Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovakien

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovakien

1) HÄNVISNINGAR

Yttrande från kommissionen [KOM(97) 2004 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(98) 703 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(99) 511 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2000) 711 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001) 1754 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002) 1410 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003) 1209 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1997 ansåg kommissionen att Slovakien var i färd med att stegvis införliva hela regelverket om fri rörlighet för varor och hade kommit långt när det gäller att följa bestämmelserna om frihandel i Europaavtalet. Benägenheten att återinföra begränsningar för att stärka betalningsbalansen, långsamma framsteg i fråga om harmoniseringen av lagstiftningen om och genomförandet av ett kompatibelt system för frivilliga standarder och bedömning av överensstämmelse tydde dock på vissa svagheter i iakttagandet av bestämmelserna i Europaavtalet. I fråga om standarder och certifiering uppmanade kommissionen Slovakien att göra betydande ansträngningar för att förbättra situationen, att se till att gemenskapens regelverk genomfördes helt och effektivt på medellång sikt samt att säkerställa att nationella lagbestämmelser på icke-harmoniserade områden inte utgör handelshinder, särskilt genom att kontrollera att gällande bestämmelser står i proportion till de eftersträvade målen.

I rapporten från november 1998 konstaterades att framstegen på detta område var begränsade till vissa sektorer. Särskilt när det gäller genomförandet av lagstiftningen enligt nya metoden har generella framsteg hämmats av oförmågan att anta en ramlagstiftning och bygga upp motsvarande institutionell infrastruktur. Vidare borde det göras åtskillnad mellan funktionerna lagstiftning, standardisering, certifiering och ackreditering.

I rapporten från november 1999 ansåg kommissionen att antagandet i september 1999 av en ramlag om tekniska produktkrav och bedömning av överensstämmelse var ett stort steg framåt när det gäller fri rörlighet för varor. Ytterligare framsteg hade gjorts i fråga om standardisering och införlivande av tekniska gemenskapsbestämmelser om farmaceutiska produkter och textilier. Slovakien borde dock fortsätta sina ansträngningar för att införliva de övriga särdirektiven.

I rapporten från november 2000 noterades att Slovakien hade gjort anmärkningsvärda framsteg inom fri rörlighet för varor, men däremot åstadkommit få framsteg på tullområdet.

I rapporten från november 2001 ansågs att Slovakien hade gjort goda framsteg inom fri rörlighet för varor och betydande framsteg på tullområdet.

I rapporten från oktober 2002 konstaterades att framsteg hade gjorts särskilt i fråga om den nya metoden, den globala metoden och offentlig upphandling samt att avsevärda framsteg hade gjorts inom tullunionen.

I rapporten från november 2003 konstaterades att Slovakien i allt väsentligt uppfyllde anslutningsvillkoren, men att det fortfarande krävdes framsteg på vissa områden.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

Fri rörlighet för varor kräver att alla åtgärder som begränsar handeln avskaffas, dvs. inte bara tullar och kvantitativa begränsningar utan även åtgärder med motsvarande verkan som har protektionistiska effekter.

I fall där de tekniska bestämmelserna inte harmoniserats ska principen om ömsesidigt erkännande av nationella bestämmelser gälla (i enlighet med Cassis de Dijon-principen).

Europeiska gemenskapen har i harmoniseringssyfte utvecklat den nya metoden, som innebär att man, i stället för att föreskriva tekniska lösningar, begränsar sig till att fastställa de grundläggande krav som en produkt måste uppfylla.

BEDÖMNING

standardiseringsområdet har de obligatoriska standarder, som tidigare användes för att hindra den fria rörligheten för varor, endast använts i ringa omfattning. I februari 2001 antog regeringen en resolution om standardisering, metrologi, provning och bedömning av överensstämmelse, vilken bygger på rådets resolutioner från oktober 1999 om standardiseringens roll i Europa och om ömsesidigt erkännande. I oktober 2001 antog parlamentet en reviderad lag om tekniska krav och bedömning av överensstämmelse. Införlivandet av de harmoniserade europeiska standarderna fortsatte. I september 2001 hade praktiskt taget 70 % av de europeiska standarderna antagits. Genom en ny lag om övervakning av marknaderna, som gäller sedan april 2002, skapades en rättslig grund för genomförandet av CE-märkningen.

I 2003 års rapport konstaterades att genomförandestrukturerna på områdena standardisering, metrologi, ackreditering, bedömning av överensstämmelse och marknadsövervakning redan är väl etablerade. Det återstår att anta övergripande lagstiftning för att införa en bestämmelse om ömsesidigt erkännande som omfattar nuvarande lagstiftning.

Den mest markanta händelsen var dock antagandet av en ny ramlagstiftning om tekniska krav och bedömning av överensstämmelse som genomför grundprinciperna i gemenskapens nya metod. Lagens ikraftträdande den 1 januari 2000 borde möjliggöra en effektiv tillämpning av flera särdirektiv enligt den nya metoden. I 2001 års rapport ansågs det att framstegen på de områden som omfattas av den nya metoden var särskilt tillfredsställande, vilket antalet antagna dekret vittnar om. År 2003 hade Slovakien genomfört praktiskt taget hela den sektorsspecifika lagstiftningen enligt den nya metoden och det har konstaterats att genomförandet stämde överens med regelverket.

När det gäller övriga särdirektiv har vissa framsteg gjorts på livsmedelsområdet i och med att nya avsnitt i livsmedelslagen antagits. På läkemedelsområdet har bestämmelser antagits om tillämpning av direktiven om god tillverkningssed och god distributionssed, tester och prissättning. På textilområdet införlivades direktivet om benämningar på textilier. I 2002 års rapport noterades framsteg i sektorer som omfattades av direktiven enligt den gamla metoden. År 2003 återstod att fullfölja införlivandet av regelverket på läkemedelsområdet. Som slutsats noterades i 2003 års rapport att för att avsluta sina förberedelser inför anslutningen på dessa områden måste Slovakien prioritera antagandet av regelverket i de sektorer som ännu inte är harmoniserade.

Dessa framsteg är en fortsättning av den utveckling som skett under tidigare år. I detta sammanhang bör det påpekas att Slovakien sedan 1997 har införlivat direktiven om byggmaterial, kemikalier och medicinsk utrustning genom ramlagar samt antagit en förordning som delvis genomför gemenskapens regelverk om kosmetika (es de en fr).

En ny lag om offentliga upphandlingar trädde i kraft i januari 2001. Även om lagen på det hela taget överensstämmer med regelverket har dock vissa justeringar varit nödvändiga under 2002.

Förhandlingarna om kapitlet "fri rörlighet för varor" avslutades i december 2002. Slovakien har inte begärt några övergångsbestämmelser på detta område.

I samband med förhandlingarna om antagandet av regelverket om tullunionen noterades i 2000 års rapport att den nya tullag som skulle åstadkomma en fullständig harmonisering med gemenskapens tullkodex och tillämpningsföreskrifterna för denna ännu inte hade antagits. Emellertid har denna nya lag som ska undanröja återstående skillnader mellan den slovakiska lagstiftningen och regelverket trätt i kraft i juli 2001. I rapporten anses att Slovakien praktiskt taget har anpassat sin tullagstiftning till regelverket. Man har gjort stora framsteg i fråga om administrativa och operativa strukturer för att genomföra gemenskapens regelverk. I 2003 års rapport rekommenderas att de slovakiska myndigheterna ser till att slutföra datoriseringsprojekten inom den utsatta tidsplanen. Förhandlingarna om detta kapitel avslutades i december 2002 och inga övergångsbestämmelser har begärts.

Senast ändrat den 23.02.2004

Top