Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tjeckien

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tjeckien

1) HÄNVISNINGAR

Yttrande från kommissionen [KOM(97) 2009 slutlig - Inte offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(98) 708 slutlig - Inte offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(1999) 503 slutlig - Inte offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2000) 703 slutlig - Inte offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001) 1746 - Inte offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002) 1402 - Inte offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003) 1200 - Inte offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1997 ansåg kommissionen att Tjeckien hade gjort stora framsteg när det gäller att ta över gemenskapens regelverk om fri rörlighet för varor. Kommissionen konstaterade också att de viktigaste direktiven redan hade införlivats. Genomförandet av bestämmelserna i Europaavtalet samt vitboken var i allmänhet tillfredsställande. Kommissionen uppmanade dock Tjeckien att följa utvecklingen när det gäller industriell produktsäkerhet antingen på lagstiftningsnivå eller vad gäller genomförandestrukturer. I rapporten från november 1998 konstaterades att stora framsteg hade gjorts på detta område, särskilt i fråga om standardisering och certifiering.

I rapporten från oktober 1999 fastställdes att det skett fortsatta framsteg på detta område.

I rapporten från november 2000 noterades nya framsteg vad gäller fri rörlighet för varor och tullunionen.

I rapporten från november 2001 konstaterades ytterligare framsteg vad gäller fri rörlighet för varor, men inga framsteg i fråga om tullunionen.

I rapporten från oktober 2002 noterade kommissionen än en gång betydande framsteg.

I rapporten från november 2003 konstaterade kommissionen att Tjeckien i allt väsentligt uppfyllde anslutningsvillkoren.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

För fri rörlighet för varor krävs att alla åtgärder som begränsar handeln avskaffas, dvs. inte bara tullar och kvantitativa begränsningar utan även åtgärder med motsvarande verkan som har protektionistiska effekter.

I fall där de tekniska föreskrifterna inte harmoniserats skall principen om ömsesidigt erkännande av nationella bestämmelser gälla (i enlighet med Cassis de Dijon-principen).

Europeiska gemenskapen har i harmoniseringssyfte utvecklat den nya metoden, som innebär att man, i stället för att föreskriva tekniska lösningar, begränsar sig till att fastställa de grundläggande krav som en produkt måste uppfylla.

BEDÖMNING

Anpassningen av lagstiftning har kommit långt, särskilt i fråga om direktiv enligt den nya metoden avseende maskiner (es de en fr), enkla tryckkärl, tryckbärande anordningar, byggprodukter,medicintekniska produkter och hissar (es de en fr). På de områden som omfattas av produktspecifik lagstiftning har framsteg skett när det gäller livsmedel, farmaceutiska produkter, kemikalier och textilprodukter.

Ett fullständigt införlivande av alla direktiv enligt den nya metoden är dock beroende av att den ändrade ramlagen träder i kraft och, i vissa fall, av att den nya lagen om skydd av folkhälsa antas. Den planerade ändringen av 1997 års ramlag om tekniska krav på produkter och om bedömning av överensstämmelse har ännu inte godkänts av parlamentet. I april 2000 trädde en ändring av 1997 års lag om tekniska produktkrav i kraft. Ändringen gäller förfaranden i samband med väsentliga krav och bedömning av överensstämmelse och kommer att möjliggöra ett fullständigt genomförande av den nya metodens principer.

När det gäller offentlig upphandling, trädde en ny lag i kraft den 1 juni 2000. Genom denna lag ändrades lagen av 1994 till att även omfatta försörjningssektorn (vatten, energi, transport och telekommunikation). I 2002 års rapport ansåg kommissionen att införlivandet av regelverket om offentliga upphandlingar hade blivit försenad och måste fullbordas före anslutningen. I 2003 års rapport noteras att harmoniseringen måste slutföras genom avveckling av bestämmelsen om nationellt företräde för att ge gemenskapens företag tillträde på lika villkor.

