Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cypern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cypern

1) HÄNVISNINGAR

Rapport från kommissionen [KOM(98) 710 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(1999) 502 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2000) 702 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001) 1745 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002) 1401 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003) 1202 - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]

Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sin rapport från 1998 konstaterade kommissionen att Cypern hade gjort ganska ojämna framsteg när det gäller fri rörlighet för varor. Ytterligare insatser krävdes således för att anpassa lagstiftningen till gemenskapens regelverk. Särskild uppmärksamhet borde ägnas åt de medel som behövs för att genomföra lagstiftningen.

I rapporten från oktober 1999 ansåg kommissionen att Cypern borde fortsätta sina ansträngningar för att anpassa sin lagstiftning på de olika delområdena inom området fri rörlighet för varor. Man erkände dock att framsteg hade gjorts på standardiseringsområdet och genom införlivandet av lagstiftningen om leksakers säkerhet och skodon.

I rapporten från november 2000 underströks att Cypern hade gjort ansträngningar för att skilja mellan funktionerna standardisering, ackreditering och certifiering samt hade gjort framsteg när det gäller införlivande av gemenskapslagstiftningen om gödningsmedel, legal metrologi, livsmedel och motorfordon. Vad gäller offentlig upphandling påpekades att ett centraliserat statistiksystem hade inrättats.

I rapporten från november 2001 noterades att Cypern hade gjort ytterligare framsteg när det gäller fri rörlighet för varor.

I rapporten från oktober 2002 fastställde kommissionen att Cypern hade gjort framsteg när det gäller fri rörlighet för varor, särskilt i fråga om direktiven enligt den nya metoden och offentlig upphandling.

I sin slutliga rapport från november 2003 noterade kommissionen att Cypern i väsentliga delar uppfyllde anslutningskraven i fråga om tullunion och fri rörlighet för varor.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

För fri rörlighet för varor krävs att alla åtgärder som begränsar handeln avskaffas, dvs. inte bara tullar och kvantitativa begränsningar utan även åtgärder med motsvarande verkan som har protektionistiska effekter.

I fall där de tekniska föreskrifterna inte harmoniserats ska principen om ömsesidigt erkännande av nationella bestämmelser gälla (i enlighet med Cassis de Dijon-principen).

Europeiska gemenskapen har i harmoniseringssyfte utvecklat den nya metoden, som innebär att man, i stället för att föreskriva tekniska lösningar, begränsar sig till att fastställa de grundläggande krav som en produkt måste uppfylla. Vissa direktiv bygger dock på den traditionella föreskriftsmodellen med fullständiga, detaljerade bestämmelser. Detta gäller produkter som läkemedel, kemiska produkter, motorfordon och livsmedel. Det övergripande direktivet om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister är också av stor betydelse för varors fria rörlighet.

BEDÖMNING

Enligt associeringsavtalet mellan gemenskapen och Cypern (1972) och 1987 års protokoll ska en tullunion upprättas. Slutfasen för tullunionen inleddes den 1 januari 1998. I samband med avskaffandet av tullarna ska även därtill hörande åtgärder harmoniseras, inklusive harmonisering av lagstiftningen. Dessa åtgärder utgör de första stegen mot harmonisering när det gäller fri rörlighet för varor. De är dock inte tillräckliga. Cypern ska ta över hela gemenskapens regelverk på detta område och införa institutionella strukturer med tillräckligt stor kapacitet för att genomföra hela detta regelverk.

Under 2001 har Cypern åstadkommit betydande framsteg vad gäller tullvärde, temporär import, tullbefrielse, gemensamma tulltaxan, prekursorer och datorisering av tullförvaltningen. Förhandlingarna om kapitlet tullunion har avslutats. Inga övergångsbestämmelser har begärts.

I 2003 års rapport, som är den sista före anslutningen, noteras att den nödvändiga administrativa och operativa kapaciteten är på god väg. Cypern genomför sina åtaganden och uppfyller de krav som ställdes på detta område i anslutningsförhandlingarna och borde vid tidpunkten för anslutning vara i stånd att genomföra regelverket om tullunionen.

En ny lag om produktansvar trädde i kraft i januari 1997. Bortsett från några smärre otydligheter av teknisk natur överensstämmer lagen med gällande EU-lagstiftning på området.

När det gäller administrativ infrastruktur ska enligt planerna Cyperns organisation för standardisering och kvalitetskontroll (CYS) fortsätta att handlägga standardiseringsfrågor och ansvara för nationell ackreditering och anmälan. Organisationen har därför fått utökade personalresurser. Däremot kommer en privat organisation att ansvara för certifiering.

CYS som för närvarande är associerad medlem av CEN (1) och Cenelec (2), fullvärdig medlem av ETSI (3), ISO (4) och IEC (5) samt observatör i det europeiska samarbetet för ackreditering, har hittills gjort vissa framsteg när det gäller att överföra gemenskapstandarder till nationell lagstiftning. Cirka 1 300 europeiska standarder har redan antagits. När det gäller övergripande åtgärder och förfaranden noterades i 2001 års rapport att regeringen hade antagit alla gällande standarder. Under 2001 gjorde Cypern framsteg när det gäller att utveckla den administrativa kapacitet som krävs för att genomföra övergripande åtgärder och förfaranden samt sektorsspecifik lagstiftning. I 2003 års rapport noteras att Cypern lämpligen borde bli fullvärdig medlem i CEN och Cenelec.

