Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ungern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ungern

1) HÄNVISNINGAR

Yttrande från kommissionen [KOM(97)2001 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(98) 700 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(1999) 505 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2000) 705 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001)1748 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002)1404 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003) 1205 [Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]

Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1997 ansåg Europeiska kommissionen att införlivandet av EG:s regelverk om direkta skatter inte borde innebära några större problem för Ungern. Även när det gäller indirekta skatter ansåg kommission att Ungern borde klara att införliva regelverket om mervärdesskatter och punktskatter bara man fortsätter sina insatser på området.

I sin rapport från november 1998 bekräftade kommissionen riktigheten i sin första utvärdering. Kommissionen konstaterade att Ungern gjort framsteg på detta område, samtidigt som den underströk att ytterligare insatser krävdes inte minst i fråga om mervärdesskatter. Man behövde också göra insatser för att förstärka den administrativa kapaciteten och vidta åtgärder för administrativt samarbete och ömsesidigt bistånd.

I sin rapport från oktober 1999 konstaterade kommissionen att Ungern gjort fortsatta framsteg i införlivandet av EG:s regelverk. Antagandet av ett program för att anpassa det ungerska momssystemet till regelverket ansågs vara ett stort steg framåt.

I sin rapport från november 2000 noterade kommissionen att Ungern rent allmänt fortsatt anpassningen till EG:s regelverk. När det gäller indirekta skatter var framstegen begränsade men dock ett faktum (man hade infört ett särskilt skattesystem för paketresor och ett system för att klassificera tjänster). Dessutom hade man avskaffat de nedsatta momssatserna för vissa varor och tjänster, även om några (bränslen för uppvärmning, fjärrvärme, renoveringsarbeten samt transport och lagring av varor) fortfarande beskattades med en momssats på endast 12 procent. När det gäller punktskatter hade Ungern gjort vissa framsteg eftersom vin numera punktbeskattas, vilket även gäller mousserande så kallade mellanprodukter, cigaretter och rulltobak. Däremot fortsatte Ungern att tillämpa olika skattesatser på fruktbrännvin och annan starksprit. Skatteförvaltningen hade effektiviserats tack vare att nya kontrollåtgärder införts. Samtidigt hade skattereglerna för skattebetalarna förenklats. Skatteförvaltningen hade utökat sin personalstyrka, och en avdelning för bedrägeribekämpning hade inrättats. Ett nytt utbildningscenter hade också öppnat i maj 2000. Skatteregistret hade moderniserats och datoriserats. Antalet skattekontroller och skatterevisioner hade ökat. Antalet utredningar som avdelningen för bedrägeribekämpning påbörjat hade också ökat.

I sin rapport från november 2001 konstaterade kommissionen att Ungern gjorde fortsatta framsteg inom skattepolitiken. När det gäller indirekta skatter planerade man att gradvis anpassa förteckningen över varor med nedsatt momssats. Den gradvisa harmoniseringen av punktskattesatserna fortsatte också (anpassning till minimiskatterna för alkohol och tobak samt höjning av skatterna på fruktbrännvin och cigaretter). På området direkta skatter hade Ungern helt anpassat sitt skattesystem till EG:s vad gäller fusioner, företagsdelningar, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater. Inom skatteförvaltningen hade man inrättat en särskild enhet för bekämpning av otillåtna metoder och skattebedrägerier, och intäkterna från skattekontroller hade ökat avsevärt. Indrivningen hade förbättrats och skatteregistret moderniserats. Sedan januari 2001 kan deklarationshandlingar hämtas via Internet.

I sin rapport från oktober 2002 påpekade kommissionen att Ungern hade gjort begränsade framsteg i anpassningen av sin skattelagstiftning till regelverket. Moderniseringen av den ungerska skatteförvaltningen fortsatte, men några genombrott fanns inte att rapportera på områdena direkta och indirekta skatter.

I sin rapport från 2003 framhåller kommissionen att Ungern uppfyller huvuddelen av de åtaganden som gjorts och de krav som fastställts i samband med anslutningsförhandlingarna. Landet borde därför kunna genomföra EG:s regelverk på skatteområdet före anslutningen. Ungern måste däremot fortfarande anta vissa bestämmelser för att slutföra sin anpassning av lagstiftningen inom alla dessa områden. Landet behöver också fortsätta sina ansträngningar för att inrätta de datasystem som krävs för att på elektronisk väg kunna utbyta uppgifter mellan gemenskapen och dess medlemsstater.

