Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Litauen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Litauen

1) HÄNVISNINGAR

Kommissionens yttrande [KOM(97)2007 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Kommissionens rapport [KOM(1998) 706 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Kommissionens rapport [KOM(1999) 507 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Kommissionens rapport [KOM(2000) 707 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001) 1750 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002) 1406 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003) 1204 - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]

Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1997 angav Europeiska kommissionen att Litauen hade gjort betydande framsteg på området för konkurrensbegränsande samverkan mellan företag när det gällde att uppfylla EG:s kriterier, men att det ändå var nödvändigt att fortsätta att stödja den behöriga konkurrensmyndigheten så att den kan utföra sina uppgifter och se till att det finns omfattande information om de berörda ekonomiska aktörerna. När det gäller statligt stöd konstaterade kommissionen att landet fortfarande inte uppnått den öppenhet som krävs och att Litauen måste prioritera upprättandet av en förteckning över stöd som omfattar alla stödåtgärder som vidtagits av staten, av regionala eller lokala myndigheter eller med hjälp av statliga medel. Avslutningsvis uppmanade kommissionen Litauen att lösa de problem som beror på att det inom vissa sektorer finns exklusiva eller särskilda rättigheter som inte är förenliga med EG:s regelverk.

I sin rapport från november 1998 konstaterade kommissionen att vissa åtgärder visserligen hade vidtagits för att uppfylla anslutningspartnerskapets prioriteringar på kort sikt och en del framsteg hade gjorts i fråga om genomförandet av konkurrenspolitiken. En del problem kvarstod dock fortfarande när det gällde kontrollen av statligt stöd. Litauen måste därför fortsätta sitt arbete för att garantera fullständig insyn i förfarandena för beviljande av statligt stöd och upprätta en komplett och uppdaterad förteckning över statligt stöd.

I sin rapport från oktober 1999 underströk kommissionen att Litauen hade uppfyllt anslutningspartnerskapets prioriteringar på kort sikt genom antagandet av en ny konkurrenslag och olika åtgärder på området för statligt stöd för att garantera insyn. När det gäller statligt stöd var dock den befintliga lagstiftningen fortfarande bara delvis anpassad till EG:s regelverk och någon kontroll fanns ännu inte.

I sin rapport från november 2000 konstaterade kommissionen att Litauen hade gjort framsteg både i fråga om antitrustlagstiftningen och statligt stöd. I den nya lagen om kontroll av statligt stöd och ändringarna i den befintliga lagstiftningen om ekonomiska frizoner följs principerna i EG:s regelverk och dessa innebär därför ett stort steg framåt.

I sin rapport från november 2001 konstaterade kommissionen att Litauen gjort stora framsteg på konkurrensområdet, särskilt i fråga om statligt stöd.

I sin rapport från oktober 2002 är kommissionens bedömning att Litauen har gjort framsteg i antagandet av en lagstiftning om konkurrensbegränsande samverkan mellan företag och statligt stöd samt i utvecklingen av konkurrensrådets administrativa kapacitet.

I rapporten från november 2003 konstateras att Litauen i huvudsak uppfyller de åtaganden på konkurrensområdet som landet gjorde i samband med anslutningsförhandlingarna. Litauen bör dock införa en mer avskräckande påföljdspolitik på antitrustområdet och ytterligare stärka genomförandet av lagstiftningen om statligt stöd.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

EU:s konkurrensregler bygger på artikel 3 g i EG-fördraget, där det anges att EU:s verksamhet ska innefatta "en ordning som säkerställer att konkurrensen inom den inre marknaden inte snedvrids". De viktigaste tillämpningsområden är konkurrensbegränsande samverkan mellan företag och statligt stöd.

Europaavtalet med Litauen undertecknades den 12 juni 1995 och kommer att träda i kraft när det ratificerats av alla medlemsländer. Enligt Europaavtalet ska EU:s och Litauens handelsförbindelser omfattas av en konkurrensordning som utgår från kriterierna i artiklarna 81, 82 och 87 i EG-fördraget (f.d. artiklarna 85, 86 och 92) om avtal mellan företag, missbruk av en dominerande ställning och statligt stöd. Dessutom ska tillämpningsbestämmelser för dessa områden antas under de tre första åren efter det att avtalet har trätt i kraft.

Enligt Europaavtalet ska Litauen dessutom se till att landets lagstiftning är förenlig med EG:s konkurrenslagstiftning.

Enligt vitboken ska ovannämnda bestämmelser och bestämmelserna i förordningen om kontroll av företagskoncentrationer (4064/89) samt artiklarna 31 (f.d. artikel 37) och 86 (f.d. artikel 90) i EG-fördraget om monopol och särskilda rättigheter gradvis börja tillämpas.

UTVÄRDERING

När det gäller konkurrensbegränsande samverkan mellan företag, dominerande ställning och företagskoncentrationer överensstämmer lagstiftningen till stora delar med EG:s regelverk. Den nya konkurrenslagen som trädde i kraft 1999 innebär att de grundläggande begreppen i EU:s antitrustbestämmelser har övertagits.

Trots de resultat som landet har uppnått på konkurrensrådet är det nödvändigt att ytterligare öka kunskaperna om konkurrensreglerna, särskilt inom näringslivet. Litauen bör också vidareutveckla den särskilda fortbildningen för domare.

När det gäller statligt stöd har Litauen gjort regelbundna framsteg genom att anta grundläggande bestämmelser om kontroll av statligt stöd 1997, övervakningsregler för att införa en insyn i sektorn 1999 samt den nya lagen om kontroll av statligt stöd och lagstiftningen om ekonomiska frizoner 2000. Ytterligare ansträngningar krävs för att se till att reglerna verkligen tillämpas och efterlevs, särskilt på området för undsättning till och omstrukturering av företag i svårigheter.

Förhandlingarna om detta kapitel är preliminärt avslutade (se 2002 års rapport) och Litauen har inte begärt några övergångsbestämmelser på detta område. Landet måste dock uppvisa fortsatt förbättrade resultat när det gäller korrekt tillämpning och efterlevnad av lagstiftningen, både på området för konkurrensbegränsande samverkan och i fråga om statligt stöd.

Senast ändrat den 10.03.2004

Top