Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Malta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Malta

1) HÄNVISNINGAR

Rapport från kommissionen [KOM(1999) 69 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(1999) 508 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2000) 708 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001) 1751 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002) 1407 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003) 1206 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I rapporten från februari 1999 konstaterades att den maltesiska lagstiftningen om skadeståndsansvar för produkter inte innehöll bestämmelser motsvarande de som finns i gemenskapslagstiftningen. Beredning av ett lagförslag pågick dock. På andra områden som leksaker, anordningar för förbränning av gasformiga bränslen, personlig skyddsutrustning, enkla tryckkärl, motorfordon, livsmedel och kemikalier, har de maltesiska myndigheterna inte med hjälp av de rättsakter som tillhandahållits kunnat visa att fullständig överensstämmelse med regelverket hade säkrats. De institutionella ramarna för tillämpning av den nya metoden var ännu inte på plats.

I rapporten från oktober 1999 ansåg kommissionen att Maltas lagstiftning inte tillräckligt väl stämde överens med gemenskapens regelverk i fråga om fri rörlighet för varor. Man underströk dock att Malta hade gjort ansträngningar genom att fastställa en tidsplan för avskaffande av importavgifter på icke jordbruksprodukter samt genom att införliva vissa sektorsspecifika direktiv om livsmedel, lågspänningsutrustning, elektromagnetisk kompatibilitet och utrustning i explosionsfarliga omgivningar. Man konstaterade dock att det fortfarande krävdes avsevärda förbättringar för att anpassa lagstiftningen på andra områden och upprätta de administrativa strukturer som behövs för att tillämpa regelverket.

I rapporten från november 2000 noterades att Malta hade gjort få framsteg inom området för fri rörlighet för varor och att vissa framsteg hade gjorts när det gäller tullunionen.

I rapporten från november 2001 observerade kommissionen att märkbara framsteg hade åstadkommits när det gäller att införliva regelverket.

I rapporten från oktober 2002 ansågs att Malta gjorde fortsatt stora framsteg när det gäller fri rörlighet för varor samtidigt som märkbara framsteg gjordes på tullområdet.

I rapporten från november 2003 gör kommissionen bedömningen att Malta helt uppfyller anslutningskraven.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

För fri rörlighet för varor krävs att alla åtgärder som begränsar handeln avskaffas, dvs. inte bara tullar och kvantitativa begränsningar utan även åtgärder med motsvarande verkan som har protektionistiska effekter.

I fall där de tekniska föreskrifterna inte harmoniserats ska principen om ömsesidigt erkännande av nationella bestämmelser gälla (i enlighet med Cassis de Dijon-principen).

Europeiska gemenskapen har i harmoniseringssyfte utvecklat den nya metoden, som innebär att man, i stället för att föreskriva tekniska lösningar, begränsar sig till att fastställa de grundläggande krav som en produkt måste uppfylla.

Associeringsavtalet innehåller bestämmelser om avskaffande av tullar och harmonisering av den därmed sammanhängande politiken, inbegripet harmonisering av lagstiftningen. Utöver dessa bestämmelser måste Malta genomföra hela regelverket på detta område.

BEDÖMNING

För att avskaffa alla avgifter på import från gemenskapen fastställde den maltesiska regeringen i juli 1999 en tidsplan för avvecklingen av importavgifter på icke jordbruksprodukter. Man borde även fastställa en liknande tidplan för avskaffande av avgifter på jordbruksprodukter.

Vad beträffar direktivet om produktansvar innehöll Maltas konsumentskyddslagstiftning tidigare inga bestämmelser motsvarande de som finns i gemenskapslagstiftningen. De maltesiska myndigheterna hävdar dock att ett lagförslag är under beredning i syfte att åstadkomma en fullständig anpassning till gemenskapslagstiftningen om produktansvar.

De institutionella ramarna för tillämpning av den nya metoden är ännu inte på plats. Maltas standardiseringsorgan (MSA) har en central och dominerande funktion. Det är behörigt för teknisk ackreditering, metrologi och vissa aspekter av marknadsövervakning. Det kan också utfärda standarder enligt lagen om Maltas standardiseringsorgan. Vidare fungerar det som samordnare för ett system för bedömning av överensstämmelse (anmälda organ). Malta borde fortsätta sina insatser för att definiera den nödvändiga rättsliga ramen för genomförande av EU:s principer om ackreditering, metrologi, marknadsövervakning och bedömning av överensstämmelse.

I fråga om övergripande åtgärder och förfaranden gjorde Malta under 2001 nämnvärda framsteg när det gäller att införa den allmänna ram som krävs för genomförandet av principerna enligt den nya metoden och den globala metoden. I slutrapporten från 2003 konstateras att de övergripande åtgärder och förfaranden som behövs för den administrativa förvaltningen av gemenskapens regelverk för de produkter som omfattas av den nya metoden har antagits.

