Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cypern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cypern

1) HÄNVISNINGAR

Yttrande från kommissionen [KOM (93) 313 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(98) 710 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(1999) 502 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2000) 702 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001) 1745 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002) 1401 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003) 1202 - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1993 ansåg Europeiska kommissionen att den cypriotiska lagstiftning som trädde i kraft 1990 närmade sig EG:s regelverk, men den hade inte tillräcklig information för att bedöma den praktiska tillämpningen.

I sin rapport från november 1998 bedömde kommissionen att den gällande lagstiftningen mot karteller i allmänhet stämde överens med EU:s normer, men att det krävdes ytterligare insatser för att tillämpa den liksom på området statligt stöd.

I sin rapport från oktober 1999 konstaterade kommissionen att Cypern gjort betydande framsteg när det gäller lagstiftningen mot karteller i och med antagandet av lagen om kontroll av företagskoncentrationer. Cypern måste dock fortsätta sina insatser när det gäller statligt stöd eftersom det finns företag som har särskilda rättigheter och på grund av förekomsten av statliga monopol.

I sin rapport från november 2000 noterade kommissionen tillfredsställande framsteg i fråga om lagstiftningen mot karteller, men påtalade att utvecklingen gått trögt när det gäller statligt stöd.

I sin rapport från november 2001 konstaterade kommissionen att Cypern hade gjort framsteg såväl i kartellfrågan - framför allt tack vare ökade utrednings- och sanktionsbefogenheter för konkurrenskommissionen (CPC) - som på området statligt stöd efter det att den nya lagen om kontroll av offentligt stöd trätt i kraft.

I sin rapport från oktober 2002 ansåg kommissionen att Cypern hade gjort ytterligare framsteg på området.

I rapporten från november 2003 konstateras att Cyperns konkurrenspolitik iakttar de åtaganden som gjordes i anslutningsförhandlingarna. Vad Cypern fortfarande har kvar att göra är att anpassa sin lagstiftning om befintliga monopol till gemenskapens regelverk helt och hållet.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

Europeiska unionens konkurrensregler följer av artikel 3 g i EG-fördraget, där det anges att EU:s verksamhet ska innefatta "en ordning som säkerställer att konkurrensen inom den inre marknaden inte snedvrids". De viktigaste tillämpningsområdena är karteller mellan företag, missbruk av dominerande ställning och statligt stöd, som tas upp i artiklarna 81, 82 och 87 i fördraget (tidigare artiklarna 85, 86 och 92).

Cypern måste sålunda gradvis börja tillämpa bestämmelserna i koncentrationsförordningen (4064/89) liksom artiklarna 31 (tidigare artikel 37) och 86 (tidigare artikel 90) i fördraget, vilka behandlar monopol och särskilda rättigheter.

UTVÄRDERING

Ny lagstiftning mot karteller trädde i kraft 1989. Genom den lagen inleddes processen att anpassa kartellagstiftningen till EG:s regelverk. För att slutföra processen krävs ytterligare insatser på lagstiftningsområdet, särskilt när det gäller sekundärrätten.

På det administrativa området presenterade Cypern i april 2002 en handlingsplan för att förstärka konkurrenskommissionens (CPC) administrativa kapacitet. Planen syftar till att förstärka CPC:s struktur.

På området statligt stöd är den allmänna utvecklingen positiv. 2001 års lag om kontroll av offentligt stöd innehåller väsentliga principer för kontrollen av statligt stöd. Myndigheten för kontroll av offentligt stöd fungerar tillfredsställande. Det är bara monopollagstiftningen som fortfarande måste anpassas helt och hållet till gemenskapens regelverk. Dessutom har man reformerat skattesystemet - från och med 2003 omfattas allt skattefinansierat stöd av kontrollen av statligt stöd.

Förhandlingarna om detta kapitel i EG:s regelverk har preliminärt avslutats. Cypern måste nu fortsätta att uppdatera sin anpassning till EG:s regelverk på området efterhand som det utvecklas.

Senast ändrat den 10.01.2004

Top