Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ungern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ungern

1) HÄNVISNINGAR

Yttrande från kommissionen [KOM(97) 2002 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(98) 700 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(1999) 505 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2000) 705 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001) 1748 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002) 1404 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003) 1205 - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning] Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1997 ansåg Europeiska kommissionen att Ungern i och med antagandet av sin nya konkurrenslag gjort ett stort framsteg när det gäller att anpassa sin kartellagstiftning till EG:s lagstiftning. När det gäller statligt stöd återstod det emellertid mycket att göra för att skapa den insyn som krävs. Kommissionen ansåg här att övervakningsmyndigheternas roll och befogenheter måste klargöras för att garantera att det stöd som beviljas är förenligt med EG:s regler. Det krävdes också en betydande insats för att på medellång sikt uppfylla de krav som gäller på området statligt stöd. Slutligen ansåg kommissionen att det behövdes ett intimt samarbete mellan kommissionen och Ungern på detta område.

I sin rapport från november 1998 konstaterade kommissionen att Ungern gjort fortsatta framsteg när det gäller att anpassa kartellagstiftningen. På området statligt stöd efterlyste kommissionen ytterligare insatser för att garantera insyn i förfarandena för att bevilja stöd med sikte på att upprätta en fullständig och aktuell förteckning över beviljat statligt stöd. Regelverket om statligt stöd var dock inte helt förenligt med EG:s regelverk, och kommissionen uppmanade också Ungern att förstärka befogenheterna för övervakningsmyndigheten på området statligt stöd.

I sin rapport från oktober 1999 noterade kommissionen de framsteg som gjorts på området statligt stöd, samtidigt som den påpekade att Ungern måste fullborda införlivandet av EG:s bestämmelser i sin lagstiftning. Man bör här särskilt uppmärksamma skapandet av en rättslig grund för granskning av känsliga områden liksom anpassningen av statliga monopol.

I sin rapport från november 2000 konstaterade kommissionen att Ungern gjort stora framsteg på konkurrensområdet och fortsatt förbättra tillämpningen av regelverket. När det gäller frågan om statligt stöd hade regeringen antagit ett allmänt arbetsprogram och inrättat en rådgivande kommitté med deltagare från olika ministerier för att hjälpa myndigheterna att införliva EG:s regelverk. Däremot återstod fortfarande arbetet med att upprätta en förteckning över statliga stöd.

I sin rapport från november 2001 konstaterade kommissionen att Ungern gjort fortsatta framsteg när det gäller att tillämpa EG:s regelverk. I det reviderade systemet för statligt stöd, som trädde i kraft den 1 januari 2002, har man infört ett generellt förbud för lokala myndigheter att bevilja offentligt stöd. Den förstärkta förvaltningen inom övervakningsmyndigheten för statligt stöd har dessutom gjort det möjligt att tillämpa lagstiftningen mer punktvis samt att upprätta en förteckning över statligt stöd.

I sin rapport från oktober 2002 konstaterade kommissionen att Ungern gjort kontinuerliga framsteg, även om man måste göra betydande insatser för att avskaffa stödprogram som är oförenliga med EG:s regelverk.

I rapporten från november 2003 anges att Ungern iakttar sina åtaganden på konkurrensområdet. Landet måste dock fortsätta att anpassa sin lagstiftning, särskilt på skatteområdet.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

Europeiska unionens konkurrensregler grundar sig på artikel 3 g i EG-fördraget, där det står att EU:s verksamhet ska innefatta "en ordning som säkerställer att konkurrensen inom den inre marknaden inte snedvrids". De viktigaste tillämpningsområdena är karteller mellan företag och statligt stöd.

Enligt Europaavtalet med Ungern, som trädde i kraft den 1 februari 1994, ska Europeiska gemenskapens och Ungerns handelsförbindelser omfattas av en konkurrensordning som utgår från kriterierna i artiklarna 81, 82 och 87 i EG-fördraget (tidigare artiklarna 85, 86 och 92) om avtal mellan företag, missbruk av dominerande ställning och statliga stöd, och dessutom ska tillämpningsbestämmelser för dessa områden antas under de tre första åren efter det att avtalet har trätt i kraft

Enligt Europaavtalet ska Ungern dessutom se till att landets lagstiftning stämmer överens med EG:s lagstiftning på konkurrensområdet.

I vitboken anges att de bestämmelser som nämns ovan får börja tillämpas gradvis, vilket även gäller de bestämmelser som anges i förordningen om företagskoncentrationer (4064/89) och i artiklarna 31 (tidigare artikel 37) och 86 (tidigare artikel 90) i fördraget om monopol och särskilda rättigheter.

UTVÄRDERING

Ungerns kartellagstiftning stämmer till stor del överens med EG:s regelverk: bestämmelser om vertikala begränsningar, avtal om horisontellt samarbete och karteller trädde i kraft i april 2002. Konkurrensmyndigheten, som på ett effektivt sätt ska se till att lagstiftningen följs, uppvisar ganska goda tillämpningsresultat. Det återstår dock att utforma en avskräckande sanktionspolitik mot karteller som allvarligt snedvrider konkurrensen.

När det gäller statligt stöd utgör den nya lagstiftning som trädde i kraft i januari 2002 ett stort framsteg. Den stämmer dock inte helt överens med EG:s regelverk - exempelvis måste vissa ordningar för skattefinansierat stöd anpassas till regelverket. Ungern omfattas av en övergångsordning som går ut på att vissa skattestöd skall avskaffas successivt. Det gäller skattestöd till företag med säte utanför landet (fram till 2005), små och medelstora företag (fram till 2011) och lokala företag (fram till 2007).

Sedan kommissionens yttrande från 1997 har Ungern gjort kontinuerliga framsteg när det gäller landets kartellagstiftning, men man måste öka insatserna för att anpassa sin lagstiftning om statligt stöd. Förhandlingarna om detta kapitel fortsätter.

Senast ändrat den 14.03.2004

Top