Tillämpningen av maltesiska standarder är helt och hållet frivillig. MSA, som för närvarande är associerad medlem av Europeiska standardiseringsorganisationen (CEN), fullvärdig medlem av Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (ETSI) och associerad medlem av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) försöker påskynda införlivandet av EU-standarder. Under 1999 har dock inga nämnvärda framsteg gjorts i fråga om standardisering och certifiering. På grund av MSA:s dominerande ställning är det för närvarande omöjligt att säkerställa oberoende mellan de olika verksamheterna, dvs. standardisering, certifiering, ackreditering och metrologi. Under 2000 antogs en ny lag om standardiseringsmyndigheten, som utgör den rättsliga grunden för genomförandet av gemenskapens regelverk på standardiseringsområdet. Under 2002 fastställdes ett preliminärt program för marknadsövervakning av vissa produkter i samarbete mellan MSA och ekonomiministeriets direktorat för konsumentfrågor och konkurrens.

När det gäller sektorsspecifik lagstiftning har följande direktiv genomförts: direktiven om lågspänningsutrustning (es de en fr), elektromagnetisk kompatibilitet (es de en fr), utrustning i explosionsfarliga omgivningar, extraktionsmedel, livsmedel avsedda att användas i energibegränsade dieter, socker, honung, sylt, gelé, fruktmarmelad och kastanjepuré.

När det gäller direktiven om leksaker, anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (es de en fr), personlig skyddsutrustning, enkla tryckkärl, motorfordon, övriga livsmedel samt kemikalier, har de rättsakter som tillhandahållits av de maltesiska myndigheterna inte kunnat styrka fullständig överensstämmelse med regelverket. För farmaceutiska produkter finns det en nationell lagstiftning om distributionskedjan, men inte om produktgodkännande.

Mot denna bakgrund ansåg kommissionen att Malta borde överväga att anta ett tillnärmningsprogram avseende den inre marknaden. I 2002 års rapport konstaterades att Malta hade fullbordat överföringen av samtliga gällande harmoniserade europeiska standarder genom införlivandemetoden. I rapporten från 2003 kontateras att Malta har införlivat hela den sektorsspecifika lagstiftningen som gäller den nya metoden, med undantag av sprängämnen för civilt bruk (es de en fr). När det gäller den lagstiftning som berör den gamla metoden har Malta införlivat större delen av det regelverk som berör produkter inom dessa sektorer.

Genom lagen om produktsäkerhet som trädde i kraft 2001 upprättades direktoratet för marknadsövervakning inom ekonomiministeriet. Lagen utgör den rättsliga grunden för marknadsövervakning. I juli 2002 antog parlamentet lagen om livsmedelssäkerhet, men i rapporten från 2003 krävs det ytterligare framsteg.

Inom de icke-harmoniserade sektorerna har Malta efter en analys av sin lagstiftning funnit ett stort antal bestämmelser som inte är förenliga med principen om fri rörlighet för varor. Dessa bestämmelser bör följaktligen ändras. En tidsplan har fastställts så att harmoniseringen kan avslutas före anslutningen, såsom konstateras i rapporten från 2003. Malta ska också anta den övergripande lagstiftning genom vilken det införs en klausul om ömsesidigt erkännande som täcker den gällande lagstiftningen.

När det gäller offentlig upphandling arbetar Malta för närvarande med nya lagförslag i syfte att fullfölja anpassningen till regelverket. I rapporten från 2003 konstateras att de nya förordningar som har ändrats i flera omgångar för att uppnå en fullständig överensstämmelse med gemenskapens regelverk ännu inte har antagits.

Förhandlingarna om kapitlet om fri rörlighet för varor har avslutats. En övergångsordning har beviljats för förnyelse av godkännande för försäljning av läkemedel (fram till den 31 december 2006).

När det gäller förhandlingarna om tullunionen noteras i 2000 års rapport vissa framsteg i fråga om införlivandet av regelverket, särskilt tullkodexen och tillämpningsföreskrifterna för denna, importtullar och den kombinerade nomenklaturen. Det administrativa enhetsdokumentet infördes den 1 januari 2001. En ny konsoliderad tullkodex, som överensstämmer med gemenskapens, antogs i mars 2002. Kodexen gäller tullvärde, importformaliteter, förenklade förfarande, tullförfaranden med ekonomisk verkan, frizoner och frilager, tullskulden, tullbefrielse och uppbörd av tullskuld, transitering (es de en fr) och överklagande av beslut från tullmyndigheter. I rapporten från 2003 konstateras att Malta måste avsluta datoriseringen på tullområdet och lösa alla samkörningsproblemen. I stort sett uppfyller Malta de skyldigheter och krav som följer av anslutningsförhandlingarna.

Förhandlingarna om det här kapitlet avslutades i december 2002. Malta har begärt en övergångsperiod till och med den 31 december 2008 vad gäller tillämpningen av den gemensamma tulltaxan på import av vissa textilprodukter.

Senast ändrat den 13.03.2004

Top