Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovenien

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovenien

1) HÄNVISNINGAR

Yttrande från kommissionen [KOM(97) 2010 slutlig - Inte offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(98) 709 slutlig - Inte offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(99) 512 slutlig - Inte offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2000) 712 slutlig - Inte offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001) 1755 - Inte offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002) 1411 - Inte offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen (KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003) 1208 - Ej offentliggjord i EUT)

Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1997 ansåg kommissionen att Slovenien hade mycket kvar att göra för att införliva gemenskapens regelverk i fråga om fri rörlighet för varor, även om vissa framsteg hade gjorts. Kommissionen konstaterade också att Slovenien borde göra större ansträngningar för att anpassa sig till den tekniska lagstiftningen, särskilt direktiven om den nya metoden, samt förstärka strukturerna för standardisering och bedömning av överensstämmelse. Vidare uppmanade kommissionen Slovenien att utveckla de mänskliga resurserna, att förbättra kompetensen och stärka institutionerna samt att säkerställa att nationella lagbestämmelser på icke-harmoniserade områden inte kunde utgöra handelshinder, särskilt genom att kontrollera att gällande bestämmelser står i proportion till de eftersträvade målen.

I rapporten från november 1998 bekräftades denna första bedömning och konstaterades att inga betydande framsteg hade gjorts, särskilt vad gäller införlivandet av gemenskapens regelverk. Vidare fanns det brister när det gäller införandet av de strukturer som är nödvändiga för att tillämpa gemenskapens regelverk.

I 1999 års rapport ansågs att betydande framsteg hade gjorts jämfört med det föga tillfredsställande utgångsläget.

I rapporten från november 2000 konstaterade kommissionen att separeringen av funktionerna ackreditering, certifiering och standardisering hade slutförts samt att framsteg hade gjorts när det gäller införlivandet av gemenskapens sektorsspecifika lagstiftning.

I rapporten från november 2001 ansåg kommissionen att Slovenien fortsatte att göra regelbundna framsteg vad gäller fri rörlighet för varor och hade gjort betydande framsteg på tullområdet.

I rapporten från oktober 2002 noterades Sloveniens fortsatta framsteg vad gäller införlivandet av regelverket.

I rapporten från november 2003 konstaterar kommissionen att Slovenien till största delen respekterar de krav som följer av anslutningen men att vissa framsteg fortfarande måste göras på vissa områden.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

För fri rörlighet för varor krävs att alla åtgärder som begränsar handeln avskaffas, dvs. inte bara tullar och kvantitativa begränsningar utan även åtgärder med motsvarande verkan som har protektionistiska effekter.

I fall då de tekniska föreskrifterna inte harmoniserats ska principen om ömsesidigt erkännande av nationella bestämmelser tillämpas (i enlighet med Cassis de Dijon-principen).

Europeiska gemenskapen har i harmoniseringssyfte utvecklat den nya metoden, som innebär att man, i stället för att föreskriva tekniska lösningar, begränsar sig till att fastställa de grundläggande krav som en produkt måste uppfylla.

BEDÖMNING

En av prioriteringarna på kort sikt för partnerskapet för anslutning, standardisering och tekniska föreskrifter, har utvecklats på ett tillfredsställande sätt. Den rättsliga ramen för antagandet av tekniska bestämmelser inom ramen för särdirektiv och den nya metoden har genomförts. Två lagar om standardisering respektive ackreditering har antagits.

Avsevärda framsteg har också gjorts i fråga om sektorsspecifik lagstiftning. Slovenien har överfört gemenskapens regelverk om legal metrologi, färdigförpackningar, maskiner (es de en fr), personlig skyddsutrustning (es de en fr), anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (es de en fr), lågspänningsutrustning (es de en fr), elektromagnetisk kompatibilitet (es de en fr), medicintekniska produkter, byggprodukter, textilier och skodon samt kosmetika (es de en fr). När det gäller fritidsbåtar togs ett viktigt steg i mars 2003 genom antagandet av sjöfartskoden som upprättar den nödvändiga rättsliga ramen för införlivandet av direktivet.