När det gäller införlivande av sektorsspecifik lagstiftning har Cypern åstadkommit ojämna framsteg. På de områden som omfattas av den nya metoden har vissa framsteg gjorts på området för leksaker, legal metrologi och färdigförpackningar. Cypern planerar dock att anta en ramlag för införlivande av direktiven enligt den nya metoden samt flera förordningar om olika produktgrupper (t.ex. mekanisk utrustning, utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar, enkla tryckkärl och tryckutrustning...). Denna ramlag hade ännu inte antagits 2001. När det gäller direktiven enligt den nya metoden finns det fortfarande lagstiftning som måste antas. I 2002 års rapport konstaterades att den nya ramlag som antagits av representanthuset i mars 2002, möjliggör införlivandet av direktiven enligt den nya metoden.

I 2003 års rapport noteras att Cypern har genomfört sina åtaganden genom att anta en ramlagstiftning som gör det möjligt att tillämpa regelverket i fråga om förfarandena för standardisering, ackreditering, certifiering och anmälning. Denna lagstiftning kommer att träda i kraft vid tidpunkten för anslutningen.

När det gäller områden som omfattas av den gamla metoden, särskilt livsmedel, har lagstiftningen om djupfrysta livsmedel och om produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel harmoniserats. Dessutom har hälsoministeriet planerat åtgärder för kontroll av livsmedel. En ny lagstiftning antogs 2001. I 2003 års rapport noteras att genomförandet av regelverket i fråga om livsmedel fortfarande behöver förbättras.

kemikalieområdet har regelverket i fråga om gödselmedel införlivats, men det återstår att anta tillämpningsföreskrifter för lagen om farliga produkter och preparat från 1991 som ändrades 1997. Även om tillfredsställande framsteg har gjorts när det gäller narkotikaprekursorer krävs dock ytterligare anpassningar av lagstiftningen. Lagstiftning som säkerställer harmonisering med regelverket om narkotikaprekursorer antogs i mars 2001.

Försäljningen av läkemedel kontrolleras redan av läkemedelsrådet. Kommittén för priskontroll av läkemedel har ännu inte inrättats. Genomförandet av regelverket om läkemedel har gjort framsteg sedan 2000 års rapport. Antagandet 2002 av lagstiftning om veterinärmedicinska läkemedel har drivit på införlivandet. Under anslutningsförhandlingarna har Cypern beviljats en övergångsordning till slutet av 2005 för förnyelsen av godkännande för försäljning av läkemedel.

När det gäller textilprodukter, kristallglas och träprodukter är den gällande lagstiftningen inte fullt förenlig med gemenskapsdirektiven. Vad gäller skodon däremot har ny lagstiftning trätt i kraft under 1999 och framsteg har gjorts i fråga om typgodkännande av motorfordon. Under 2002 gjordes betydande framsteg genom antagandet av ramdirektiv om typgodkännande av motorfordon.

På andra än icke-harmoniserade tekniska områden hämmas den fria rörligheten för varor fortfarande av systemet för allmänna importtillstånd och obligatorisk ursprungsmärkning av importerade produkter. Systemet måste avskaffas innan landet blir medlem. När det gäller icke-harmoniserade områden genomförs för närvarande en genomgång av den befintliga lagstiftningen i syfte att identifiera de stadgar som ska ändras genom införande av klausuler om ömsesidigt erkännande före utgången av 2001. I 2003 års rapport noteras att denna genomgång nu måste avslutas och att lagstiftning som strider mot gemenskapsrätten måste avskaffas.

När det gäller offentlig upphandling ska klausulen om nationellt företräde avvecklas automatiskt när landet blir medlem i unionen. Bland framgångarna på detta område noteras att ett centraliserat statistiskt system inrättats och att systemet för administrativ och rättslig prövning gradvis vinner insteg. Under 2001 har dock inga framsteg gjorts på lagstiftningsområdet eller på det administrativa planet. Lagen om offentlig upphandling inom transport-, vatten-, energi- och telekommunikationssektorerna trädde i kraft i april 2002. I 2003 års rapport noteras att det fortfarande krävs vissa anpassningar för att lagstiftningen om offentlig upphandling ska vara fullständigt förenlig med regelverket, bl. a. en förstärkning av den administrativa kapaciteten.

Förhandlingarna om kapitlet om fri rörlighet för varor har avslutats. En övergångsordning beviljades Cypern för förnyelse av godkännande för försäljning av läkemedel (till den 31 december 2005). Cypern respekterar generellt sett de åtaganden som har gjorts på detta område vid anslutningsförhandlingarna.

(1) Europeiska standardiseringskommissionen.

(2) Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering

(3) Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder

(4) Internationella standardiseringsorganisationen

(5) Internationella elektrotekniska kommissionen

Senast ändrat den 12.01.2004

Top