Ungern kan under övergångsperioder fortsätta att tillämpa en nedsatt momssats på kol, kolbriketter, koks, ved, träkol och fjärrvärme (fram till den 31 december 2007), på restaurangbranschen och livsmedelsprodukter som säljs i anslutning (fram till den 31 december 2007) liksom på naturgas och el (under ett år efter anslutningsdatumet). Undantag har också beviljats landet för att momsbefria internationell passagerartransport och tillämpa momsbefrielse och en gräns på 35 000 euro för momsregistrering av små och medelstora företag. Landet omfattas också av ett undantag som gör det möjligt att fortsätta att tillämpa en lägre tullsats på fruktbrännvin som destillerats av mindre fruktodlare, under förutsättning att kvantiteten inte överstiger 50 liter per år och hushåll och att tullsatsen inte är lägre än halva den normala sats som tillämpas på nationell nivå för alkoholprodukter.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

EG-lagstiftningen på området direkta skatter rör huvudsakligen vissa typer av företagsbeskattning och kapitalbeskattning. De fyra friheterna i EG-fördraget inverkar i större utsträckning på de nationella skattesystemen.

EG-lagstiftningen på området för indirekta skatter gäller huvudsakligen harmonisering av mervärdes- och punktskattelagstiftning. Harmoniseringen innebär att en generell, icke-kumulativ konsumtionsskatt som tas ut i alla led av produktionen och distributionen av varor och tjänster tillämpas, samt att inrikes transaktioner och import likställs i skattehänseende.

När det gäller punktskatter finns det regler om harmonisering av skattesystemen och minimiskatter samt gemensamma regler för innehav av och fri rörlighet för punktskattepliktiga varor som omfattas av harmoniserade bestämmelser (inklusive användning av skatteupplag).

UTVÄRDERING

Mervärdesskatt (moms)

Det gällande momssystemet i Ungern bygger till stor del på EG:s lagstiftning.

Ungern har fortsatt att anpassa sin lagstiftning till det sjätte momsdirektivet. 1999 antogs en tullnomenklatur som ligger nära Kombinerade nomenklaturen, och man förstärkte mekanismen för omvänd skattskyldighet för vissa sektorer. All public service-radio och public service-TV är numera momsbefriad förutsatt att verksamheten bedrivs helt utan kommersiella intressen. Den administrativa bördan på små och medelstora företag har lättat tack vare införandet av årlig momsredovisning.

Det finns dock fortfarande skillnader mellan den ungerska lagstiftningen och EG:s regelverk bland annat när det gäller skattesatser. Ungern måste också anpassa sin lagstiftning om skattepliktiga personer och skattepliktig verksamhet, särskilda system för momsåterbäring samt skattebefrielse och förenklingar för att anpassa den helt till EG:s regelverk.

Under 2000 ska förteckningen över varor och tjänster med nedsatta skattesatser begränsas och systemet med nollskattesats avskaffas.

Under 2001 fortsatte Ungern sina insatser för att harmonisera sin lagstiftning och genomföra EG:s momsregler. Landet måste dock intensifiera reformeringsarbetet i fråga om tillämpningsområdet för nedsatt moms, avskaffande av nollskattesatsen, återbäring till utländska skattebetalare och de särskilda systemen. I sin rapport från 2002 noterade kommissionen att inga framsteg gjorts i anpassningen av den ungerska lagstiftningen på detta område.

I slutet av 2003 måste anpassningen fortfarande slutföras när det gäller tillämpningsområdet för nedsatta momssatser och befrielser, med undantag av de områden där Ungern omfattas av övergångsbestämmelser, och definitionen av ställningen som skattskyldig. Ungern måste också anta det gemensamma systemet för mervärdesskatt liksom de särskilda bestämmelserna som är tillämpliga på investeringsguld och anpassa sig till de särskilda föreskrifterna för begagnade varor. Landet måste även se till att de särskilda regler som beviljats hotellanläggningar liksom systemet med schablonbelopp för små och medelstora företag anpassas till EG:s regelverk. Ungern måste slutligen undanröja kvarstående skillnader jämfört med EG:s regelverk när det gäller platsen för beskattning av vissa leveranser, återbetalning av moms och rätten till skattekrediter för varor för beskattningsbara eller icke beskattningsbara ändamål.

Administrativt samarbete

Det administrativa skattesamarbetet mellan Ungern och EU-länderna bygger på bilaterala avtal som ofta ingåtts för att undvika dubbelbeskattning. Vid anslutningen måste Ungern ändra sin lagstiftning om dataskydd för att den ska överensstämma med EG:s regelverk i fråga om administrativt samarbete och ömsesidigt samarbete.

