Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lettland

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Lettland

1) HÄNVISNINGAR

Kommissionens yttrande [KOM(97) 2005 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Kommissionens rapport [KOM(98) 704 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Kommissionens rapport [KOM(1999) 506 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidningKommissionens rapport [KOM(2000) 706 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001) 1749 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002) 1405 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003) 1203 - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1997 ansåg kommissionen att utvecklingen i tillnärmningen av lagstiftningen om antitruståtgärder samt om statliga stöd var positiv och att den nya konkurrenslagen och de två lagförslagen om statliga stöd kunde vara ett viktigt steg. När det gäller statliga stöd ansåg kommissionen dock att den nödvändiga insynen ännu inte uppnåtts, att det måste till stora ansträngningar på medellång sikt för att uppfylla gemenskapens krav på området och att ett nära samarbete med gemenskapen måste inledas.

I rapporten från november 1998 noterades vissa framsteg när det gällde kartellagstiftning och lagstiftning om statliga stöd, särskilt genom ikraftträdandet av den nya konkurrenslagen. Det behövdes dock ansträngningar för att skapa full insyn i förfarandena för beviljande av statliga stöd. Detta skulle bl.a. ske genom upprättandet av en heltäckande och uppdaterad inventarieförteckning över statliga stöd.

I kommissionens rapport från 1999 betonades de framsteg som hade gjorts när det gällde antitrustlagstiftning (antagandet av bestämmelser om gruppundantag och riktlinjer för anmälan av avtal och förklaringar om företagskoncentrationer) och statliga stöd (förbättrad årsrapport). De ansvariga myndigheterna fungerade mycket bättre, vilket förklarade ökningen av antalet fall rörande konkurrensbegränsande samverkan och statliga stöd mot bakgrund av gemenskapens regelverk. Kommissionens slutsats efter dessa framsteg var att prioriteringarna i partnerskapet för utveckling på kort och medellång sikt i hög grad hade uppfyllts.

Enligt rapporten från november 2000 hade Lettland fortsatt anpassningen av sin lagstiftning till gemenskapens regelverk när det gällde karteller och statliga stöd. Konkurrensrådet och kommittén för övervakning av statliga stöd såg till att lagstiftningen tillämpades.

I rapporten från oktober 2001 noterades att en ny konkurrenslag hade antagits och att det gjorts ändringar av lagen om särskilda ekonomiska zoner och frihamnar i samband med statliga stöd. Lettland hade därigenom i hög grad anpassat sin lagstiftning till gemenskapens regelverk.

I rapporten från oktober 2002 ansåg kommissionen att Lettland gjort ytterligare framsteg på området. Trots detta krävdes det fortfarande stora ansträngningar för att stärka rättsväsendets och den offentliga förvaltningens förmåga för att antitrustlagstiftningen skulle kunna tillämpas effektivt.

I rapporten från november 2003 anges att Lettland iakttar flertalet av åtagandena när det gäller karteller och statligt stöd. Det krävs dock ytterligare insatser på det administrativa planet.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

Europeiska gemenskapens konkurrensregler följer av artikel 3 g i EG-fördraget, där det anges att gemenskapens verksamhet ska innefatta "en ordning som säkerställer att konkurrensen inom den inre marknaden inte snedvrids". De viktigaste tillämpningsområdena är karteller mellan företag och statliga stöd.

Det Europaavtal med Lettland som undertecknades den 12 juni 1995 kommer att träda i kraft när det har ratificerats av Europeiska gemenskapens samtliga medlemsstater. Enligt detta skall EU:s och Lettlands handelsförbindelser omfattas av en konkurrensordning som utgår från kriterierna i artiklarna 81, 82 och 87 i EG-fördraget (f.d. artiklarna 85, 86 och 92) om avtal mellan företag, missbruk av en dominerande ställning och statliga stöd, och dessutom ska tillämpningsbestämmelser för dessa områden antas under de tre första åren efter det att avtalet har trätt i kraft.

Enligt Europaavtalet ska Lettland vidare se till att dess lagstiftning stämmer överens med gemenskapens lagstiftning på konkurrensområdet.

I vitboken anges att de bestämmelser som nämns här ovan får tillämpas gradvis, liksom de bestämmelser som anges i förordningen om företagskoncentrationer (4064/89) samt artiklarna 31 (f.d. artikel 37) och 86 (f.d. artikel 90) i fördraget, om monopol och särskilda rättigheter.

UTVÄRDERING

När det gäller antitrustlagstiftningen har Lettland anpassat sin lagstiftning till gemenskapens regelverk. En första lag om konkurrens och begränsning av monopol antogs 1991. Den ersattes 1997 av en andra lag som ändrades 2001. I denna lag, vilken trädde i kraft i januari 2002, anges huvudprinciperna bakom gemenskapens regler när det gäller konkurrensbegränsande samverkan, missbruk av en dominerande ställning och företagskoncentrationer. Tillämpningsbestämmelser för vertikala och horisontella samarbetsavtal saknas fortfarande.

Konkurrensrådet och dess exekutiva organ (konkurrensbyrån) har fortsatt att genomföra den nya lagen. Det saknas fortfarande en politik för avskräckande påföljder vid samverkan som allvarligt snedvrider konkurrensen. Med tanke på detta måste rådets resurser, däribland dess mänskliga resurser, ökas.

När det gäller statliga stöd antogs 1998 en lag som innefattar de grundläggande principerna i Europeiska unionens politik och som gjort det möjligt att införa ett ordentligt system för kontroll av statliga stöd. Den lettiska lagstiftningen om särskilda ekonomiska zoner och frihamnar ändrades i januari 2002. Detta innebar ytterligare ett steg mot att slutföra anpassningen av lagstiftningen till gemenskapens regelverk.

Kommittén för övervakning av statliga stöd utför regelbundet efterhandskontroller om stöds förenlighet. Kommittén utökade förvaltningskapacitet 2002 genom inrättandet av en kontrollavdelning för statliga stöd.

Förhandlingarna om detta kapitel har preliminärt avslutats (se rapporten från 2002). Lettland har inte begärt något övergångssystem på området. Landet måste trots detta göra stora ansträngningar för att stärka rättsväsendets och den offentliga förvaltningens förmåga för att antitrustlagstiftningen skall kunna genomföras effektivt.

Senast ändrat den 14.03.2004

Top