Ramlagstiftningen om övergripande åtgärder och förfaranden är till största delen på plats. I maj 2002 gjordes en ändring i lagen om tekniska produktkrav, som i vissa delar kommer att träda i kraft vid tidpunkten för anslutningen.

Vidare krävs det ansträngningar på områdena produktansvar och produktsäkerhet (se "Konsumenter").

I januari 1999 hade ungefär 90 % av de europeiska standarderna införlivats. Särskilt i fråga om medicintekniska produkter har införlivandet skett genom antagandet av statliga förordningar om tekniska krav på dess produkter och på produkter för implantation. När det gäller livsmedel har en ny förordning om införlivande av gemenskapens direktiv om processtekniska hjälpmedel och tillsatser antagits. När det gäller kemikalier har betydande framsteg gjorts genom den nya ramlagen om kemiska ämnen och preparat, som kompletterats av 13 genomförandeförordningar, som täcker en försvarlig del av gemenskapens lagstiftning på detta område. När det gäller textilprodukter har tre nya förordningar om genomförande av 1992 års lag om konsumentskydd antagits. Genom dessa förordningar genomförs gemenskapens direktiv helt och hållet på detta område. Lagen om produktsäkerhet, som trädde i kraft i juli 2001, har fört harmoniseringen av den tjeckiska lagstiftningen med regelverket framåt. I 2001 års rapport konstateras att 99 % av de harmoniserade europeiska standarderna redan tillämpas.

Tjeckien har också förstärkt förvaltningsstrukturerna på detta område. I januari 1999 inrättade den tjeckiska byrån för standarder, metrologi och provning ett centrum för översättning av gemenskapsförordningar. Ett centrum för registrering av kemiska ämnen som avses släppas ut på marknaden har varit verksamt vid hälso- och sjukvårdsministeriet sedan juni 1999. En nationell myndighet för att övervaka efterlevnaden av god laboratoriesed avseende kemiska ämnen har varit verksam sedan januari 1999. Enligt 2001 års rapport anses de organ som ansvarar för standardisering och godkännande fungera väl. Enligt en resolution från 2002 skall förvaltningsstrukturer inrättas för övervakning av fri rörlighet för varor mellan medlemsstaterna samt bestämmelser om ömsesidigt erkännande införas i Tjeckiens nya tekniska lagstiftning.

I 2003 års rapport konstateras att Tjeckien har infört ramlagstiftningen om de övergripande åtgärder och förfaranden som är nödvändiga för att förvalta regelverket enligt den nya metoden. Detsamma gäller för genomförandestrukturerna på områdena standardisering, metrologi, ackreditering, bedömning av överensstämmelse och marknadsövervakning.

Förhandlingarna om detta kapitel har avslutats. Inga övergångsbestämmelser har begärts på detta område.

När det gäller anpassningen till regelverket om tullunionen har Tjeckien uppnått en hög grad av harmonisering. Vad gäller den administrativa och operativa förmågan att genomföra regelverket har Tjeckien tagit ett antal initiativ. I fråga om anpassningen till tullregelverket har en ändring i tullkodexen, som antogs i november 2001, och tillämpningsföreskrifterna för denna trätt i kraft i juli 2002.

I 2003 års rapport noteras att Tjeckien borde förstärka tulltjänstens möjligheter att bekämpa bedrägerier, pirattillverkning, varumärkesförfalskade varor (es de en fr) och ekonomisk brottslighet. Slutsatsen är att landet i allt väsentligt iakttar de åtaganden och krav som följer av anslutningsförhandlingarna på tullområdet och vid anslutningstidpunkten förväntas vara i stånd att genomföra regelverket med den nödvändiga administrativa och operativa kapaciteten.

Förhandlingarna om detta kapitel har avslutats. Tjeckien har inte begärt några övergångsbestämmelser.

Senast ändrat den 23.02.2004

Top