Landet har dessutom fortsatt sina framsteg inom områdena livsmedel (sanitära krav, produkter och material som kommer i kontakt med livsmedel, organ som provar livsmedel …), kemikalier (utsläppande på marknaden och användning, klassificering, förpackning, märkning, god laboratoriesed, transport...) och farmaceutiska produkter (godkännande för försäljning, klassificering av läkemedel, toxikologisk och farmakologisk testning, klinisk prövning, färgmedel, grossistprissättning, dataskydd för uppgifter från kliniska försök och test som används som underlag för ansökningar om godkännande för försäljning, blodgivning, hälsoinspektion ...). År 2003 konstateras det i rapporten att överförandet av gemenskapens regelverk delvis är avslutat men att fortsatta framsteg behövs på vissa områden.

Dessutom antog Slovenien under 2000 en stor del av de europeiska standarderna. Ytterligare framsteg gjordes på detta område 2001 och 2002. Numera har praktiskt taget samtliga europeiska standarder antagits.

Vad gäller de icke-harmoniserade sektorerna konstateras i rapporten från 2003 att Slovenien har gjort en första analys av de nationella bestämmelser som kan innebära ett hinder för den fria rörligheten för varor och slutresultatet av denna analys är tillfredsställande. En klausul om övergripande ömsesidigt erkännande bör antas.

När det gäller de strukturer som är nödvändiga för att genomföra regelverket kommer det slovenska standardiserings- och metrologiinstitutet som ansvarar för standardisering, certifiering och ackreditering att överföra sina funktioner till det slovenska ackrediteringsorganet och det slovenska standardiseringsinstitutet. En avdelning inom ekonomiministeriet ansvarar för frågor rörande fri rörlighet för varor och 15 organ för bedömning av EG-överensstämmelse har ackrediterats. Trots dessa framsteg måste utbytet av uppgifter mellan myndigheterna stärkas ytterligare. I 2002 års rapport noteras att Slovenien har inrättat de övergripande institutioner som behövs inom ramen för den nya metoden och den globala metoden (ackrediteringsinstitutet och standardiseringsinstitutet) och att dessa är fullt operativa. Organen för marknadsövervakning måste förstärkas för att åstadkomma en bättre samordning mellan de ansvariga nationella myndigheterna. I rapporten från 2003 konstateras att de övergripande åtgärder och förfaranden som bygger på den nya metoden och som är nödvändiga för hanteringen av regelverket har vidtagits. Lagstiftningen har införlivats och är förenlig med gemenskapens regelverk.

Alla dessa bestämmelser har kompletterats med lagen om allmän produktsäkerhet och en ny lag om offentlig upphandling. Lagen innebär en översyn av förfarandena för offentlig upphandling och innehåller särskilda bestämmelser för upphandling av varor, bygg- och anläggningsarbeten samt tjänster inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna. Ett viktigt steg togs genom upprättandet av byrån för offentlig upphandling i februari 2001. Lagen om översyn av förfarandena för offentlig upphandling antogs i juli 2002. I rapporten från 2003 konstateras att lagen om offentlig upphandling fortfarande behöver ändras så att lagstiftningen helt stämmer överens med gemenskapens regelverk.

Förhandlingarna om kapitlet "fri rörlighet för varor" avslutades i december 2002. När det gäller förnyelse av godkännande för försäljning av farmaceutiska produkter har man enats om en övergångsperiod fram till den 31 december 2007.

När det gäller förhandlingarna om införlivande av tullunionens regelverk om gemenskapens tullkodex antog Slovenien i december 2000 och april 2001 tre dekret som grundas på lagen om tullsatser. Slovenien har redan uppnått en hög grad av harmonisering på tullområdet. Förhandlingarna om detta kapitel har avslutades i december 2002. Slovenien har inte begärt övergångsbestämmelser. I rapporten från 2003 konstateras att Slovenien till största delen respekterar de skyldigheter som följer av anslutningsförhandlingarna och bör vara i stånd att införliva tullunionens regelverk.

Senast ändrat den 10.03.2004

Top