I november 2000 var det ännu nödvändigt för Ungern att ytterligare förbättra samarbetet och det ömsesidiga biståndet med medlemsstaternas skatteförvaltningar.

I november 2001 var Ungern tvunget att göra ytterligare insatser för att utveckla datasystem för elektroniskt utbyte av information med EU:s och medlemsstaternas institutioner.

I november 2001 gjordes framsteg på detta område i och med att bestämmelserna om beskattning och ömsesidigt bistånd ändrades i syfte att driva in skatteskulder. Denna ändring kommer dock inte att ge faktiska resultat förrän Ungern ansluter sig till Europeiska unionen, vilket torde ske i maj 2004.

I slutet av 2003 hade alla nödvändiga administrativa system på skatteområdet införts. Det centrala kontaktkontoret fungerar; däremot återstår fortfarande kontaktkontoret för tullar att inrätta. Det förberedande arbetet för att upprätta de databaser som krävs för systemet för informationsutbyte om moms och systemet för utbyte av uppgifter om tullar har inletts och fortskrider enligt planerna.

Punktskatter

De grundläggande delarna av EG:s punktskattelagstiftning gäller redan i Ungern. Landets nya lagstiftning trädde i kraft i januari 1999 och genom denna blev det möjligt att upprätta skatteupplag i kommersiella syften i Ungern. Systemet för uppskjuten skatt gjordes också mer detaljerat. Ungern tillämpar dock fortfarande olika skattesatser på fruktbrännvin och annan starksprit, vilket strider mot EG:s regler om en enhetlig skattesats för utbytbara produkter. Det som kvarstår att lösa är frågorna om minimiskatten på cigaretter, undantaget från punktskatter för mineralolja samt förvaring och handel med varor som är punktskattepliktiga.

I november 2000 hade punktskatterna på mineralolja, cigaretter, mellanprodukter (vissa typer av alkoholhaltiga produkter) och rulltobak fortfarande inte anpassats. Reglerna om obligatorisk skattebefrielse måste också anpassas till EG:s regelverk. Trots de framsteg som gjorts hade Ungern i november 2001 ännu inte anpassat systemet för uppskjuten skatt och skattesatserna på cigaretter och annan tobak samt starksprit.

Sedan dess har skattesatserna gradvis höjts. Framför allt har punktskatterna på fruktbrännvin och vin, som varit föremål för lägre beskattning, höjts. Vidare höjdes den särskilda skatten på cigaretter i den populäraste prisklassen i januari 2002, vilket även gäller den värdebaserade skatten på finskuren tobak.

I slutet av 2003 behövde Ungern fortsätta anpassningen av sin lagstiftning till regelverket när det gäller rättigheter för vissa produktkategorier och beviljade undantag. Landet behöver även utvidga sitt nationella system för uppskov med avgifter för förflyttning av varor inom gemenskapen och avskaffa de återstående skillnaderna jämfört med regelverket när det gäller definitionen av öl, det undantag som beviljats för vin som produceras av skatteupplag för eget bruk och alkohol som används i matlagning. Den successiva höjningen av punktskatten på cigaretter har ägt rum som planerat; miniminivån bör uppnås den 31 december 2008, i enlighet med det övergångssystem som beviljades Ungern vid anslutningsförhandlingarna.

Direkta skatter

När det gäller direkta skatter, däribland företagsbeskattning, måste Ungern fortsätta anpassningen av skattesystemet för företagsgrupper liksom för moderbolag och dotterbolag till företag i medlemsstaterna. Lagstiftningen om kapitaltillskott måste anpassas till EG:s regler.

I november 2000 skulle Ungern fullborda översynen av sin lagstiftning enligt uppförandekoden för beskattning av företag.

I november 2001 skulle Ungern fortfarande se över sin lagstiftning för att anpassa den till uppförandekoden för beskattning av företag. Lagstiftningen om beskattning av utdelning och vissa intäkter till personer som inte är bosatta i landet måste också ses över på nytt.

I sin rapport från 2002 konstaterade kommissionen att Ungern måste fortsätta anpassningen, bland annat när det gäller avskaffandet av källbeskattning av utdelning som ungerska dotterföretag betalar till moderföretag i EU.

I slutet av 2003 måste Ungern slutföra införlivandet av gemenskapslagstiftningen om beskattning av mobiliseringen av kapital, räntor och avgifter samt inkomster av sparande. De administrativa system som krävs på området har redan inrättats.

Senast ändrat den 14.01.2004

Top