organ med ansvar för att utreda haverier och incidenter inom luftfarten. Man bör dock även fortsättningsvis verka för specialistutbildning av personalen. Den civila luftfartsmyndigheten kommer för övrigt att behöva rekrytera personal på grund av arbetsbelastningen. Ungern har beviljats en övergångsperiod till och med den 31 december 2004 för att börja tillämpa gemenskapens regelverk angående bullriga flygplan.

På området inre vattenvägar och sjöfart antog Ungern i maj 2000 en lag om sjötransporter. I januari 2000 anslöt sig Ungern till internationella sjöräddningskonventionen.

Under 2001 antogs tillämpningsregler för 2000 års ramlag om sjötransporter på områden som fartygsregistrering, utfärdande av tillstånd till befraktare, kvalifikationer hos besättningsmedlemmar, kvalifikationer hos och identifieringskort för inspektörer, tekniska föreskrifter för fartyg samt utnämning av organ som ska utfärda intyg om överensstämmelse till fartyg. Moderniseringen av offentliga hamnar fortsätter. Hamnmyndigheterna och den allmänna transportinspektionen har dock begärt förstärkningar. Under 2002 framskred införlivandet av bestämmelserna om hamnstatskontroll. De tillämpningsregler som antagits måste dock kompletteras, framför allt genom införlivande av de bestämmelser som tillkommit som en följd av Erikas förlisning.

Senast ändrat den 10.02.2004

Top